• Slide Basic 01

Strategické řízení a plánování ve školách

Strategické řízení a plánování ve školách  kurz A

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
kurz A
Termín konání
6.10.2020,23.11.2020,4.12.2020,8.1.2021,4.2.2021,5.3.2021,7.4.2021,11.5.2021
Místo konání
On-line webinář (Viom)
Lektor
Mgr. Jana Hartmanová, Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., Ing. et Ing. Soňa Španielová, MBA, Mgr.Bc. Jiří Trunda, Ph.D., Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucí metodických kabinetů/metodici, vedoucí odloučených pracovišť škol
Počet hodin
48
Cena
0
Garant
Ing. Petra Černá - petra.cerna@npi.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 605 819 496
Číslo programu
E38-11-18-211
Číslo akreditace

Anotace

Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť . Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Semináře se konají 1x měsíčně. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu.Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.1. seminář:

Kultura školy podporující maximální rozvoje každého žáka; lektor: Mgr. Bc. Jana Stejskalová

(kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe)

2. seminář:

Vedení a řízení změny ve školách; lektor: Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

(zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny)

3. seminář:

Metody analýzy potřeb školy; lektor: Mgr. Daniel Janata

(obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýzy vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy)

4. seminář:

Tvorba strategického plánu rozvoje školy; lektor: Mgr. František Eliáš

(strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy)5. seminář:

Implementace procesů SRP ve školách; lektor: Mgr. Petr Lehký

(role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání)6. seminář:

Hodnocení práce pedagogů; lektor: Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.

(potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé – vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů; oblasti hodnocení; možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledků žáků)7. seminář:

Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů; lektor: Mgr. Zdeněk Dlabola

(stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy)8. seminář:

Evaluace pokroku škol; lektor: Mgr. Bc. Jana Stejskalová

(kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktů)Závěrečný workshop; lektor: Ing. Stanislav Michek, Ph.D.