• Slide Basic 01

Strategické řízení a plánování ve školách

Strategické řízení a plánování ve školách

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
21. 9. 2020, 19. 11. (online), 26. 11. (online), 10.12. 2020 (online), náhrada dalších seminářů bude upřesněna
Místo konání
NPI ČR Plzeň, Čermákova 18
Lektor
Ing. et Mgr. Vít Beran, PhDr. Václav Trojan, Ph.D., Mgr. Daniel Janata, Mgr. Hana Vellánová, Mgr. Kamila Bobysudová, Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D.
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení
Počet hodin
48
Cena
0
Garant
Mgr. Radka Štruncová - radka.struncova@npi.cz ,tel.: 377 473 607, mobil: 723 358 884
Číslo programu
E38-11-14-201
Číslo akreditace

Anotace

Vzdělávací program je určen ředitelům základních, mateřských, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť. Účastníci se seznámí s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Semináře se konají 1x měsíčně. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.

1. seminář: Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka - 6. 4. 2020,  Mgr. Ing. Vít Berannáhrada on-line - 19. 11. 2020 webinář 13:00 - 16:30 + workshop 17:00 - 18:00 - Ing. et Ing. Soňa Španielová Ph.D, MBA

- kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe

2. seminář: Vedení a řízení změny - 18. 5. 2020, PhDr. Václav Trojan, Ph.D. náhrada on-line - 26. 11. 2020 webinář 13:00 - 16:30 + workshop 17:00 - 18:00 - Ing. et Ing. Soňa Španielová Ph.D, MBA

- zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny

3. seminář: Metody analýzy potřeb školy - 22. 6. 2020, Mgr. Daniel Janata náhrada on-line - 10. 12. 2020 webinář 13:00 - 16:30 + workshop 17:00 - 18:00 - Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

- obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy

4. seminář: Tvorba strategického plánu rozvoje školy - 21. 9. 2020, Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

- strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy

5. seminář: Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách - 19. 10. 2020Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA  náhradní termín bude upřesněn

- role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání6. seminář: Hodnocení práce pedagogů - 2. 11. 2020, Mgr. Bc. Miluše Urbanová, Ph.D. - náhradní termín bude upřesněn

- potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů), oblasti hodnocení, možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledku žáků

7. seminář: Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů - 7. 12. 2020, Mgr. Kamila Bobysudová

- stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy

8. seminář: Evaluace pokroku školy - 11. 1. 2021, Mgr. Daniel Janata

- kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktů