• Slide Basic 01

Prázdniny trochu jinak

Prázdniny trochu jinak  29. ročník

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
29. ročník
Termín konání
14. - 20. 8. 2021
Místo konání
učební středisko Nesměř u Velkého Meziříčí
Lektor
PaedDr. Lubomír Holzer, Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D., PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, speciální pedagogové, vychovatelé školských zařízení, učitelé ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
40
Cena
5680
Garant
Mgr. Jiří Strašík - jiri.strasik@npi.cz ,tel.: 475 211 225, mobil: 775 571 606
Číslo programu
J27-03-16-211
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

děti 3.980 Kč, od 12 let 4280 Kč, doprovod 4580 Kč

Netradiční prázdninový vzdělávací program zaměřený na  rozvoj sebepoznání, osobních kvalit, prohloubení komunikativních a kooperativních dovedností, kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe pedagogů prostřednictvím dramatických aktivit a různých forem artefiletiky ve spojení s pobytem v přírodě. Rozvoj expresivních schopností formou dílen včetně metodických přesahů do praxe.

Dopolední program (5 dní po 4 hodinách, celkem 20 hodin, 3 skupiny souběžně)- Dramatická dílna

Hlavní tematické okruhy:

dramatická výchova - tvořivá dramatika jako expresivní umělecká disciplína a její místo mezi ostatními disciplínami; dramatická výchova jako prostředek rozvoje osobnosti a intelektuální dovednosti prostřednictvím aktivního prožitku; hra a improvizace jako základní metoda dramatické výchovy, prozkoumávání a poznávání se děje prostřednictvím hry v roli nebo dramatického jednání v situaci; práce se znaky a metaforami, využívání stylizace a kreativity; zaměření na rozvoj dovedností orientovat se a přiměřeně reagovat v různých sociálních situacích; prostředky dramatické výchovy - mimická a řečová cvičení, dramatická a verbální hra, scénář, mýty a příběhy, hra v roli, práce s textem, vyprávění příběhů atd.

Lektor: Martin Dominik Polínek- Muzikofiletická dílna

Muzikofiletika jednak jako expresivní umělecká disciplína zaměřená na děti, jednak jako metoda pro rozvoj neverbální komunikace a rozvoj osobnosti obecně pro všechny pedagogy, s metodickým přesahem pro práci s dětmi.

Základní témata: teorie, praxe a realizace mizikofiletiky, muzikofiletické metody a techniky; rozvoj hudebnosti – intonace, rytmu a improvizace; zpěvové techniky (alikvotní a hrdelní zpěv); technika hry na lehko ovladatelné hudební nástroje s přirozeným laděním; základy hudební psychologie a psychologie hudebního vnímání; nonverbální komunikace; energetický systém člověka a jeho muzikofiletické využití.

Lektor: Lubomír Holzer-Tanečně-pohybová dílnaSeberozvojový zážitkový tanečně-pohybový program vychází z předpokladu, že tělesné a psychické procesy jsou propojené a vzájemně se ovlivňují. Využívá výrazový pohyb k dosažení fyzické i psychické integrace jedince.

Základní tematické okruhy: skupinový tanec jako metoda pro zvýšení komunikační kompetence účastníků (především citlivost k neverbální komunikaci a kinestetickou empatii) a jako podpora pro  porozumění, příjemnou atmosféru, aktivizaci a důvěru ve vlastní síly; tanec jako podpora subjektivní pohody (well-being), tělesného sebepojetí (body image) a pozitivní faktor v ovlivňování emocionality účastníků; základní taneční techniky: kruhové skupinové tance, primitivní exprese, taneční improvizace a vybraná bioenergetická cvičení podporující relaxaci nebo aktivizaci, a to jak z pohledu rozvoje vlastní osobnosti účastníků, tak s metodickým přesahem pro práci s dětmi.

Lektor:  Jaroslava DosedlováOdpolední program (5 dní po 4 hodinách, celkem 20 hodin, 3 skupiny souběžně):

- Učíme se sociálním dovednostem, řešení konfliktů, pedagogický takt 

Program je zaměřen na formování sociálních dovedností jak žáků, tak dospělých. Rámec formování sociálních dovedností tvoří model kooperativního učení a týmové práce na školách či jiných pedagogických institucích. Součástí programu je i nácvik řešení konfliktů ideových i zájmových pro řešení pedagogických a didaktických situacích. Analyzovány budou i  kritické situace ve výchově a jednání učitele, včetně reflexe týkající se taktního pedagogického jednání.

Lektor: Hana Kasíková- Osobnost, sebereflexe, jednání, komunikace

Zaměření na sebepoznávání, sebereflexi, osobnost a její projekci v jednání seberegulace, vůli, řízení vlastní komunikace v různých situacích, sociálně-interakční dovednosti, výrazová komunikace, veřejné vystupování, konflikty-asertivita-manipulace.

Lektor: Josef Valenta- Prevence syndromu vyhoření, protipředsudkové jednání

Prevence syndromu vyhoření v učitelské profesi

Sedm základních stresorů učitelů, reakce na stres, syndrom vyhoření, vnitřní a vnější příčiny syndromu vyhoření v učitelské profesi, jeho projevy, fáze, „měření“ SV, aktivní prevence proti profesnímu vyhoření, postupy a techniky (obměna, inovace, kompenzace, relaxace, hledání a nalézání smyslu).

Protipředsudkové vzdělávání

Postoje, jejich charakteristika, složky postojů, jejich kvalita (+ , -) intenzita, změny postojů, druhy postojů: názor, mínění, víra a předsudek; zdroje předsudků (tradice, vliv autorit, neoprávněná zobecnění), proměny předsudků, názorové „bubliny, kognitivní konsonance a disonance, klíče ke kritickému myšlení, jeho nástroje, rizika fake news, konspiračních teorií a manipulací s informacemi.

Lektor: Pavel Vacek