• Slide Basic 01

Profesní průprava zástupců ředitele

Profesní průprava zástupců ředitele  pro MŠ, ZŠ, SŠ

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
pro MŠ, ZŠ, SŠ
Termín konání
3., 10., 24. listopadu a 1. a 8. prosince 2020; vždy 9.00 - 14.00
Místo konání
NPI ČR Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
Mgr. Stanislav Kutálek, Ing. Lucie Gerychová
Doporučeno
zástupci ředitelů škol a školských zařízení
Počet hodin
30
Cena
2500
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - zdenka.strasikova@npi.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
E13-01-16-202
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Cyklický vzdělávací program nejen pro začínající  zástupce ředitelů škol a školských zařízení. Program je rozdělen do čtyř tematických bloků:

Škola a právo – 5 hodin 

Základní pravidla upravující postavení a organizaci školy (právní předpisy v aktuálním znění a jejich výklad, základní školské dokumenty a pravidla pro jejich tvorbu). Činnost předmětových a výchovných komisí - kontrolní a hospitační činnost vedoucích pracovníků - plán práce, výroční zpráva školy.

Škola a právo – 5 hodin

Práce se školským zákonem – společné vzdělávání (nadaní žáci, cizinci, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami), správní řízení - poskytování informací a ochrana osobních údajů dle GDPR. BOZP, PO, školní úraz.

Organizace pedagogického procesu – 5 hodin

Základní pedagogická dokumentace (školní matrika- soulad se školským zákonem), tvorba vnitřních směrnic v oblasti pedagogické činnosti, pracovní náplně pedagogických pracovníků včetně specializovaných činností.

Organizace pedagogického procesu – 5 hodin

DVPP, autoevaluace školy. Česká školní inspekce.

Pracovní právo -5 hodin

Úkony před vznikem, při vzniku a při skončení pracovního poměru - způsoby vzniku a skončení pracovního poměru - dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců - plat a související problematika: platové výměry, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu, vnitřní platový předpis - kolektivní smlouva, FKSP - cestovní náhrady, vnitřní směrnice o pracovních cestách

Administrativa a financování -5 hodin

Finanční toky ve škole, souvislost s rozpočtem, jeho sestavení - majetek školy, jeho evidence, inventarizace, hospodaření s majetkem - některé pojmy z účetnictví (náklady a výnosy, účtový rozvrh, účetní výkazy) - hlavní a vedlejší činnost školy dle zřizovací listiny, vliv na účtování nákladů a výnosů. Nejdůležitější zásady vedení účetnictví hlavní a vedlejší činnosti školy - základní seznámení s daňovým systémem – daň silniční, darovací, z příjmu PO (dary, reklama, tzv. „sponzorování“) - zásady nakládání s písemnostmi školy, doručená a odeslaná pošta, archivace, skartace

Celkem 30 hodin, 6 seminářů po 5 hodinách.