• Slide Basic 01

Logopedická prevence prostřednictvím hudebních činností v mateřské škole

Logopedická prevence prostřednictvím hudebních činností v mateřské škole

Mohlo by Vás zajímat

Podtitul
Termín konání
11.března 2021, 9.00-15.00 hod.
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Mgr. Bc. Jarmila Bučková
Doporučeno
učitelé MŠ
Počet hodin
8
Cena
980
Garant
Mgr. Lada Drimlová - lada.drimlova@npi.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
K46-02-22-202
Číslo akreditace
MSMT-15430/2019-1-617

Anotace

Teoreticko - praktický vzdělávací program s ukázkami hudebních činností a aktivit podporující logopedickou prevenci u dětí předškolního věku. Program je rozdělen na dvě části. V první teoretické části lektorka vysvětlí vývoj řeči dětí (etapy vývoje, proces osvojování řeči a jazyka, vývoj z hlediska jazykových rovin, souvztažnost rozvoje řeči s myšlením, motorikou, sluchovou diferenciací, zrakovou diferenciací a percepcí. Vysvětlení napomůže k ujasnění a pochopení,  jak lze využívat hudebních činností v edukačním procesu v kontextu s RVP PV (1hod.).  Druhá část je rozdělena do třech tematických bloků, ve kterých se budou prolínat různé hudební aktivity podporující komunikační dovednosti, poskytne řadu námětů na hudební aktivity podporující logopedickou prevenci. Předpokládá se aktivní zapojení účastníků. 1/rozvoj motoriky, paměti, myšlení, podpora osobnostně sociálního rozvoje (rytmické a melodické popěvky na různé hlásky, rytmizace říkadel, jednoduchých písní, zhudebněných básniček apod.) ( 2h) 2/ rozvoj sluchového, zrakové a prostorového vnímání, sluchové pozornosti, artikulace, práce s dechem, verbální i neverbální komunikaci, práce s hlasem ( poslech hudby- soustředění, hry na ozvěnu, tanečně pohybové, hry v prostoru, zpěv písní podle obrazkového materiálu, zpívací hádanky, využití Orffových nástrojů) (3h) 3/rozvoj slovní zásoby prostřednictvím základních hudebních prostředků a pohybu ( tanečně pohybové hry ve skupinách, dvojicích, individuálně,  s celou skupinou, doprovod na rytmické a melodické hudební nástroje, orientace v prostoru, obrázkové materiály). (2h) Jednotlivé činnosti těchto bloků jsou dokladem toho, že řeč a hudba mají mnoho společného, vzájemně se ovlivňují a doplňují. Tyto tematické bloky lze zařadit do jazykových chvilek, projektů a integrovaných celků při práci s dětmi, jsou vhodné i pro rozvoj komunikačních schopností dětí s odlišným mateřským jazykem.