• Slide Basic 01

Strategické řízení a plánování ve školách

Strategické řízení a plánování ve školách

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
22. října 2020, 10. listopadu 2020, 8. prosince 2020, 19. ledna 2021, 9. února 2021, 23. března 2021, 20. dubna 2021, 18. května 2021, 9.00 - 15.00
Místo konání
NPI ČR Brno, Křížová 22
Lektor
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Doporučeno
ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení
Počet hodin
48
Cena
0
Garant
Mgr. Marie Plevová - marie.plevova@npicr.cz ,tel.: 543 541 209, mobil: 770 172 413
Číslo programu
E38-11-22-202-02
Číslo akreditace

Anotace

Vzdělávací program je určen ředitelům základních, mateřských, středních a vyšších odborných škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť . Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen  z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Semináře se konají 1x měsíčně. Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu.Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.

1. seminář: Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka - Mgr. Markéa Olbertová- kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe2. seminář: Vedení a řízení změny - Ing. Renata Skýpalová Ph.D.

- zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny

3. seminář: Metody analýzy potřeb školy - Ing. Renata Skýpalová Ph.D.

- obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy

4. seminář: Tvorba strategického plánu rozvoje školy - Ing. Renata Skýpalová Ph.D.

- strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy

5. seminář: Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách - Ing. Renata Skýpalová Ph.D.

- role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání6. seminář: Hodnocení práce pedagogů - Mgr. Markéa Olbertová

- potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů), oblasti hodnocení, možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledku žáků

7. seminář: Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů - Mgr. Markéa Olbertová

- stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy

8. seminář: Evaluace pokroku školy - Mgr. Markéa Olbertová

- kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktů