Základní umělecké vzdělávání - začínající učitel

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
13. září, 18. října, 8. a 22. listopadu 2019
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A
Lektor
Bc. Jiří Stárek, Mgr. Luboš Lisner, Mgr. Taťána Brodská, PhDr. Hana Chvátilová
Doporučeno
pedagogům ZUŠ a SUŠ
Počet hodin
24
Cena
2200
Garant
Mgr. Jana Nováková - novakova.jana@nidv.cz ,tel.: 222 122 319, mobil: 773157409
Číslo programu
W22-07-12-192
Číslo akreditace
MSMT-25243/2016-1-731

Anotace

Cyklus seminářů je věnován začínajícím učitelům ZUŠ. Přinese návod pro bezproblémový vstup nového učitele (0 - 3 roky praxe) do školského prostředí ZUŠ a je sestaven ze čtyř základních částí: 1.: ZUŠ ve vzdělávacím systému (6hod) obsahuje témata: historie a současnost ZUŠ, porovnání se zahraničím; provázanost uměleckého vzdělávání v ČR (ZUŠ, konzervatoře, AMU atd.); odlišení základního uměleckého a zájmového vzdělávání; zásady a principy kurikulární reformy v ZUŠ; RVP ZUV jako státní zakázka základním uměleckým školám (orientace); ŠVP coby závazek konkrétní školy (orientace, realizace, možnosti změn). 2. část: Adaptace začínajícího učitele na nové prostředí (6hod) se zabývá oblastmi adaptačního procesu – pracovní adaptace, sociální adaptace. Téma Pracovní adaptace je zaměřeno na vlastní výuku, práci se žáky vč. žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, práci mimo výuku, základy a zásady komunikace např. uvádění si třídních koncertů. Sociální adaptace se dotýká klimatu školy - spolupráce s kolegy, spolupráce s rodiči. 3. část: Osobní management začínajícího učitele (6hod) Formou workshopu budou začínajícím učitelům předloženy modelové situace a příklady: příprava na vyučování, plán osobního rozvoje (sebehodnocení a návrh dalšího seberozvoje), třídní dokumentace s ohledem na aktuální změny v rámci kurikulární reformy. 4. část: Hodnocení žáků (6hod) představí základní principy hodnocení žáků (podstata a účel hodnocení, hodnocení sumativní a formativní, absolutní a relativní kritéria hodnocení, návaznost kritérií na „velké“ i „malé“ cíle, metody a formy hodnocení), Přístup k hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a Přístup k hodnocení žáků mimořádně talentovaných.