Matematika a výtvarná výchova

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
8. října 2019, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1348/6
Lektor
PhDr. Michaela Kaslová
Doporučeno
učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
0
Garant
Mgr. Zdeňka Strašíková - strasikova@nidv.cz ,tel.: 475 207 099, mobil: 731 503 757
Číslo programu
H78-03-16-192-01
Číslo akreditace
MSMT-542/2019-1-108

Anotace

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj a využívání mezipředmětových vztahů. Přesahy obou oborů (matematika a výtvarná výchova) jsou natolik významné, že je vhodné jich více využívat v praxi, tak aby žák přirozeně chápal význam poznání v jednom z předmětů pro jeho použití v dalších předmětech. Tento přesah vytváří podmínky pro pochopení toho, že matematika je součástí kultury myšlení. Program je určen nejen učitelům matematiky a výtvarné výchovy, ale všem pedagogům, kteří se chtějí inspirovat pro zpestření práce. Vybrané aktivity mohou současně plnit podpůrnou roli učitele při hlubším poznávání žáků a jejich talentu, nadání či handicapu.

1) V první části kurzu popíšeme hlavní pole přesahů obou předmětů a dle složení účastníků a jejich přání vybereme ta témata, na která se následně zaměříme hlouběji. Ve strategii se nabízejí dvě cesty – vyjít od matematiky směrem k výtvarné výchově (výtvarnému umění včetně architektury), nebo naopak. (1hodina)

2) V druhé – praktické části odhalíme řadu oblastí, ve kterých se oba předměty překrývají, a jeden z nich může pomoci či ovlivnit pozitivně ten druhý, respektive motivovat žáka pro jeden předmět prostřednictvím druhého předmětu. Využijeme různých technik, materiálů (tužka, vodovky, modelína, drát, nůžky, ….). Východiskem bude práce v mikroprostoru a mezzoprostoru (3 hodiny)

3) Ve třetí části se dotkneme více témat zasahujících makroprostor či megaprostor  (dle zájmu účastníků lze za vhodného počasí propojit s outdoorovou matematikou). Budeme pracovat ve skupinách nebo dvojicích s tvarovými, velikostními či prostorovými transformacemi. Lze využít i tablety, interaktivní tabuli nebo fotoaparát. (2 hodiny)

4) Ve čtvrté části přistoupíme kriticky k úlohám v učebnicích s podobnou tématikou. Vedle pozitiv vždy zmíníme i úskalí vzhledem ke složení třídy. Seznámíme se s inspirativními zdroji.  Ukážeme si náměty na projekty a poloprojekty nebo rozpracování jednoho námětu s individualizovaným přístupem k žákům (žáci se specifickými poruchami, nadaní žáci). (2 hodiny).Účastníci si s sebou vezmou: křídu, vodovky, houbičku, nůžky, modelínu, drát, fotografický aparát, případně učebnici matematiky, podle které právě učí.

Podmínky: Seminář je nutné organizovat ve světlých  prostorech s dataprojektorem nebo interaktivní tabulí, současně s možností přesouvání stolků pro práci ve dvojicích až po práci ve velkých skupinách u dvou - čtyř velkých pracovních ploch. Je třeba zajistit fixy a balicí papíry.