Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny II.

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
říjen 2019 - květen 2020, termíny prezenčních setkání.17.10.,28.11.,12.12.2019.16.1.,27.2.,19.3.,23.4.,21.5.2020
Místo konání
NIDV Hradec Králové, Luční 460
Lektor
MAppLing. Monika Skořepová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ
Počet hodin
60
Cena
8000
Garant
Mgr. Hana Černá - cerna@nidv.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
D30-02-18-192
Číslo akreditace
MSMT-28998/2017-1-1144

Anotace

Program navazuje na Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny a je určený pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří si chtějí zlepšit svoji jazykovou vybavenost a chtějí být soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Vzdělávací program je opět rozdělen do 10 modulů. Každý modul probíhá 6 vyučovacích hodin a je věnován určitému typu aktivit ve spojení s vhodným tématem a na něj navazujícími základními gramatickými jevy. Na metodickou část navazuje praktický workshop, ve kterém si učitelé tyto aktivity zažijí v roli dítěte a také si vyzkouší jejich přípravu a vedení v angličtině. Jazykový kurz je propojen s workshopem a je zúžen na slovní zásobu, gramatiku a jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci ve třídě a výuku Aj u dané věkové skupiny. Učitelé si tak procvičí správnou výslovnost, naučí se používat vhodné fráze ke komunikaci v hodinách, vyzkouší si, jak jednotlivé aktivity vést v angličtině, a procvičí si nově nabyté jazykové a gramatické prvky v rámci aktivit, které mohou následně využít ve svých hodinách.V průběhu celého programu si učitelé shromáždí množství aktivit a nápadů, ze kterých vytvoří vlastní portfolio, které poté uplatní při svojí výuce. Během programu každý učitel vypracuje plán výuky na vybraný gramatický jev s vhodnými aktivitami pro seznámení, procvičení a opakování a vyzkouší si je vést v anglickém jazyce. Program se zaměřuje na tři oblasti.
  1. Metodický seminář – seznámení s jednotlivými druhy aktivit na základě základních témat vhodných pro výuku dané věkové skupiny.

  2. ESP (English for Special Purposes) jazykový kurz zaměřený na rozšíření slovní zásoby v oblasti základních témat vhodných pro výuku dětí, rozvoj komunikativních dovedností pro komunikaci během výuky a seznámení se základním gramatickými jevy v kontextu praktických cvičení.

  3. ESP Workshop – ukázky aktivit a jejich následné praktické vyzkoušení. Procvičení výslovnosti nově nabytých jazykových dovedností. 1. modul:Seminář: Pokračujeme s Aj – rekapitulace základních pravidel a chyb při výuce cizího jazyka. Posloupnost a propojení jednotlivých jazykových dovedností, od poslechu ke komunikaci, od slov přes fráze po věty, od odpovědí po otázky, postupné začlenění gramatických jevů bez čtení a psaní – kdy a jak.ESP workshop: Introduction of oneself, basic personal information, formal and informal speech, contracted  x non-contracted forms.Diskuse, sebereflexe 2. modul:Seminář: Angličtina ve třídě – omluvy, žádosti, prosby, dotazy, stížnosti, komplimenty, začlenění těchto frází do hodiny. Usměrňování, výchovné pokyny a hodnocení dětí v angličtině.ESP workshop: daily items – school, home, May I x Can I, borrow x lend.Diskuse, sebereflexe 3. modul:Seminář: Domácí příprava – kdy a jak zařadit domácí úkoly, různé typy domácích úkolů, spolupráce a komunikace s rodiči. Jak mohou rodiče pomoci s výukou Aj, když umí a když neumí Aj.ESP workshop: Home, parts of the house, rooms, furniture, activities around the house.Diskuse, sebereflexe 4. modul:Seminář: Efekt sněhové koule – provázání jednotlivých témat. Kdy a jak procvičovat a opakovat již probranou látku. Posloupnost jednotlivých druhů aktivit od seznámení, přes procvičení a upevnění probrané látky, které vede k dlouhodobému zapamatování.ESP workshop: people around me (family, school, town), jobs, present simple x present continuousDiskuse, sebereflexe 5. modul:Seminář: Komunikace – slovesa jako základ komunikace, tvorba vět, otázek a záporů, nenásilné seznámení s časy (present simple, present continuous)ESP workshop: town - main buildings, means of transport, activities in the buildings and around the town, prepositions of placeDiskuse, sebereflexe 6. modul:Seminář: Orientace v čase – posloupnost seznámení a propojení jednotlivých časových jevů, předložky času – mnemotechnické pomůcky pro jejich lepší zapamatování.ESP workshop: days, months, seasons, yesterday, today, tomorrow, parts of the day, prepositions of timeDiskuse, sebereflexe 7. modul:Seminář: Projekty jako motivační element pro rozšíření slovní zásoby – krátkodobé, dlouhodobé, projektové dny a hodiny,Zadání individuální domácí práce – příprava plánu hodiny a vhodných aktivit na zadaný gramatický jev.ESP workshop: Festivities – Christmas, Easter, Halloween.Společná a individuální předpříprava domácích pracíDiskuse, sebereflexe 8. modul:Seminář: Prožitková výuka – zapojení všech smyslů pro dlouhodobé zapamatování, netradiční výuka - práce s textiliemi, ruční práce – jak efektivně je začlenit do výuky.ESP workshop: clothing, more colours, basic types of fabrics and  patterns.Prezentace domácích prací.Diskuse, sebereflexe 9. modul:Seminář: Hudba při výuce, kde hledat a jak vybírat vhodné písničky a jak efektivně provázat s výukou (EFL songs, kids songs, pop songs), přípravné a navazující aktivity.ESP workshop: adjectives, opposites, forming comparative and superlative adjectives,Prezentace domácích prací.Diskuse, sebereflexe 10. modul:Seminář: Popis jako součást rozvoje komunikace (práce se třídou, ve dvojicích a ve skupinách). Popis jako forma procvičování probrané látky (popis obrázku, hledání rozdílů, práce s plakáty) popis jako kreslený diktát.ESP workshop: Animals – (farm, ZOO, sea), animal family, CAN.Diskuse, sebereflexe