• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk C1

Brána jazyků otevřená/60 hodin - anglický jazyk C1  Nové Město nad Metují

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Nové Město nad Metují
Termín konání
listopad 2019- červen 2020
Místo konání
Základní škola a Mateřská škola Krčín, Žižkovo náměstí, Nové Město nad Metují
Lektor
PaedDr. Jana Helikarová
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, pedagogové volného času, učitelé VOŠ
Počet hodin
60
Cena
2700
Garant
Mgr. Hana Černá - hana.cerna@npicr.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
I91-03-18-192-02
Číslo akreditace
MSMT-8282/2019-1-355

Anotace

Kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na školách, bude na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky. Účastník se bude učit porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Dále se bude učit napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Při poslechu se naučí rozumět delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Bude rozumět většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Účastníci budou procvičovat ovládání gramatiky v relativně vysoké míře. Budou se učit užívat jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Hodinová dotace celého kurzu je 60 vyučovacích hodin, vzdělávání je prezenční a bude probíhat 2 semestry. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v 30 výukových týdnech. Výukový materiál: Guy Brook-Hart and Simon Haines: Cambridge English Complete Advanced. Výuka bude doplněna vlastními doplňkovými materiály lektora.Témata výuky a dílčí hodinové dotace:Tematický okruh č. 1 – časová dotace 10 hodinGRAMATIKA: verb forms to talk about the past; expressing purpose, reason and resultSLOVNÍ ZÁSOBA: Collocations with give and made; collocation with make, get and do, personality adjectivesPRAKTICKÁ AJ: Occupations, Language learning, Finding a job Tematický okruh č. 2 – časová dotace 10 hodinGRAMATIKA: no, none, not, the passive, expressing possibility, probability and certaintySLOVNÍ ZÁSOBA: Countable or uncountable nouns, formal or informal language, dependent prepositionsPRAKTICKÁ AJ: How to deal with stress, A work experience programme, Tematický okruh č. 3 – časová dotace 10 hodinGRAMATIKA: verbs followed by to+infinitive or the –ing form, avoiding repetitionSLOVNÍ ZÁSOBA: Idiomatic language, adjective – noun collocationsPRAKTICKÁ AJ: a review, an interview Tematický okruh č. 4 – časová dotace 10 hodinGRAMATIKA: Linking ideas: relative and participle clauses; apposition; reported speech; transitive verbsSLOVNÍ ZÁSOBA: Complex prepositions, Money words, “Talking” verbsPRAKTICKÁ AJ: free-time activities – informal letter; news reporting Tematický okruh č. 5 – časová dotace 10 hodinGRAMATIKA: Time clauses, prepositions in time expressions, expressing ability, possibility and obligationSLOVNÍ ZÁSOBA: Collocations with action, activity, event, collocations with chance, occasion, opportunity, possibilityPRAKTICKÁ AJ: Writing about technological progress; studying abroad Tematický okruh č. 6 – časová dotace 10 hodinGRAMATIKA: Conditionals; Nouns and articlesSLOVNÍ ZÁSOBA: Phrasal verbs; prepositions of place; prepositions following verbs; word formationPRAKTICKÁ AJ: Travelling; Writing a hotel review; Vstupní úroveň jazykového kurzu v rozsahu 60 hodin je C1 dle SERRJ

Výstupní úroveň po absolvování 60 hodin studia je stále C1 s tím, že absolvováním tohoto kurzu si účastník sice nezvýšil jazykovou úroveň dle SERRJ o jeden stupeň, ale zvýšil si na individuální úrovni dílčí receptivní (poslech a čtení s porozuměním) a produktivní (mluvení a psaný projev včetně komunikativní interakce) kompetence, které odpovídají látce či učivu, probraného a nastudovaného (včetně domácí přípravy a samostudia) za dobu, po kterou 60-hodinový kurz probíhal. (Vodítkem je většinou probraná a zvládnutá látka v učebnici, kterou v kurzu používají.)

Vzhledem k tomu, že kurz není ukončen po 60 hodinách zkouškou (což nevylučuje průběžné testování účastníků kurzu lektorem), může být posun jazykových kompetencí individuální.