Stylistika českého jazyka pro střední školy

Přihlásit Zpět
Podtitul
Termín konání
3. února 2020, 9.00 - 15.30
Místo konání
NIDV Liberec, Masarykova 28
Lektor
Mgr. Renáta Havelková
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
8
Cena
780
Garant
Mgr. Marie Beranová - beranova@nidv.cz ,tel.: 482 360 511, mobil: 770172198
Číslo programu
B30-04-17-201
Číslo akreditace
MSMT-6516/2017-1-405

Anotace

• • Stylistika, slohotvorní činitelé, funkční styly Základní přehled slohových útvarů s ohledem na přípravu žáků k psaní maturitní práce, rozdílnost ve využití jazykových a stylistických prostředků v jednotlivých slohových útvarech stylu uměleckého a odborného: Vypravování; Zpráva; Popis (prostý, odborný, umělecký, popis pracovního postupu); Charakteristika; Referát; Útvary publicistického stylu (článek s bližší specifikací komunikační situace, článek s prvky fejetonu/reportáže); Útvary administrativního stylu (motivační dopis, oficiální dopis, doprovodný dopis k petici, odvolání proti úřednímu rozhodnutí)• Maturitní slohová práce, její náležitosti, vnitřní podmínky hodnocení, rozsah

Rozsah maturitní slohové práce, splnění tématu a útvaru (vnitřní podmínky hodnocení)

Kritéria hodnocení maturitní slohové práce

Příklady zadání, funkce výchozího textu v zadání

Nejčastější nedostatky v písemných pracích a problémové oblasti ve výuce stylistiky Náležitosti psaní odborných (seminárních, bakalářských) prací, prací SOČ

Příprava a struktura odborné práce (SOČ, seminární práce atd.)

Náležitosti titulního listu

Prohlášení, poděkování, anotace, abstrakt

Formální úprava a členění maturitní práce

Bibliografické citace podle normy ISO 690, zdroje informací, generování seznamů (literatury, tabulek, obrázků)

Jazykové prostředky odborného stylu

Nejčastější pravopisné a stylistické nedostatky odborných prací