• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé - prohlubující studium dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé - prohlubující studium dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů  Hradec Králové

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Hradec Králové
Termín konání
září 2019 - červen 2020, ÚT 16.30-18.00, zahájení 17.9.
Místo konání
NPI ČR Hradec Králové, Luční 460
Lektor
PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Doporučeno
učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé VOŠ, učitelé speciálních škol
Počet hodin
60
Cena
4500
Garant
Mgr. Hana Černá - hana.cerna@npicr.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
E66-03-18-172
Číslo akreditace
MSMT-13029/2017-1-676

Anotace

Jazykový kurz podporuje jednu z hlavních proirit dokumentu dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, a to znalost cizích jazyků, která je významnou součástí rozvoje specifických kompetencí pedagogických a ostatních odborných pracovníků ve školství. Absolvování tohoto vzdělávacího programu vede ke zvýšení jazykových dovedností a přibližuje účastníky k vyšší úrovni dle jazykového rámce SERRJ. Sekundárně se zvýšení jazykových znalostí učitelů odrazí ve zlepšení výuky cizích jazyků na školách. Celkově by měl program podpořit rozvoj interkulturních kompetencí škol (schopnost pedagogických pracovníků komunikovat v cizím jazyce, číst cizojazyčnou literaturu, účastnit se zahraničních stáží, odborných konferencí a projektů a podporovat mezinárodní aktivity žáků). Jazykový modul bude v rozsahu 60 vyučovacích hodin přímé výuky. Jazykové vzdělávání je prezenční a bude probíhat 2 semestry. Metodická podpora učitelům pomáhá inovovat jejich didaktické metody a zvyšuje tím kvalitu výuky na školách. Metodická část cvičení zaměřená na metodickou výuku komunikativních dovedností (mluvení, poslech, čtení a psaní) bude včleněna do již předem navržených témat. Jednotlivá témata: 1. Chování a jednání lidí, zvyky a tradice - rituály zdravení ve světě, řešení konfliktů a sporů; životní hodnoty a ideály; Mluvnice: reflexivní a rexiproká slovesa (6 hodin) 2. Ve městě a na venkově: popis míst, přednosti a zápory života v různém prostředí, zařizování bytu a domu; na cestách - ubytování v hotelu a soukromí. Mluvnice: konjunktiv II (podmiňovací způsob minulý), deklinace adjektiv, složená slova, pasivum s modálním slovesem (6 hodin) 3. Volný čas a fitnes: extrémní a masové sporty - trendy ve sportu; volný čas mladých a starších lidí; komunikační prostředky: domlouvání, výmluvy, přesvědčování. Mluvnice: předložky při vyjadřování časových údajů, stupňování přídavných jmen, konjunktivy. (6 hodin) 4. Všední den: zvyklosti; organizace párty či oslavy, sestavení pozvánky, obrazový příběh. Mluvnice: Vztažná zájmena a vedlejší věty vztažné; souvětí podřadné a souřadné (6 hodin) 5. Vzdělání a povolání: ze života učňů a studentů, podnikatelé; poradna pro povolání - aspekty pro volbu povolání. Mluvnice: souvětí (trotzdem, obwohl). Sloveso ,,lassen". (6 hodin) 6. Studentský život: vysokoškoláci, život na univerzitě a na koleji. Komunikační prostředky: získávání a předávání informací, vyprávění vzpomínek z dětství, pozvánka na setkání bývalé třídy. Mluvnice: souvětí (als, wenn, bevor, nachdem) (6 hodin) 7. Mezilidské vztahy: psychotest, spory a usmíření; rady, stížnosti a žádosti; formulace dopisu; Mluvnice: Rozkazovací způsob, vedlejší věty účelové s damit - um..zu+ infinitiv. (6 hodin) 8. Konzumní společnost - nákupy a nákupní zvyky, obchodní rozhovor, reklamy, aukce. Formulace e-mailové zprávy či žádosti. Mluvnice: Stupňování příslovcí, sloveso werden v různých významech, pasivum a futurum; fonetika - střídání slovního přízvuku (6 hodin) 9. Nová média - počítač a internet, využití internetu v zaměstnání a volném čase. Záznamník, mobil. noviny, časopisy nebo televize? Formulování zprávy, vyhledávání informací a jejich prezentace. Mluvnice: vyjadřování důvodu: weil, denn, deshalb. (6 hodin). 10. Cestování - formy cestování a ubytování na cestách; německé dálnice a cesty (Burgenstrasse, Weinstrasse, Hopfenstrasse...), činnosti o dovolené; komunikace v hotelu, vyřizování stížností, rezervace. Mluvnice: opakování. (6 hodin).