• Slide Basic 01

Brána jazyků otevřená - Francouzský jazyk B2

Brána jazyků otevřená - Francouzský jazyk B2  Hradec Králové

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Hradec Králové
Termín konání
září 2019 - červen 2020 PO 18:00-19.30, zahájení 30.9.
Místo konání
NPI ČR Hradec Králové, Luční 460
Lektor
PhDr. Michaela Mádlová, PhD.
Doporučeno
učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé - vedoucí zájmových kroužků a klubů, učitelé VOŠ
Počet hodin
60
Cena
4400
Garant
Mgr. Hana Černá - hana.cerna@npicr.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
B26-03-18-192
Číslo akreditace
MSMT-24462/2018-1-774

Anotace

Kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků na školách, bude na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky. Účastník se bude učit porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru, účastnit se rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Dále se bude učit napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. Při poslechu se naučí rozumět delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Bude rozumět většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Účastníci budou procvičovat ovládání gramatiky v relativně vysoké míře. Budou se učit užívat jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Hodinová dotace celého kurzu je 60 vyučovacích hodin, vzdělávání je prezenční. Harmonogram výuky: výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 60 hodin v třiceti výukových týdnech. Výuka bude doplněna vlastními doplňkovými výukovými materiály lektora.Témata výuky a dílčí hodinové dotace:

Tematický okruh č. 1 Vivre une aventure/ Zažít dobrodružství - hodinová dotace 12 hodin

GRAMATIKA: vyjádření vůle, přání, příčiny, průběhu, záporné věty

SLOVNÍ ZÁSOBA, TÉMATA: lidský život, úspěch a neúspěch, dobrodružství a vášně

KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE: sdělit osobní zájmy, své obavy a strachy, dobrodružné vyprávěníTematický okruh č. 2 Vivre en famille/ Rodinný život - hodinová dotace 12 hodin

GRAMATIKA: vyjádření potřeby a nutnosti, vyjádření opozice a přípustky, zájmena předmětu přímého

SLOVNÍ ZÁSOBA, TÉMATA: mezilidské vztahy, výchova dětí, etapy lidského života, rodinné oslavy

KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE: mluvit o dětství a dospívání, porovnat různé etapy lidského života, poradit v nouziTematický okruh č. 3 S’intéresser aux loisirs culturels/ Kulturní život - hodinová dotace 12 hodin

GRAMATIKA: minulé časy – passé simple a passé antérieur, souslednost časová, zájmena předmětu nepřímého

SLOVNÍ ZÁSOBA, TÉMATA: literatura, četba, výstava, hudba

KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE: vyjádřit vlastní názor, vyprávět o filmu, prezentovat umělecké dílo (film, obraz, píseň)Tematický okruh č. 4 Rechercher des informations/ Kde hledat informace - hodinová dotace 12 hodin

GRAMATIKA: podmínkové věty, vyjádření pochybnosti a jistoty, pokládání otázek

SLOVNÍ ZÁSOBA, TÉMATA: pravda a lež, znalost a neznalost, pomluvy

KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE: vést rozhovor, posoudit pravdivost informací, syntetizovat a argumentovat, vyjádřit se k ekologickému problémuTematický okruh č. 5 Améliorer le quotidien/ Překročit každodennost - hodinová dotace 12 hodin

GRAMATIKA: vztažné věty, trpný rod, vazba (se) faire + infinitiv

SLOVNÍ ZÁSOBA, TÉMATA: zdraví, zvyky, výzkum a inovace

KOMUNIKAČNÍ KOMPETENCE: prezentovat vědecký objev, mluvit o svém zdraví a návycíchVstupní úroveň jazykového kurzu v rozsahu 60 hodin je B2

Výstupní úroveň po absolvování šedessáti hodin studia je  stále B2 s tím, že absolvováním tohoto kurzu si účastník sice nezvýšil jazykovou úroveň dle SERRJ o jeden stupeň, ale zvýšil si na individuální úrovni dílčí receptivní (poslech a čtení s porozuměním) a produktivní (mluvení a psaný projev včetně komunikativní interakce) kompetence, které odpovídají látce či učivu, probraného a nastudovaného (včetně domácí přípravy a samostudia) za dobu, po kterou šedesáti hodinový kurz probíhal. (Vodítkem je většinou probraná a zvládnutá látka v učebnici, kterou v kurzu používají.)

Kurz není ukončen po šedesáti hodinách zkouškou, bude však probíhat průběžné testování účastníků kurzu lektorem.