Didaktické studium cizího jazyka - angličtina  Pozn. Oblast Cizí jazyky

Přihlásit Zpět
Podtitul
Pozn. Oblast Cizí jazyky
Termín konání
zahájení 13. 11.2019, 11.12.2019, 8.1.2020,29.1.,4.3.,26.3.,22.4.,13.5.2020
Místo konání
NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Lektor
Mgr. Jana Čadová
Doporučeno
učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
60
Cena
4500
Garant
Dagmar Sobotková - sobotkova@nidv.cz ,tel.: 731 503 728, mobil: 731 503 728
Číslo programu
W09-05-21-191
Číslo akreditace
MSMT-25243/2016-1-731

Anotace

Kritéria výběru účastníků dle Standardu doplňujícího didaktického studia příslušného cizího jazyka

(č.j. MSMT- 42452/2013): Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho by měl uchazeč prokázat znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.

Obsah studia vychází z úpravy vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Absolvent didaktického studia získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium bude zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky angličtiny ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků. Studium bude rozděleno do patnácti čtyřhodinových bloků (celkem 60 hod výuky):

PŘEHLED TEMATICKÝCH BLOKŮ STUDIA:  

1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny.  

2. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin.  

3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  

4. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  

5. Výuka poslechu s porozuměním  s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  

6. Výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  

7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  

8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ  

9. Fonetika a výslovnost.  

10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům v heterogenní  třídě. 

11. Využití ICT ve výuce.  

12. Portfolio, využití s žáky ve výuce, tvorba vlastního portfolia účastníka kurzu  

13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé věkové skupiny

      žáků.  

14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a žáků   

      starších. 

15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové skupiny

      žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.