• Slide Basic 01

Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
Termín konání
23. ledna 2020, 09.00-15.30
Místo konání
NPI ČR Pardubice, Za Pasáží 657
Lektor
Ing. Jana Kozáková
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ
Počet hodin
8
Cena
700
Garant
Libuše Minarčíková - libuse.minarcikova@npicr.cz ,tel.: 466 046 140, mobil: 775 571 616
Číslo programu
E22-03-19-192
Číslo akreditace
MSMT-6593/2018-1-314

Anotace

Vzdělávací program je určený pro učitele anglického jazyka 1. a 2. stupně základních škol, kteří mají ve svých třídách integrované žáky se specifickými poruchami učení a shledávají obtížné tyto žáky hodnotit a poskytovat jim správnou zpětnou vazbu.

Vzdělávací program je rozdělen do  čtyř dvouhodinových bloků (v celkovém rozsahu 8 hodin).

Součástí všech bloků budou ukázky aktivit a testů vhodných ke zkoušení žáků se SPU a jejich analýza z hlediska cílů hodnocení. Účastníci semináře budou mít možnost sdílet svoje zkušenosti v rámci diskuze a sebereflexe.

Náplň jednotlivých bloků je následující:První blok bude zahájen prožitkovou aktivitou, při níž se účastníci kurzu budou moci vžít do role žáka s poruchou učení při písemném testu a budou mít možnost posoudit míru zátěže a stresu, jimiž může být žák se s poruchou učení při běžném testu vystaven. V této části se účastníci kurzu dozví o základních metodách hodnocení (formativní a sumativní, normativní a kriteriální), jejich funkci a cíli. Na konkrétních příkladech testů si ukážeme, jaké výhody a nevýhody mají tyto jednotlivé způsoby hodnocení a jak mohou ovlivnit výkon a motivaci žáků s poruchami učení a stanovíme požadavky pro správné zadání testu.Ve druhém bloku navážeme na obsah prvního bloku, přičemž se budeme zabývat klasifikací žáků s poruchami učení.  Účastníci semináře budou mít příležitost ohodnotit test fiktivního studenta s poruchami učení za využití normativního a kriteriálního způsobu hodnocení. Dále budou analyzovat vhodnost zvoleného testu pro zvoleného žáka s konkrétními symptomy a způsob zpětné vazby, kterou by učitel měl tomuto žákovi měl poskytnout.Třetí blok bude věnován tématu sebehodnocení a bude zahájen interaktivním dotazníkem, na němž si účastníci ověří sami na sobě, jak velkou úlohu hraje sebehodnocení v jejich vlastním každodenním životě. Budeme diskutovat o tom, jak lze využít sebehodnocení k motivaci a také k nácviku metakognitivních strategií. Na konkrétních příkladech si ukážeme různé formy a způsoby sebehodnocení a možnosti adaptace pro vyučovací kontexty relevantní pro účastníky semináře.Ve čtvrtém bloku se budeme věnovat přípravě testů pro žáky s poruchami učení s důrazem na ústní formu zkoušení s maximálním využitím vizuální podpory (obrázkových karet či obrázků). Na konkrétních příkladech zadání si ukážeme, jak lze u žáků hodnotit úroveň jazykových kompetencí v souladu s Evropským referenčním rámcem pro jazyky, a také v souladu s individuálním studijním plánem pro každého žáka. Účastníci semináře budou mít možnost připravit krátký test pro svého konkrétního žáka ve svém vlastním vyučovacím kontextu.

Vzdělávací program bude veden v českém a anglickém jazyce (především praktické ukázky). Účastníci budou pracovat ve skupinách i individuálně či ve dvojicích.

Jazyk programu: angličtina a čeština.