• Slide Basic 01

Strategické řízení a plánování ve školách

Strategické řízení a plánování ve školách  pro MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mohlo by Vás zajímat

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.

Podtitul
pro MATEŘSKÉ ŠKOLY
Termín konání
5.11., 26.11., 4.12., 14.1., 11.2., 10.3., 28.4., 19.5. a závěrečný workshop 9.6.2020 (vždy od 9.00 do 15.00 hod.)
Místo konání
NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25
Lektor
Mgr. Jana Hartmanová, Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Doporučeno
ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střední management - vedoucí metodických kabinetů/metodici, vedoucí odloučených pracovišť
Počet hodin
48
Cena
0
Garant
Mgr. Anna Poláčková - anna.polackova@npicr.cz ,tel.: 222 122 315, mobil: 778 543 087
Číslo programu
E38-11-12-192
Číslo akreditace

Anotace

POUZE PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY!!!Vzdělávací program je určen ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, střednímu managementu: vedoucím metodických kabinetů, vedoucím odloučených pracovišť . Účastníci se seznámí  s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci strategického plánu rozvoje školy, možnostmi změny kultury školy a pedagogického vedení i přípravou a realizací změn. Osvojí si  komplexní  přístup k evaluaci. Vzdělávací program je složen z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy.Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe, semináře ukáží a vysvětlí roli jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Povedou frekventanty k promýšlení sad otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a usouvztažnění těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je min. 90% docházka, možná je tedy pouze 1 absence a také účast na záverečném workshopu, který se uskuteční dne 9. června 2020. Účastníci, kteří kurz absolvují, a splní tyto podmínky, získají "potvrzení o účasti".Kurz se skládá z jednotlivých seminářů, které budou realizovány v uvedených termínech:5.11. seminář: Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka, lektor: Mgr. Jana Hartmanová

    - kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady dobré praxe

26.11. seminář: Vedení a řízení změny, lektor: Mgr. Jana Hartmanová

    - zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny

4.12. seminář: Metody analýzy potřeb školy, lektor: Mgr. Miroslav Jiřička

    - obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy

14.1. seminář: Tvorba strategického plánu rozvoje školy, lektor: Mgr. Miroslav Jiřička

    - strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu rozvoje školy

11.2. seminář: Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách, lektor: Mgr. Miroslav Jiřička

    - role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání10.3. seminář: Hodnocení práce pedagogů, lektor: Mgr. Miroslav Jiřička

    - potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, sebehodnocení učitelů), oblasti hodnocení, možnosti využití dat o žácích pro hodnocení pedagogů – problémy hodnocení na základě výsledku žáků

28.4. seminář: Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů, lektor: Mgr. Miroslav Jiřička

    - stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy

19.5. seminář: Evaluace pokroku školy, lektor: Mgr. Miroslav Jiřička

    - kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které vychází z doložitelných faktů9.6. ZÁVĚREČNÝ WORKSHOP, lektor: Mgr. Miroslav Jiřička - workshop je zaměřen na prezentaci a diskusi k plánům strategického řízení školy vytvořeným v průběhu tohoto vzdělávacího programu. Účastníci si připraví krátkou powerpointovou prezentaci v rozsahu 5 - 25 slajdů (max. na 10-15 minut) s ukázkou Strategického plánu řízení školy, na které v současné době působí. Cílem je především výměna zkušenosti mezi účastníky.