Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk A2

Zpět
Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit.
Podtitul
Termín konání
září 2018 - prosinec 2019
Místo konání
Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029/2
Lektor
Mgr. Blanka Černá
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
80
Cena
0
Garant
Mgr. Hana Černá - cerna@nidv.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
Q40-03-18-182
Číslo akreditace
MSMT-10691/2016-1-315

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na ZŠ a SŠ a na odpovídající úrovni budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce) a kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní). Účastníci si rozšíří slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života a bude procvičováno její použití včetně využití opisných prostředků, běžné gramatické prostředky v rámci snadno předvídatelných situací a procvičovat správnou výslovnost. Účastníci se budou aktivně zapojovat do situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví cílovým jazykem. Budou se aktivně zapojovat do rozhovorů o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Texty pro čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě a v práci. Účastníci budou procvičovat psaní jednoduchých souvislých textů na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Budou psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Výcvik pravopisu se zaměří na vytváření srozumitelných souvislých textů s použitím správného pravopisu, interpunkce a úpravy. 1. pololetí – 40 h bude sestávat z: gramatické stránky – jež bude zaměřena na: minulý čas sloves – jejich správná výslovnost, pravidelná a nepravidelná slovesa, zápor a otázka, časové údaje, předložky s časem, určité členy – s čím se pojí, vyjádření časových údajů v minulosti. Ve složce mluvení, čtení a poslechu budou v preferenci okruhy: dětství, místo, odkud pocházíme, historické osobnosti v Čechách i v Anglii, zajímavé události a data z minulosti, vynálezy a jejich vynálezci, vztahy mezi lidmi, setkání se zajímavými lidmi, jak jsem poznal partnera, životní styl. V otázce psaní bude kladen důraz na: spojky, dopis se žádostí o práci, popis dovolené, procvičování psaní sloves v minulém čase, popis přítele, texty na procvičení minulého času a časování sloves. 2. pololetí – 40 h bude obsahovat: gramatika - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy určité a neurčité s nimi spojené,vyjadřování množství, podmiňovací způsob a jeho zápor a otázka, stupňování přídavných jmen,rozdíl mezi have a have got,přítomný čas průběhový, jeho použití, tvorba záporu a otázek, zájmena předmětová. Mluvení, čtení a poslech – okruhy: nápoje a jídlo, chování v restauraci, objednávky, prosby a žádosti v podmiňovacím způsobu, nabídky, způsoby stolování v různých zemích,porovnání zemí a měst v rámci procvičování stupňování,město a jeho budovy, oblečení, popisy lidí, slova, která se rýmují, jazykolamy,písně. Psaní: formální dopis, stížnosti, objednávky,použití slova který v písemné formě, popis měst a lidí, psaní pohledů. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 80 hodin ve 40 výukových týdnech. Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Učivo bude průběžně doplňováno o doplňkové materiály lektorů. Částečně bude výuka doplněna rodilým mluvčím (maximálně 10 h z 80 h). Závěrečný test ověřující dosažení úrovně A2.