Brána jazyků otevřená/80 hodin - anglický jazyk B1  Nové Město nad Metují

Přihlásit Zpět
Podtitul
Nové Město nad Metují
Termín konání
září 2017 - červen 2019, ÚT, zahájení 18.9. od 16.30
Místo konání
Nové Město n/M, ZŠ Komenského
Lektor
Mgr. Jana Berkovcová
Doporučeno
učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé SOŠ a SOU, učitelé SOŠ a SOU
Počet hodin
80
Cena
2200
Garant
Mgr. Hana Černá - cerna@nidv.cz ,tel.: 495 514 803, mobil: 775 576 312
Číslo programu
Q41-03-18-172
Číslo akreditace
MSMT-10691/2016-1-315

Anotace

Jazykový kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na ZŠ a SŠ a na odpovídající úrovni bude budovat jazykový systém a rozvíjet jazykové prostředky (slovní zásobu, výslovnost, gramatické struktury a jazykové funkce) a kompetence (mluvení, poslech, čtení a psaní). Účastníci si budou rozšiřovat slovní zásobu v rámci témat týkajících se každodenního života a bude procvičováno její použití včetně využití opisných prostředků. Budou procvičovat běžné gramatické prostředky v rámci snadno předvídatelných situací a procvičovat správnou výslovnost. Účastníci se budou aktivně zapojovat do situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví cílovým jazykem. Budou se aktivně zapojovat do rozhovorů o tématech, která jsou jim známá, o něž se zajímají nebo se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Účastníci budou procvičovat porozumění hlavním myšlenkám nekomplikovaných věcných textů o běžných tématech, se kterými se setkávají v práci, ve škole a ve volném čase. Bude procvičováno porozumění smyslu rozhlasových a televizních programů týkajících se aktuálních událostí nebo témat souvisejících s jejich osobními či pracovními zájmy. Texty pro čtení budou používat slovní zásobu často užívanou v každodenním životě a v práci. Budou procvičovat porozumění popisů událostí, pocitů a přání v osobních dopisech. Účastníci budou procvičovat psaní jednoduchých souvislých textů na témata, která dobře znají nebo která je osobně zajímají. Budou psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Výcvik pravopisu se zaměří na vytváření srozumitelných souvislých textů s použitím správného pravopisu, interpunkce a úpravy: 1. pololetí (40 h): vyjadřování množství – počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, pravidla pro psaní určitých a neurčitých členů, kombinace minulého času prostého a průběhového, kombinace času minulého a předpřítomného, gerundium, infinitivy, kombinace budoucích časů – budoucí čas, blízká budoucnost, chystat se a přítomný čas průběhový s použitím v budoucnosti, antonyma a synonyma. Mluvení, čtení a poslech (tematické okruhy): nakupování, popis množství, základní fráze pro nakupování v obchodě, nejlepší místa pro nákupy – průzkum, plány a ambice, výchova dětí a jejich budoucnost, pocity a jejich vyjádření, porovnávání měst a kvality života v nich, bohatí lidé a jejich životní styl, peníze, život v cizích zemích vs. naše představy. Psaní: psaní pohledu z dovolené, vyplňování formulářů, vztažná zájmena, psaní čárek, popis místa a města, testy na gramatiku a slovní zásobu. 2. pololetí (40 h): Gramatika: minulý a předpřítomný čas a předložky pojící se s nimi, opakování všech gramatických časů a jejich vzájemné propojování a kombinace, trpný tvar, příslovce, dovětky, krátké odpovědi, modální slovesa should a must a jejich použití v různých časech, první a druhý kondicionál, slovesa. Mluvení, čtení a poslech (tematické okruhy): hudba, hudební skupiny a zpěváci, osobnosti, nácvik rozhovorů se známými osobnostmi, zaměstnání – popis, u lékaře, v nemocnici, nemoci, dovolená v zimě, řešení problémů - rady(použití slova shlould), návrhy řešení, předpovídání budoucnosti, plány a sny, největší světové metropole a život v nich, hotel, ubytování, cestování, výhody a nevýhody. Psaní: psaní děkovného dopisu, psaní recenzí na film či knihu, psaní příběhu podle klíčových slov, testy na gramatiku a slovní zásobu. Harmonogram výuky: Výuka bude probíhat 1x týdně 2 vyučovací hodiny, tj. celkem 80 hodin ve 40 výukových týdnech. Učebnice řady New English File a Headway, nakladatelství Oxford University Press. Soars, L. a J.: New Headway Intermediate.. Učivo bude průběžně obohacováno vlastními doplňkovými materiály lektorů. Částečně bude výuka doplněna rodilým mluvčím (maximálně 10 h z 80 h). Závěrečný test ověřující dosažení úrovně B1.