Rozvoj osobnostně sociálních kompetencí pedagogů MŠ  Podzim 2019 / 24 hod.

Přihlásit Zpět
Podtitul
Podzim 2019 / 24 hod.
Termín konání
4., 5. a 6. listopadu 2019, 9.00 - 15.00 hod.
Místo konání
NIDV Brno, Křížová 22
Lektor
Mgr. Elisabeta Drimlová
Doporučeno
učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení
Počet hodin
24
Cena
2850
Garant
Mgr. Lada Drimlová - drimlova@nidv.cz ,tel.: 543 541 268, mobil: 773 593 861
Číslo programu
D57-02-22-192
Číslo akreditace
MSMT-32774/2016-1-936

Anotace

~~Vzdělávací program je zaměřen na aktivity, které účastníkům umožní nahlédnout do svých osobnostních předpokladů, dispozic a motivačních faktorů pro práci s předškolními dětmi, prohloubit schopnost sebereflexe v osobním i pracovním životě a uvědomit si nutnost osobnostního růstu a budování profesní identity.1. Modul - Osobnostní rozvoj (celkem 12hodin)

Tématem tohoto modulu je práce s vlastním životním příběhem. Orientace na silné a slabé stránky, přijetí vlastních možností a limitů. Uvědomění si vlastních zdrojů osobnostního růstu.  Téma bude zpracováno sebezkušenostním způsobem s využitím vybraných psychoterapeutických technik a facilitovaných diskusí.

Jednotlivá témata osobnostního rozvoje:

-  Sebepoznání a seberflexe prostřednictvím vlastních životních příběhů a jejich interpretací.

   Mapování zdrojů a osobních limitů.  (8 hodin)

-  Prevence syndromu vyhoření – práce s vlastními emocemi. Uvědomění si emocí, jejich

   individuálních zdrojů, projevů i způsobů zvládání. Propojení s osobním i pracovním

   životem. Nabídka jednoduchých relaxačních technik. (4 hodiny)

                                                                                                                                            

2.   Modul - Sociální rozvoj (celkem 12hodin)

Tento modul navazuje na modul Osobnostní rozvoj. Je tematicky zaměřen do oblasti efektivní komunikace.  Chce přivést účastníky k uvědomění si vlastních komunikačních vzorců a tak lépe porozumět svému chování i chování druhých. V reálných situacích si ověřit, jak tyto zkušenosti významně ovlivní mezilidské vztahy.

Ke zpracování tématu bude využito metod zážitkové pedagogiky, vybraných technik práce s tělem a facilitovaných diskusí.

Jednotlivá témata osobnostního rozvoje :

- Komunikační dovednosti – základy verbální a neverbální komunikace, specifika komunikace s dětmi předškolního věku, komunikace s rodiči. Zásady aktivního naslouchání. ( 4 hodiny )

- Spolupráce - trénink kooperace – týmové hry a cvičení, aktivní naslouchání, komunitní a diskusní kruh jako cesta k řešení problému  (8 hodin)