• Slide Basic 01

II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu minimálně 8 hodin

Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Obtížné situace ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Poradenské pracoviště v systému inkluzívního vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Projevy procesu zrání v podmínkách základní školy

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Učební typy a styly, motivace žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-24462/2018-1-774
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Vyučovací styly učitelů a učební styly žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Základní poznatky o autismu v praxi

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Dva kroky k inkluzívní škole II.

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Emoční inteligence u dětí: osobnostně-sociální rozvoj pro žáky 1. a 2.stupně ZŠ

 • Číslo akreditace: 0
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Formativní hodnocení a individuální přístup k žákovi

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Formativní hodnocení a jeho nástroje

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Formativní hodnocení žáků a jeho techniky

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Identifikace a podpora vývojově oslabeného dítěte v 1. stupni PO a komunikace s jeho rodinou

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Individuální vzdělávací plán ve společném vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inkluze v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Inkluze v praxi - výukové strategie se žáky a se třídou

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Inkluzivní výukové strategie a metody ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak hodnotit a klasifikovat žáky-cizince v předmětu český jazyk na základních školách

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jsme odlišní, jinak se učíme - výuka žáků s odlišnou úrovní nadání

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Možnost využití ICT pro děti/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Nevidět neznamená nevnímat… Zrakově postižené dítě ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Obtížné situace ve formálním a zájmovém a neformálním vzdělávání – spolupráce pedagogických pracovníků na SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Péče o žáky s tělesným nebo kombinovaným postižením v ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Podpůrná opatření pro žáka z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami v běžné ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-14215/2018-1-551
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Problémové chování žáků s PAS v běžné ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Řešení problémů s kognitivně nadanými žáky

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rizikové chování dětí a mládeže

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Role asistenta pedagoga v inkluzívním procesu

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sociokulturní aspekt ve výuce žáků - cizinců na základních a středních školách

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Specifické poruchy chování

 • Číslo akreditace: MSMT-32832/2018-1-932
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Specifika hodnocení žáků v kontextu společného vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Společné bourání bariér

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Spolupráce škola-rodič-OSPOD

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Syndrom ADHD - jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Systematický úvod do problematiky nadání

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Třídní klima a školní klima

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Tvorba IVP pro žáky s PAS na ZŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Vnitřní a vnější spolupráce v inkluzivním procesu

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Výchova a vzdělávání dětí s autismem

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Vyhledávání a identifikace nadání

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné škole

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Žáci s odlišným mateřským jazykem na základních školách

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Žák z odlišného kulturního prostředí a s odlišným mateřským jazykem

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Poptávka