• Slide Basic 01

2.III/7 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze

Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Obtížné situace ve výuce

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cesty spolu - Vyučovací styly učitelů a učební styly žáků

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší škole

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Deset kroků k inkluzívní škole II.

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 80
Nabídka

Formativní hodnocení a individuální přístup k žákovi

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Formativní hodnocení a jeho nástroje

 • Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Komunikace s rodiči nadaného žáka

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Kulturní odlišnost na SŠ – jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Možnost využití ICT pro děti/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Nevidět neznamená nevnímat… Zrakově postižené dítě ve škole

 • Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Obtížné situace ve formálním a zájmovém a neformálním vzdělávání – spolupráce pedagogických pracovníků na SŠ

 • Číslo akreditace: MSMT-27307/2019-1-861
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Problematika nadaných žáků na střední škole

 • Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Řešení problémů s kognitivně nadanými žáky

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rizikové chování dětí a mládeže

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sociokulturní aspekt ve výuce žáků - cizinců na základních a středních školách

 • Číslo akreditace: MSMT-8282/2019-1-355
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Specifika hodnocení žáků v kontextu společného vzdělávání

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Spolupráce škola-rodič-OSPOD

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
 • Hodinová dotace: 274
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

 • Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

 • Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné škole

 • Číslo akreditace: MSMT-542/2019-1-108
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Formativní hodnocení a individuální přístup k žákovi

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

 • Číslo akreditace: MSMT-33950/2019-3-1095
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Agrese, šikana a proces jejich řešení na střední škole

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Rizikové chování dětí a mládeže

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 274
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 16
Nabídka

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

 • Číslo akreditace: MSMT-11079/2020-4-336
 • Hodinová dotace: 24
Nabídka

Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

 • Číslo akreditace: MSMT-20803/2020-4-579
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Řešení problémů s kognitivně nadanými žáky

 • Číslo akreditace: MSMT-32503/2020-4-789
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Program pro pracovníky ŠPP a asistenta pedagoga – podpora žáků se specifickými poruchami chování

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 8
Nabídka

Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů I.

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 350
Nabídka

Sebezkušenostní dlouhodobý výcvik pro vedení problémových třídních kolektivů II.

 • Číslo akreditace: MSMT-39883/2020-3-989
 • Hodinová dotace: 250
Nabídka

Poptávka