Cesty spolu - Jak být koučem vlastní třídy

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Obtížné situace ve výuce

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Cesty spolu - Vyučovací styly učitelů a učební styly žáků

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Deset kroků k inkluzívní škole II.

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 80

Formativní hodnocení a individuální přístup k žákovi

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 8

Formativní hodnocení a jeho nástroje

Číslo akreditace: MSMT-744/2017-1-151
Hodinová dotace: 16

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 8

Jak efektivně sestavit individuální vzdělávací plán

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Komunikace s rodiči nadaného žáka

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Možnost využití ICT pro děti/žáky/studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Nevidět neznamená nevnímat… Zrakově postižené dítě ve škole

Číslo akreditace: MSMT-22652/2017-1-929
Hodinová dotace: 8

Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Problematika nadaných žáků na střední škole

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 24

Řešení problémů s kognitivně nadanými žáky

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rizikové chování dětí a mládeže

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Seznamovací a stmelovací aktivity v novém kolektivu a týmu

Číslo akreditace: MSMT-32774/2016-1-936
Hodinová dotace: 8

Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Specifika hodnocení žáků v kontextu společného vzdělávání

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Spolupráce škola-rodič-OSPOD

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

Číslo akreditace: MSMT-13029/2017-1-676
Hodinová dotace: 274

Systematická péče o nadání ve škole

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 20

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi I

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 8

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi II

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 16

Učíme se společně - společné vzdělávání v pedagogické praxi III

Číslo akreditace: MSMT-6516/2017-1-405
Hodinová dotace: 24

Učitel a žák - řešení konfliktních pedagogických situací

Číslo akreditace: MSMT-28998/2017-1-1144
Hodinová dotace: 8

Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné škole

Číslo akreditace: MSMT-10691/2016-1-315
Hodinová dotace: 8

Kulturní odlišnost na SŠ – jak pracovat s žáky s odlišným mateřským jazykem

Číslo akreditace: MSMT-958/2018-1-111
Hodinová dotace: 8