Publikace

Autoevaluace školy

Autoevaluace školy Radmila Zítková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Ústí nad Labem Rok vydání: 2009 ISBN 8086956431

Český žák - cizinec

Český žák - cizinec Lucie Slavíková-Boucher Rok vydání:  ISBN 9788086956879

Cesty k uznávání

Cesty k uznávání Daniela Havlíčková,Hana Řádová Rok vydání: 2012 ISBN 9788087449172

Sborník příspěvků z konference k uznávání neformálního vzdělávání konané v roce 2011 v Praze za účasti předních odborníků z řad zaměstnavatelů, vzdělavatelů i státní správy.

Děti, vedoucí, volný čas

Děti, vedoucí, volný čas Bedřich Hájek, Jaromír Harmach, Rok vydání: 2004 ISBN 9788086784069

Být vedoucím jakéhokoli oddílu, kroužku, klubu, sboru, týmu (a jaké všech­ny názvy dáváme malým, ale organizovaným dětským skupinám), to není jen funkce s oprávněním nosit na sobě případně v nějakém sdružení stejnokroj a získaná vyznamenání. Jde o děti a jde o jejich výchovu v čase, který patří hlavně jim (a jejich rodičům). A jaké ty děti a mladí budou? Na to se přece ptají i mnozí průměrní obča­né: „Uživí nás vůbec, až zestárneme?" děsí se často. Ukazuje se, že správnou odpověď hledají právě ti, kdo pro děti dělají dob­rovolně něco víc, než je v jejich povinnostech. Ti, kteří vědí, že dnešní mládí bude takové, jakým je naučíme být.

Etická výchova

Etická výchova Hana Ginterová,Světlana Hajdinová,Alena Legierská Rok vydání: 2014 ISBN 8087449576

Etická výchova

Etická výchova Marie Navrátilová,Hana Brichová,Marcela Matějcová,Roman Bureš Rok vydání: 2014 ISBN 8087449568

Evaluace ve školním vzdělávac...

Evaluace ve školním vzdělávacím programu mateřské školy Olga Pešková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava Rok vydání: 2009 ISBN 8086956482

Hezky česky

Hezky česky Jana Táborková Rok vydání:  ISBN 9788086956893

Hospitační a kontrolní činnos...

Hospitační a kontrolní činnost ředitele školy Jiřina Fajfrová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Karlovy Vary Rok vydání: 2007 ISBN 8086956156

Já chci do oddílu

Já chci do oddílu Svatava Šimková Rok vydání: 2012 ISBN 9788087449202

Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit.

K některým problémům vzdělává...

K některým problémům vzdělávání a výchovy žáků ZŠ a SŠ Jaromír Hališka Rok vydání: 2007 ISBN OCLC:237191526

Každodennost na hranicích mez...

Každodennost na hranicích mezi NDR a ČSSR 1960 - 1989 Kolektiv Rok vydání: 

Kompendium anotací vybraných ...

Kompendium anotací vybraných závěrečných prací studia pro ředitele škol a školských zařízení Rok vydání: 2008 ISBN 8086956288

Kompetence v neformálním vzdě...

Kompetence v neformálním vzdělávání Daniela Havlíčková,Kamila Žárská Rok vydání: 2012 ISBN 9788087449189

Publikace seznamuje čtenáře s pojmem kompetence v neformálním vzdělávání, s kompetenčním přístupem při tvorbě vzdělávacích programů a představuje možnost, jak zaznamenat a vyhodnotit rozvoj kompetencí účastníků vzdělávání.

Kontrolní a hospitační činnos...

Kontrolní a hospitační činnost zástupce ředitele školy Miroslava Cinkaničová,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Plzeň Rok vydání: 2008 ISBN 8086956350

Metodika - Kompetence, Kvalit...

Metodika - Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce Daniela Havlíčková Rok vydání: 2015-04-10 ISBN 9788087449509

Nebylo nic zadáno

Metodika pro podporu tvorby š...

Metodika pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání Jana Heřmanová Rok vydání: 2009 ISBN 9788086784779

Jednotlivé díly této metodiky obsahují náměty pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu a středisku volného času. Přidali jsme i několik obecných informací, které považujeme za důležité pro jeho zpracování. Naše návrhy a doporučení, doplněná konkrétními ukázkami, nejsou určeny k převzetí, ale k inspiraci. Nechceme vám nic vnucovat a připravit vás tak o možnost vlastní tvořivé práce, neboť každé školské zařízení je svébytné a jeho školní vzdělávací program nemůže nikdo vytvořit lépe než vy sami. Pokud vám tato příručka usnadní práci, splnila svůj účel.

Mít přehled

Mít přehled Eli Geisslerová et al. Rok vydání: 2012 ISBN 9788087449028

Publikace slouží jako průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v České republice. Pomůže v orientaci v základních oblastech, ve kterých mladí lidé u nás nejčastěji hledají informace či radu.

Na křižovatce kultur

Na křižovatce kultur Svatava Šimková,Mgr. Jiří Zajíc Rok vydání: 2010 ISBN 9788086784915

Publikace shrnuje výsledky výzkumu Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Odborník na řešení školní šik...

Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně PaedDr. Michal Kolář Rok vydání:  ISBN 9788086956930

Publikace je metodickým textem a je určena frekventantům průlomového kurzu na řešení školní šikany a kyberšikany. Absolvování kurzu umožňuje získat skutečným zájemcům ucelenou minimální kvalifikaci k řešení šikany. První a třetí část textu poskytuje informaci o vlastním kurzu a nastiňuje vizi pětiúrovňového koncepčního vzdělání pro odborníky na řešení šikany. Ve druhé části je k dispozici zhuštěná a přehledná speciální teorie, která se přímo váže k řešení šikanování. Čtvrtá část zahrnuje materiály pro dílny a nácviky ve skupině. Poslední část se týká požadavků na získání kvalifikace odborníků první úrovně.

Olina - implementační příručk...

Olina - implementační příručka 2015 Pavel Brabenec,Tomáš Machalík Rok vydání: 

Příručka pro zavádění nástrojů řízení kvality prostřednictvím systému Olina

Patříte mezi nás?

Patříte mezi nás? Svatava Šimková,Jiří Zajíc Rok vydání: 2010 ISBN 9788086784960

Publikace pojednává o výsledcích výzkumu Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání.

Pedagogické střípky

Pedagogické střípky Petra Bláhová Rok vydání: 2011 ISBN 9788087449073

Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času.

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Petra Bláhová Rok vydání: 2012 ISBN 9788087449141

Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času.

Poradce autoevaluace

Poradce autoevaluace Mgr. Kamila Bobysudová Rok vydání:  ISBN 9788086956688

Prázdninová škola češtiny

Prázdninová škola češtiny Blanka Jaurisová a Martina Pánová Rok vydání: 

Projekty v rámci školních vzd...

Projekty v rámci školních vzdělávacích programů Alena Poleníková,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Plzeň Rok vydání: 2009 ISBN 8086956563

Sada minimálních kompetenčníc...

Sada minimálních kompetenčních profilů Kolektiv autorů Rok vydání: 2011 ISBN 9788087449110

Publikace představuje minimální kompetenční profily shrnující odborné kompetence pracovníků (zaměstnanců i dobrovolníků) na jednotlivých pozicích v NNO. Jednotlivé profily jsou informačním podkladem pro tvorbu vzdělávacích programů v NNO dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží.

Sada vzdělávacích programů a ...

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II Hana Řádová Rok vydání: 2012 ISBN 9788087449363

Publikace představuje výběr vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe z oblasti neformálního vzdělávání. Autory programů postavených na základě předem definovaných minimálních kompetenčních profilů jsou zástupci nestátních neziskových organizací, kteří je ověřovali ve svých sdruženích v roce 2011.

Sborník Daniel

Sborník Daniel Kolektiv Rok vydání:  ISBN 9788075780065

Sborník oceněných prací literární části soutěže Daniel

Sborník Daniel

Sborník Daniel Rok vydání:  ISBN 9788086956909

Sborník oceněných prací literární soutěže Daniel

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Vojtěch Černý Rok vydání: 2012 ISBN 9788087449295

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které se zaměřují na zapojení dětí a mládeže do rozhodování a diskuze o záležitostech, které se jich osobně dotýkají.

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Jiří Tošner Rok vydání: 2012 ISBN 9788087449288

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe nabízejících nejrůznější aktivity zaměřené na děti a mládež na cestě k dobrovolnictví.

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Zuzana Sýkorová Rok vydání: 2012 ISBN 9788087449318

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe zaměřené na prohlubování a rozvíjení inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Jiří Ježek Rok vydání: 2012 ISBN 9788087449325

Publikace představuje deset vybraných příkladů dobré praxe z oblasti multikulturní výchovy.

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Jan Sýkora Rok vydání: 2012 ISBN 9788087449301

Publikace obsahuje deset vybraných příkladů dobré praxe, které představují různé přístupy ke zkvalitňování sociálního klimatu v zařízeních zájmového a neformálního vzdělávání.

SEN – Sebeevaluační nástroje

SEN – Sebeevaluační nástroje Pavel Trantina,Daniela Havlíčková Rok vydání: 2012 ISBN 9788087449165

Publikace provádí procesem poznávání kompetencí, které jednotlivci získávají při práci s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání, a představuje vybrané nástroje pro zhodnocení těchto kompetencí.

Sociální parazitizmus v probl...

Sociální parazitizmus v problematice dětského domova Milan Opravil,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava Rok vydání: 2008 ISBN 8086956202

Správní rozhodnutí ředitele s...

Správní rozhodnutí ředitele střední školy Josef Crha,Národní institut pro další vzdělávání. Krajské pracoviště Jihlava Rok vydání: 2009 ISBN 808695627X

Talent a nadání

Talent a nadání Jitka Fořtíková Rok vydání: 2009 ISBN 9788086784755

Virtualita a realita

Virtualita a realita Svatava Šimková Rok vydání:  ISBN 9788086784939

Publikace nabízí výsledky výzkumu Informovanost a participace mládeže.

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity Joan Freeman Rok vydání: 2009 ISBN 9788086784830

Jde o knihu, která se zabývá podporou a analýzou aktivit pro nadané a talentované děti, což v našem státě stále patří k velmi vzácným jevům. Navíc, zaměřuje svou pozornost na nabídku služeb na poli volného času a mimoškolních aktivit.

Výchova k myšlení v evropskýc...

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech PhDr. Jana Stará, Ph.D. Rok vydání:  ISBN 9788086956916

Příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky. Metodická příručka obsahuje řadu námětů do výuky. Její ambicí však není shromáždit co nejvíce konkrétních učebních úloh a aktivit, které jsou obsaženy v četných publikacích a výstupech projektů. Příručka usiluje o to, aby při jejím čtení čtenář přemýšlel o argumentech, proč tuto oblast vzdělávání ve výuce posilovat a jakým způsobem. Nabízí tedy učitelům podněty k přemýšlení, které jim snad pomohou rozhodnout se dobrovolně, zodpovědně a kompetentně přinášet a systematicky zařazovat do výuky na základní škole důležitá témata.

Základy lektorské práce

Základy lektorské práce Otakar Jíra (vedoucí), Rok vydání: 2004 ISBN 9788086784076

Publikace je určena všem, kdo začínají a nevědí si v některé z lektorských činností rady, ale především těm, kteří budou lektory učit, jak mají své lek­torské ego prezentovat tak, aby to bylo užitečné adresátům jejich sdělení. A o to se tady budeme na následujících stránkách pokoušet. Jestli se vám takto prezentovaný úmysl bude líbit, sdělte to ostatním. Jestli nebudete s něčím souhlasit, řekněte to nám.

Změna je život II

Změna je život II Tomáš Machalík,Jaroslav Jindra Rok vydání:  ISBN 9788087449127

Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží obhájených v roce 2011.