Nejčastěji kladené otázky týkající se realizace projektů aktivity č. 04 a 05 výzvy

 

Tvorba vzdělávacího programu

1. Je třeba znovu ověřovat úpravy a návrhy pro vzdělávací program, které vyplynuly z fáze ověřování vzdělávacího programu?

To záleží na počtu ověřování, které realizátor projektu aktivity č. 4 uvedl do projektové žádosti. (Dle Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část je možné ověřovat max. 3x na max. 3 skupinách o max. počtu 30 dětí – 90 dětí x 3 verze programu celkem). Pokud má příjemce v projektové žádosti stanoveno více než jedno ověřování, pak úpravy/návrhy vzešlé z prvního ověřování ověřuje v následném ověřování. Pokud má k dispozici pouze jedno ověřování, tak po tomto ověřování musí relevantní podněty z ověřování zapracovat do vzdělávacího programu bez dalšího ověřování.

2. Jakým způsobem má být prováděna evaluace?

Pro evaluaci je vhodné používat kvantitativní (dotazník) i kvalitativní metody (např. rozhovory) podle věku a specifik cílové skupiny. Data získaná v evaluaci by měla směřovat ke struktuře informací předepsaných ve výstupu Zpráva o ověřování. Evaluace může být zaznamenána audio, video výstupem. Při volbě způsobu evaluace je potřeba zohlednit věkové zvláštnosti cílové skupiny, zejména to platí u dětí v MŠ.

3. Jak je řešeno pojištění organizátorů pilotáže – zodpovědnost za žáka, který se účastní pilotáže vzdělávacího programu. Má zodpovědnost škola, nebo v průběhu programu zodpovídá poskytovatel – organizátor pilotáže vzdělávacího programu?

Zodpovědnost za ověřování nese příjemce, dle Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část (str. 42) má povinnost zajistit potřebné podmínky pro realizaci ověřování programů, a to zejména v oblasti dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů, poskytování předlékařské první pomoci apod. – a to prostřednictvím zajištění proškolení pracovníků, kteří realizují pilotáž vzdělávacího programu, v BOZP, v programu Zdravotník zotavovacích akcí (40 hod.) nebo v programu Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hod.).

4. Je možno vzdělávací program komerčně (tedy za úhradu nákladů akce dle kalkulace) využít ještě v období realizace projektu, v rámci kterého byl program vytvořen?

Ano, v tomto případě ale vzniká příjem projektu, o který se snižuje výše dotace. Tento příjem se musí vykázat v každé žádosti o platbu. Tato povinnost je ukotvena v Pravidlech pro žadatele a příjemce, obecná část a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

5. Je možné upravit šablonu vzdělávacího programu pro příjemce aktivity č. 4 tak, že by došlo k propojení části 2 (obsah vzdělávacího programu) a části 3 (metodická část)?

Ne, šablona je zpracována tak, aby program obsahoval všechny dílčí výstupy tak, jak jsou závazně uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, specifická část.  Struktura programu v šabloně koresponduje zároveň s dílčími výstupy, k jejichž naplnění se příjemci při podpisu právního aktu zavázali v příloze Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů.

Struktura je následující:

Část 1 Vzdělávací program a jeho pojetí

  • jedná se o stručné představení celého vzdělávacího programu s metodikou ve 14 částech.

Část 2 Podrobně rozpracovaný obsah programu

  • podrobně rozpracovaný celý/kompletní vzdělávací program

Část 3 Metodická část

  • podrobně rozpracovaná celá/kompletní metodika k vzdělávacímu programu

Dále tvoří program povinné a nepovinné přílohy – viz Vzor vzdělávacího programu.

Část 2 (obsah vzdělávacího programu) a část 3 (metodická část) mají být zpracovány tak, aby obě části sloužily jako samostatné materiály podle potřeb budoucího uživatele, nicméně logicky propojené a na sebe navazující. Druhá část může obsahovat metodické poznámky, ale třetí metodická část musí zůstat zachována jako samostatná část programu. Část 1 obsahuje výčet klíčových kompetencí a přehled, jakým konkrétním způsobem budou ve vzdělávacím programu rozvíjeny, v druhé části příjemce zpracovává samotný program, v metodické části mají být klíčové kompetence důkladně a podrobně rozepsány. Materiály, které vhodným způsobem doplňují vzdělávací program, jsou zpracovány jako přílohy šablony vzdělávacího programu.

Část 2 a 3 může být zpracována v různých formách a podobách, musí však splňovat všechny požadavky výzvy. Může se jednat i o aplikaci (dvě aplikace – jednu aplikaci jako program a jednu aplikaci jako metodiku) a pak stačí v této části uvést např. odkaz formou QR  kódu.

Pojetí a jednoduchý návod na zpracování jednotlivých částí vzdělávacího programu s uvedením příkladu naleznete zde.

Pro inspiraci mohou posloužit metodiky, učebnice a pracovní listy Etické výchovy:  http://www.etickavychova.cz/ucebnice-ke-stazeni/, kde je jasná a zřejmá provázanost všech částí a je zachován i princip samostatnosti programu/učebnice a metodiky.   

6. Jaké jsou další požadavky na vzdělávací programy, které vznikají v projektech aktivity č. 4 výzvy?

Závazné požadavky na výstupy, tj. vzdělávací programy, jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce, specifická část. Vzdělávací programy mají být využitelné v podobě otevřených vzdělávacích zdrojů (pod otevřenou licencí) a mají být zpracovány v souladu s kritérii kvality digitálních vzdělávacích zdrojů – viz odkaz Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů

Příjemce je povinen díla a jiné předměty ochrany chráněné autorskými právy a právy s nimi souvisejícími, v případě, že při jejich vzniku byly alespoň částečně použity prostředky této dotace, licencovat licencí Creative Commons 4.0 ve variantě BY nebo BY-SA. Tuto licenci je příjemce povinen v souladu se zněním licenční smlouvy připojit k dílu či jinému předmětu ochrany bez zbytečného odkladu po jeho vzniku a toto dílo či jiný předmět ochrany dát k dispozici veřejnosti takovým způsobem, aby k němu měl každý neomezený a bezplatný dálkový přístup a bylo mu umožněno dílo dále sdílet a jinak užívat v souladu se zvolenou licencí. Na webu creative commons je v českém jazyce dostupný průvodce jednotlivými typy licencí.

7. Je možné do vzdělávacích programů zařadit ukázky již existujících volně dostupných materiálů, např. videí?

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce, specifická část jsou výstupem aktivity č. 4 vzdělávací programy, které musí být vytvořeny nově, nemůže se tedy jednat o inovované vzdělávací programy. Není možné do nich vkládat výukové obsahy z jiných již existujících programů (a to včetně zahraničních) ani již existující volně dostupné materiály. V přílohách programu je přínosné na tyto zdroje vhodné k doplnění nebo rozšíření programu další realizátory upozornit.

8. Jak vybrat děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které má být uzpůsoben vzdělávací program příjemce?

Příjemci si již v projektové žádosti zvolili konkrétní speciální vzdělávací potřebu, pro niž má být vzdělávací program uzpůsoben. Této se musí držet. Příjemci, kteří si v projektové žádosti speciální vzdělávací potřebu konkrétně neurčili, tak mají učinit co nejdříve. V tomto případě je třeba návrhy individuálně konzultovat s Řídícím orgánem.

 

Akce s cílovou skupinou

1. Které akce s cílovou skupinou pořádané centry kolegiální podpory projektu FNV jsou povinné pro tvůrce vzdělávacích programů?

Centra kolegiální podpory projektu FNV pořádají pro cílovou skupinu v rámci aktivity č. 4 tematická setkání (4x ročně), workshopy (2x ročně) a celostátní setkání (konferenci – 1x ročně). Příjemci mají povinnost vyslat čtyři své tvůrce vzdělávacích programů (dva za oblast formálního vzdělávání a dva za oblast neformálního vzdělávání) ročně minimálně na dva workshopy a jedno celostátní setkání pořádané NIDV v centrech kolegiální podpory.

2. Je nutné, aby se workshopů a celostátních setkání (konferencí) pořádaných projektem FNV účastnili i pedagogové škol?

Ano, je to nezbytné, aby mohlo dojít k propojování formálního a neformálního vzdělávání, je nutná přítomnost pedagogů.

3. Jakým způsobem probíhá proplácení cestovních náhrad za účast tvůrců vzdělávacích programů na workshopech a celostátních setkáních (konferencí) pořádaných projektem FNV?

Proplácet cestovné cílové skupiny v rámci přímé podpory je možné pouze příjemcům, kteří mají s Národním institutem pro další vzdělávání uzavřenou Smlouvu o vzdělávání. Cestovné se proplácí maximálně 4 tvůrcům vzdělávacích programů za příjemce za každou povinnou akci centra kolegiální podpory (tedy za dva workshopy a jedno celostátní setkání ročně). Proplácení cestovních náhrad je popsáno v článku 3 Smlouvy o vzdělávání, probíhá na základě fakturace s přiloženou vyplněnou přílohou č. 1 Rozpis cestovních náhrad Smlouvy o vzdělávání a relevantními doklady (jízdní doklady, cestovní příkaz).

Faktura a doprovodné doklady se zasílají finančnímu manažerovi projektu FNV:

Peter Šramatý

Národní institut pro další vzdělávání

Senovážné náměstí 25

110 00 Praha 1

Před odesláním finální verze podkladů k fakturaci doporučujeme nejdříve zkonzultovat podklady e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Co je to spádové centrum kolegiální podpory?

Smlouva o vzdělávání obsahuje určení spádového centra kolegiální podpory (CKP) z důvodu stanovení hlavní kontaktní osoby odborného pracovníka, který příjemci poskytuje metodickou podporu a garantuje mu pro jeho tvůrce vzdělávacích programů čtyři místa na povinných akcích center kolegiální podpory. Pro příjemce a jejich tvůrce jsou přístupná i další centra kolegiální podpory (do vyčerpání aktuálních kapacit centra), v případě potřeby vyslat tvůrce na jiné centrum než spádové prosím kontaktujte odborného pracovníka Vašeho spádového centra a on již spolupráci s dalším CKP zprostředkuje. Pokud preferujete přímý kontakt s odbornými pracovníky dalších CKP, kontaktní údaje na odborné pracovníky poskytující metodickou podporu naleznete na stránce Kontakty. V tomto případě bychom Vás chtěli požádat, zda byste mohli do kopie případné e-mailové komunikace zahrnout odborného pracovníka Vašeho spádového CKP.