Projekt se zaměřuje na podporu spolupráce mezi pedagogy a pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání, kteří se budou vzájemně chápat jako partneři při rozvíjení klíčových kompetencí dětí/žáků a budou se společně podílet na plánování a realizaci vzdělávacích aktivit.

Název projektu: Propojování formální a neformálního vzdělávání včetně zájmového

 • Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008160
 • Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Prioritní osa: PO 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
 • Výzva: Výzva č. 02_16_032 - Budování kapacit pro rozvoj škol II 
 • Typ projektu: Individuální projekt
 • Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021

Cílová skupina:   

 • Pedagogičtí pracovníci
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Cíle projektu:

 • Podpora a rozvoj kolegiální spolupráce mezi pedagogy a pracovníky v zájmovém a neformálním vzdělávání směřující k pochopení přínosu obou oblastí pro rozvoj klíčových kompetencí dětí/žáků
 • Zvyšování kompetencí pracovníků ve formálním a neformálním vzdělávání prostřednictvím síťování a vzájemného učení (zprostředkování metod a technik rozvoje klíčových kompetencí v FV a NFV a hledání cest k jejich propojení)
 • Zvyšování povědomí o možnostech ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání u pracovníků neformálního vzdělávání

Klíčové aktivity projektu:

 • Klíčová aktivita Řízení projektu: Klíčová aktivity zajišťuje efektivní řízení projektu a koordinaci projektových činností. V této aktivitě budou vytvářeny plány tvorby a dodání výstupů projektu, bude koordinována činnost administrativních i odborných pracovníků, vyhodnocování a řízení rizik a otevřených bodů.
 • Klíčová aktivita Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání

V rámci povinné aktivity č. 5 výzvy budou realizovány následující podaktivity:

1) Koordinace center kolegiální podpory

2) Metodická pomoc

3) Informační kampaň

4) Evaluace