Globální rozvojové vzdělávání

Cílem aktivit NIDV v oblasti implementace globálního rozvojového vzdělávání (GRV) v roce 2019 je pokračováním projektu z roku 2018 k zajištění metodické podpory, dalšího vzdělávání a organizování studijních poznávacích cest pro pedagogické pracovníky základních a střední škol a vyšších odborných škol. Tyto činnosti vedou k zatraktivnění tématu globálního rozvojového vzdělávání mezi pedagogickými pracovníky a jejich žáky, k prohloubení znalostí pedagogických pracovníků o významu GRV a záměrech státních institucí v této oblasti a ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pro integraci GRV do výuky.

Studijní cesty do zahraničí mají českým pedagogům umožnit využít zkušenosti zahraničních kolegyň a kolegů ve vlastní výuce a zlepšit povědomí o významu globálního rozvojového vzdělávání ve školské veřejnosti. Kromě toho se účastníci stáží podílejí na vypracování prakticky orientovaných výukových materiálů (pracovních listů), které využijí nejen oni při realizaci DVPP a vlastní výuce.

V roce 2019 se plánuje šest mobilit a to do zemí:

Holandsko (9. – 15. 6. 2019)   

Francie (7. 13. 7. 2019)

Polsko (15. – 29. 9. 2019)

Finsko, Rakousko

Dosavadní ohlas účastníků realizovaných studijních cest je velmi pozitivní. Zájem o účast na mobilitách vysoce převyšuje nabídku. V letošním roce byli upřednostňováni pedagogové z tzv. Světových škol, v letech následujících cílovou skupinu pravděpodobně rozšíříme a mezi cílové destinace zahrneme i země vzdálenější, mimoevropské.

Rok 2018 byl pilotním rokem projektu, a realizovalo se celkem 7 mobilit, a to jak do zemí potýkajících se s důsledky rozvojových problémů (Portugalsko, Španělsko, Itálie, Arménie), tak do zemí s výbornými výsledky ve vzdělávání v GRV (Francie, Finsko). Přijímajícími organizacemi v zahraničí byly ověření partneři NIDV – vzdělávací instituce a neziskové organizace, které se problematikou aktivně zabývají a které ve spolupráci s NIDV zajišťují obsahovou náplň jednotlivých výjezdů.

Jak a proč na GRV II  Dvoudenní seminář NIDV věnovaný globálnímu rozvojovému vzdělávání 28. – 29. 5. 2019, Hořice, Lázně Bělohrad. Cílem vzdělávacího programu na toto téma je seznámit pedagogické pracovníky s podstatou a principy GRV a také ukázat možnosti, jak toto téma zařadit do výuky ve školách.

Cílové skupiny: Pedagogičtí pracovníci Evropských škol, ZŠ, SŠ, pedagogové volného času, pracovníci zájmového a neformálního vzdělávání.  Pozvánka zde

Mezinárodní konference GRV pořádané NIDV:

2014 – Evropský rok pro rozvoj a důstojné stáří

2015 – Rozumíme současnému světu?

2016 – Svět v bezpečí

2018 – Udržitelný rozvoj světa: 31. 10. 2018, Autoklub ČR, Praha (https://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1673-ucitele-male-deti-a-velke-problemy-sveta)

 

Publicita:

NIDV otevírá učitelům dveře do světa https://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1679-nidv-otevira-ucitelum-dvere-do-sveta

Bulletin NIDV věnovaný GRVhttps://www.nidv.cz/media/materialy/bulletiny/10(4)_2018.pdf

Ediční činnost NIDV na podporu implementace GRV: Ve spolupráci s odborníky a za finanční podpory MŠMT vytváříme metodiky globálního rozvojového vzdělávání pro ZŠ a neformální vzdělávání:

  • Mgr. Jiří Zajíc – Společně tvoříme svět (Inspirace těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život) – ke stažení zde
  • PhDr. Jana Stará, Ph.D. – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky) – ke stažení zde
... Číst dál