Přehled aktuálních vzdělávacích programů


19. 02. 2018

Čtenářská gramotnost - rozvoj kompetencí učitele 1. stupně ZŠ

učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

19. 02. 2018

Nové metody výuky o holocaustu

učitelé 2. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázií, výchovní poradci, metodici prevence, vychovatelé školských zařízení

MŠMT, Karmelitská 528/5, Praha 1

19. 02. 2018

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

19. 02. 2018

Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé

pedagogům ZŠ

Základní škola a praktická škola Arkadie, Teplice

19. 02. 2018

Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením

ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé SOŠ a SOU, učitelé gymnázií, učitel - metodik prevence, výchovní poradci, vychovatelé školských zařízení

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

19. 02. 2018

Konzultace k výzvám č. 02_16_035 a 02_16_042 (šablony pro SŠ a VOŠ) - příjemci

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

19. 02. 2018

OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel ústní zkoušky - Španělský jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

19. 02. 2018

Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Plzeň, Čermákova 18

19. 02. 2018

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Plzeň, Čermákova 18

19. 02. 2018

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk A2

pedagogům ZŠ

Základní škola a praktická škola Arkadie, Teplice

19. 02. 2018

Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách - informace pro učitele chemie, biologie, ekologie

učitelé 2.stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU

NIDV Jihlava, Zborovská 3

20. 02. 2018

GDPR srozumitelně a prakticky

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

20. 02. 2018

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

20. 02. 2018

Matematika pro život III - základní školy

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV Liberec, Masarykova 28

20. 02. 2018

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Liberec, Masarykova 28

20. 02. 2018

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost

pedagogům 2. stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, asistenti pedagoga, speciální pedagogové

NIDV Brno, Křížová 22

20. 02. 2018

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Pardubice, Za Pasáží 657

20. 02. 2018

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, učitelé MŠ, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

20. 02. 2018

Profesní průprava zástupců ředitele

zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

20. 02. 2018

Zacházení s desinfekčními, čistícími, odmašťovacími prostředky a s dalšími chemickými látkami ve školách

ředitelé škol a školských zařízení

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

20. 02. 2018

Společné vzdělávání a základy práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZUŠ a SUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ, učitelé ZUŠ a SUŠ

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

21. 02. 2018

Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

pedagogům všech SŠ

NIDV Brno, Křížová 22

21. 02. 2018

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - anglický jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

21. 02. 2018

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV

koordinátorům ŠVP, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

21. 02. 2018

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení

NIDV Brno, Křížová 22

21. 02. 2018

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

21. 02. 2018

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV České Budějovice, Hlinsko 49

21. 02. 2018

Konzultační semináře k písemné práci MZ z cizího jazyka - německý jazyk

pedagogům všech SŠ

NIDV Karlovy Vary, Západní 15

21. 02. 2018

OPRAVNÁ CERTIFIKACE - Hodnotitel ústní zkoušky - Český jazyk a literatura

pedagogům všech SŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

21. 02. 2018

Konzultace pro PŘÍJEMCE Šablon OP VVV - MŠ a ZŠ

pedagogům MŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

22. 02. 2018

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022 individuální (šablony MŠ/ZŠ)

pedagogům ZŠ, ředitelé škol a školských zařízení

MŠ a ZŠ Bečov nad Teplou

22. 02. 2018

Dokumentace v MŠ

pedagogům MŠ

NIDV Jihlava, Zborovská 3

22. 02. 2018

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25, budova A

22. 02. 2018

Syndrom ADHD - jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí

učitelé 2.stupně ZŠ, učitel - metodik prevence, speciální pedagogové, výchovní poradci, učitelé 1.stupně ZŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2

22. 02. 2018

Rozvoj čtenářské gramotnosti na střední škole

učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé VOŠ

NIDV Olomouc, Wellnerova 25

22. 02. 2018

Individualizace vzdělávání v mateřské škole

učitelé MŠ, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga

NIDV Praha a střední Čechy, Senovážné nám. 25

22. 02. 2018

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV Liberec, Masarykova 28

22. 02. 2018

Cesty spolu - Učební typy a styly, motivace žáků

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga

NIDV Brno, Křížová 22

22. 02. 2018

Setkání příjemců IPo MAP

Příjemci IPo MAP

NIDV Zlín, Potoky 267

22. 02. 2018

Konzultační semináře pro předsedy zkušebních maturitních komisí

pedagogům všech SŠ

NIDV Ostrava, Blahoslavova 1576/2
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Důležité upozornění k finančnímu vypořádání dotací za rok 2017

Dne 14. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 435, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 1. 2018 a použije se již pro finanční vypořádání dotací za rok 2017.
Z tohoto důvodu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje v příloze aktualizované vzory finančního vypořádání dotací se státním rozpočtem - jak pro neinvestiční dotační tituly (Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, Program na podporu ICM, Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni, Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání, Podpora nadaných žáků základních a středních škol, Excelence středních škol a Excelence základních škol - Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., část A), tak pro investiční titul (programové financování - program 133710 - Příloha č. 3 k vyhlášce č. 367/2015 Sb., část B) a žádá příjemce o zaslání této aktualizované vyplněné přílohy na MŠMT, odbor pro mládež, v termínu do 15. 2. 2018.
http://www.msmt.cz/mladez/dulezite-upozorneni-k-financnimu-vyporadani-dotaci-za-rok

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - jarní období 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky-1

Možnosti financování asistentů pedagoga po 31. srpnu 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje, že po 31. 8. 2018 již nebude možné čerpat finanční prostředky na financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením nebo se sociálním znevýhodněním v takové míře jako dosud. Končí totiž čerpání ze dvou modulů rozvojového programu na financování asistentů pedagoga. Jednou z možností, jak podporu dětem, žákům a studentům ohroženým školním neúspěchem i po tomto datu zajistit, mohou být školní asistenti z tzv. šablon Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/moznosti-financovani-asistentu-pedagoga-po-31-8-2018

MŠMT vydalo nová doporučení, jak řešit vandalismus, kyberšikanu a záškoláctví

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo obnovená doporučení k řešení záškoláctví, vandalismu a kyberšikany. V těchto oblastech byly aktualizovány přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-nova-doporuceni-jak-resit-vandalismus

Opatření ministra MŠMT, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává 3 opatření ministra, jimiž se mění vzdělávací oblast Matematické vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech některých oborů středního odborného vzdělávání. Tato opatření navazují na již zveřejněná opatření ministra č. 1 až č. 4 ze dne 22. června 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterymi-se-2

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. ledna 2018

Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s účinností od 1. ledna 2018. Školy poskytující předškolní vzdělávání uvedou své školní vzdělávací programy do souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, ve znění tohoto opatření, nejpozději do 31. srpna 2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-od-1-1

Sdělení MŠMT, kterými se určuje časový rozvrh konání testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou k termínům stanoveným ve sdělení MŠMT, kterým se určují konkrétní termíny konání jednotné zkoušky ve školním roce 2017/2018.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/sdeleni-msmt-kterym-se-urcuje-casovy-rozvrh-konani-testu

Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje příjemce výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I na doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu snížení šablony. Důvodem snížení šablony může být uplatnění ošetřování člena rodiny - od 1. dne v personální šabloně nebo uplatnění pracovní neschopnosti od 15. dne v personální šabloně. Snížení šablony (aktivity) je možné vykazovat ve zprávách o realizaci (ZoR) od ledna 2018.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

Vzory příloh pro výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro SŠ a VOŠ I

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upozorňuje příjemce výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I na doplnění Kalkulačky indikátorů ZoR o tabulku k výpočtu snížení šablony. Důvodem snížení šablony může být uplatnění ošetřování člena rodiny - od 1. dne v personální šabloně nebo uplatnění pracovní neschopnosti od 15. dne v personální šabloně. Snížení šablony (aktivity) je možné vykazovat ve zprávách o realizaci (ZoR) od ledna 2018.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol

 

Aktuality z NIDV

13.02.2018

Rozšiřujeme lektorský tým v oblasti inkluze

V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi APIV B rozšiřujeme náš lektorský tým o odborníky z praxe v oblasti inkluze.

Více informací

06.02.2018

Projekt SRP hledá nové konzultanty rozvoje školy

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) rozšiřuje tým konzultantů rozvoje školy. Pozice se hodí pro ředitele škol nebo zástupce vedení školy, kteří mají v zkušenosti s řízením pedagogického procesu. Pomozte motivovaným školám nastavit, zavést a rozvíjet postupy, které mohou výrazně zlepšit podmínky pro práci učitelů a výsledky žáků! Více informací poví následující text.

Více informací

01.02.2018

Projekt SRP vydal užitečný dokument pro žadatele MAP II

Projektový tým zveřejňuje pomůcku pro žadatele výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, a to předvyplněný vzor přílohy „Přehled klíčových výstupů k naplnění monitorovacích indikátorů ESF ŽADATEL“.

Více informací

31.01.2018

Důležitá informace pro ZUŠ a SVČ k Šablonám II

Pracovníci projektu SRP připravují v souvislosti plánovanou výzvou „Projekty zjednodušeného vykazování – Šablony II“ zajímavé a užitečné prezenční semináře. Akcí se mohou účastnit žadatelé z řad základních uměleckých škol (ZUŠ) a středisek volného času (SVČ). Proběhnou v centrech podpory projektu SRP, tedy ve všech krajských pracovištích NIDV. Experti projektu budou semináře realizovat po vyhlášení předmětné výzvy, tedy v období od března do dubna 2018. O přesných termínech realizace seminářů a způsobu přihlašování budeme ZUŠ a SVČ adresně informovat během února.

Více informací

30.01.2018

Přehled nejčastějších chyb v žádostech na MAP II vám usnadní práci

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil na konci ledna 2018 velmi užitečné informace o chybách, které učinili žadatelé o podporu k datu první uzávěrky příjmu žádostí výzvy MAP II. Věnujte prosím pozornost chybám ve dvou důležitých oblastech – formálnímu hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Čtěte podrobnosti níže, usnadní vám to výrazně práci!

Více informací

19.01.2018

Blížící se uzavření přihlášek do celostátní soutěže DOMINO

Blíží se konečný termín, kdy je možné přihlásit svůj příspěvek do celostátní soutěže DOMINO. Do tohoto již VII. ročníku se může přihlásit kdokoliv z pedagogů, který používá digitální výukový materiál ve vzdělávacím procesu a měl by chuť jej představit pedagogické veřejnosti. Může tak učinit ještě do konce měsíce ledna 2018. Na rozdíl od podobných soutěží, kde se hodnotí dle určitých kritérií vlastní výukový objekt (DUM), se v případě soutěže DOMINO jedná o představení celé výukové aktivity s využitím vhodného didaktického digitálního materiálu.

Více informací

17.01.2018

Aktuální výzvy podpory nadání na školách i mimo ně

Když rodiče přivádějí dítě do školních lavic, přejí si, aby bylo spokojené, zdravé, aby jej škola bavila, rozvinula jeho zájmy a také dobře připravila pro budoucí život. Každé dítě ale potřebuje pro svůj osobní rozvoj trošku něco jiného, jinak nebo jindy. A tady začíná skutečné umění pedagoga - rozpoznat nadání dítěte, rozvíjet ho a všemi silami o něj pečovat, vytvářet podnímky pro jeho růst, měnit informaci ve znalost a znalost ve vědění a dělat to tak, aby dítě neztratilo radost z poznání a udrželo si dlouhodobý zájem, aby nepřišlo o nic ze své dětské tvořivosti a kreativity a aby mělo možnost v praxi uplatnit rozvinutý potenciál.

Více informací