• Slide Basic 01

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

Oblasti DVPP a podpory

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z definice osobnostních a profesních kompetencí vedoucího pracovníka a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.

Obsah studia odpovídá požadavkům na znalosti a profesní dovednosti ředitelů škol. Studium je realizováno v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 329/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb., a Standardem pro udělování akreditací DVPP, č. j.: 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP.

Vzdělávací program se skládá ze čtyř základních modulů:

  • Základy práva
  • Pracovní právo
  • Financování školy
  • Organizace školy a pedagogického procesu

Součástí Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, samostudium, zpracování závěrečné práce a obhajoba závěrečné práce při závěrečné zkoušce před komisí.

Délka studia je 124 hodin celkem, z toho 100 hodin teorie a 24 hodin praxe

Forma studia: prezenční (100 hodin)

Cílem je umožnit pedagogickým pracovníkům získat požadovanou/chybějící kvalifikaci v souladu s příslušnými právními normami. Účastníci si doplní znalosti, které jsou předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.