• Slide Basic 01

Oblasti DVPP a podpory

Absolvent didaktického studia cizího jazyka získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizíhojazyka potřebné pro výuku cizího  jazyka na základě úpravy vyhlášky č. 317/2005 SB., § 6 b, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Dalším cílem programu je poskytnout učitelům motivaci, konzultace, postupy a náměty pro vlastní práci pedagoga ve výuce jazyka. Učitelé se seznámí s aktuálním směřováním výuky cizích jazyků podle RVP.

Kritéria výběru účastníků dle Standardu doplňujícího didaktického studia příslušného cizího jazyka (č. j. MSMT- 42452/2013): Magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho by měl uchazeč prokázat znalost cizího jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky. 

Obsah studia vychází z úpravy vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Absolvent didaktického studia získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.

Délka studia: 60 hodin prezenční formou a samostudium (domácí příprava)

Realizace didaktického studia je možné i na objednávku přímo pro školu, aby bylo plné přizpůsobení potřebám konkrétní školy.