• Slide Basic 01

Oblasti DVPP a podpory

Hlavním cílem je zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na podporu vícejazyčnosti, metodiku výuky dalšího cizího jazyka na školách, podporu výuky odborného cizího jazyka, využívání ICT v jazykové výuce, zvyšování jazykových kompetencí u pedagogických pracovníků MŠ, zvyšování didaktických kompetencí učitelů pro výuku cizího jazyka a realizaci doplňujícího didaktického studia cizího jazyka na základních a středních školách v České republice.

Oblast nabízí prezenční jazykové kurzy, semináře k metodice a didaktice výuky cizích jazyků a blended learningu, k využívání ICT technologií ve výuce cizích jazyků, k zavádění metody CLIL, výuce cizích jazyků žáků se specifickými poruchami učení.
Vzhledem k  rozsáhlosti tématu, jeho důležitosti a nutnosti plošné realizace byla část vzdělávacích aktivit v této oblasti podpořena i rezortním projektem. Víc na odkliku Podpora implementace „Koncepce jazykového vzdělávání na léta 2017 – 2022

Vzdělávací programy

 • Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí – 60 hod.
 • Intenzivní metodický kurz pro výuku angličtiny – 40 hod.
 • Na webu a zdarma – počítačové a mobilní aplikace v jazykovém vzdělávání 
 • Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce anglického jazyka – 8 hod. 
 • Humorem k efektivnějším hodinám angličtiny – 8 hod. 
 • Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií  
 • Moderní didaktické postupy ve výuce anglického jazyka /32hod
 • Roční jazykový metodický kurz pro výuku angličtiny /60hod./
 • English for Information Technology /32hod/
 • Výuka reálií v ruském jazyce nově a aktuálně /8hod/
 • Metodické náměty k výuce AJ /16hod/
 • Jak motivovat žáky středních škol při výuce cizího jazyka /16 hod/
 • Rozvoj řečových dovedností ve výuce cizího jazyka /8 hod/
 • Motivační setkání vyučujících cizích jazyků – AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ
 • Brána jazyků otevřená