• Slide Basic 01

Oblasti DVPP a podpory

Vzdělávání pedagogů základního vzdělávání a volba témat, konkrétních obsahů a forem jednotlivých vzdělávacích programů vychází ze strategických dokumentů MŠMT, z poznatků ČŠI, z koncepční a analytické činnosti NIDV reflektující poskytované další vzdělávání a pedagogickou praxi pedagogických pracovníků.

Cílem je metodická podpora pedagogů ze základních škol při zvyšování jejich profesních kompetencí a podpora při realizaci projektů zjednodušeného vykazování.

Realizace jednodenních a vícedenních vzdělávacích programů – seminářů, workshopů, kurzů jsou zaměřené na cyklický rozvoj gramotností s důrazem na matematiku, čtenářské dovednosti, jazykovou úroveň a na problematiku inkluze – vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblastech potřebných pro aplikaci změn § 16 školského zákona v praxi. Realizace programů, které zahrňují série na sebe navazujících vzdělávacích akcí na objednávku škol a také programů pro cílenou platformou pro výměnu zkušeností pedagogů různých škol.

Jednou z priorit bylo a je seznámit pedagogické pracovníky s principy formativního hodnocení, metodickými postupy a způsoby jejich využívání, dalšími jsou podpora environmentálního vzdělávání, rozvoj digitálních kompetencí učitele, zavádění efektivní formy vzájemného sdílení zkušeností mezi pedagogy, rozvoj mentorských dovedností pro pedagogy, podpora pedagogických pracovníků v rozvoji jejich dovednosti používat diferencované vyučování, zaměření se na učitele 1. stupně a malotřídních škol a na jejich způsobilost používat metody a formy výuky, které posilují tvořivost a motivaci žáků.

Dále jsou to vzdělávací programy na tvorbu a úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP a informace o InspIS SET. Důraz je kladen na vzdělávací programy pro pedagogické sbory, na jejich spolupráci při rozvoji didaktických dovedností učitelů a jejich schopnosti efektivně vést vyučovací hodinu nebo školní projekt při použití vhodných forem a metod práce a v kooperaci s ostatními vyučujícími. Vzdělávání cíli k podpoře kompenzace různých typů znevýhodnění, ale i rozvoje nadání u žáků v duchu společného vzdělávání.Oblast se zaměřuje na témata osobnostního rozvoje pedagogů.

Jsou zařazována aktuální a prioritní témata vycházející z aktuálních vládních usnesení. Do vzdělávací oblasti se promítá též témata z rezortních projektů:

  • Významná historická výročí
  • Primární prevence; Šikana
  • Globální rozvojové vzdělávání. Více na webu GRV
  • Matematika pro život
  • Podpora implementace „Koncepce jazykového vzdělávání 2017 – 2022“
  • Podpora implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
  • Podpora pedagogů vzdělávajících děti/žáky - cizince . Více na webu DŽC
  • Podpora nadání
  • Gender