• Slide Basic 01

Zájmové a neformální vzdělávání

Oblasti DVPP a podpory

Oblast zájmového vzdělávání – DVPPzv má za úkol vzdělávat pedagogické pracovníky v oblastech zájmového a neformálního vzdělávání. Prohlubovat jejich znalosti, dovednosti a kompetence. V rámci celoživotního vzdělávání a s rozvojem mobility pracovní síly nabývá na významu i uznávání neformálního vzděllávání. Celá nabídka zájmového a neformálního vzděláváníje určena pro organizaci a realizaci vzdělávacích akcí ZNV.

Další aktivitou je soutěž Brána k druhým. Hlavním cílem soutěže, kterou vyhlašuje Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci s odborem pro mládež MŠMT, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 vykonala nebo vykoná ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní Vyplněný formulář o vaší soutěžní činnosti (včetně všech příloh) zašlete nejpozději do 31. října 2019 na adresu jura@nidv.cz.

Volba témat, konkrétních obsahů a forem jednotlivých vzdělávacích programů vychází ze strategických dokumentů MŠMT, poznatků ČŠI a z koncepční a analytické činnosti NIDV reflektující poskytované vzdělávání a praxi pedagogických pracovníků. Tradiční velmi úspěšná akce je Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK. Témata vzdělávacích programů jsou zacílena do těchto specifických oblastí:

 • Výchova k dobrovolnictví
 • Medializace a mediální výchova
 • Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství
 • Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání
 • Inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Digitální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Legislativa
 • ŠVP

Aktuality, aktivity a i soutěž Brána k druhým najdete na stránkách věnovaných zájmovému a neformálnímu vzdělávání web ZNV.

Vzdělávací programy

 • Základní kurz vodní turistiky (50 hod.)
 • Zdravotník zotavovacích akcí (40 hod.)
 • Individuální přístup k žákům (18 hod.)
 • Youtubering – jak ho využít v zájmovém vzdělávání (8 hod.)
 • Keramika (15 hod.)
 • Hry pro každou příležitost II. (30 hod.)
 • Kdo si hraje, nezlobí (20 hod.)
 • Aktuální problémy a trendy v zájmovém vzdělávání (8 hod.)
 • Šikana mezi dětmi – jak ji rozpoznat, jak na ni reagovat, jak jí předcházet (8 hod.)
 • Moderní deskové hry a klíčové kompetence I. (6 hod.)
 • a dalších 45 VP v celé šíři ZNV v celkové hodinové dotaci 460 hod.