• Slide Basic 01

Střední a vyšší odborné vzdělávání

Oblasti DVPP a podpory

Volba témat, konkrétních obsahů a forem jednotlivých vzdělávacích programů vychází ze strategických dokumentů MŠMT, z poznatků ČŠI, z koncepční a analytické činnosti NIDV reflektující poskytované vzdělávání a praxi pedagogických pracovníků. Důraz je kladen na didaktické dovednosti jednotlivých učitelů a schopnosti metodicky různorodě vést vyučovací jednotku nebo projekt. Vzděláváním je podpořena kompenzace různých typů znevýhodnění, ale i rozvoj typů nadání u žáků v duchu společného vzdělávání (inkluze).

V oblasti jekladen důraz na podporu škol při spolupráci se zaměstnavateli a v problematice zajištění bezpečnosti škol a žáků v odborných předmětech. Dálena předmět matematika a průřezové téma finanční gramotnosti. Vzdělávací programy v této oblasti konkrétně navazují na ŠVP středních škol, na potřebu škol zařazovat do svých ŠVP průřezová témata a na aktuální metodiky jednotlivých předmětů. V oblasti přírodovědných předmětů se např. jedná o témata:

 • Moderní technologie ve výuce přírodovědných předmětů
 • Podpora výuky přírodních věd na základních a středních školách
 • SCIENTIX – Inovativní trendy a přístupy pro výuku přírodovědných předmětů
 • Matematika v běžném životě
 • Aktivizující metody výuky chemie apod.
 • Také se při přípravě nových vzdělávacích programů pracovalo s výstupy a s tématy ukončeného projektu IPs POSPOLU

Prioritní témata v oblasti

 • Finanční gramotnost
 • Vyučování matematiky a geometrie
 • Vyučování přírodovědných předmětů
 • Digitální a moderní technologie
 • Obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky a finančnictví
 • Kariérové poradenství
 • Šikana, agrese a rizikové chování žáků SŠ
 • Společné vzdělávání na SŠ
 • BOZ a právní problematika
 • Programy na podporu realizace šablon
 • CISKOM – Příprava a realizace školení pro funkce definované školským zákonem a zajišťující chod procesů maturitní zkoušky na školách