• Slide Basic 01

Oblasti DVPP a podpory

Vzdělávací oblast řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti Management poskytuje průběžné vzdělávání, které navazuje na primární kvalifikaci ředitelů škol a školských zařízení (a jejich zástupců). Prohlubuje vědomosti a dovednosti v celém spektru jejich činností. Seznamuje s metodikou implementace nových právních předpisů a norem, které souvisí s výchovným a vzdělávacím procesem. Hlavně jde o podporu rozvoje v oblastech personalistiky, legislativy, ekonomiky, školského managementu, psychologie a pedagogiky.

Se vzdělávací oblastí Management úzce souvisí projekt NIDV Strategické řízení a plánování (SRP), který vytváří podmínky pro efektivní strategické řízení a plánování ve školách a v územích s akcentem na pedagogické vedení (leadership). V projektu SRP bude vytvořen a ověřen systém intenzivní podpory škol směřující k podpoře kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti strategického managementu vedoucí ke zvyšování kvality vzdělávání. Projekt prohlubuje spolupráci mezi vedením škol, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky při tvorbě místního akčního plánu, příjemcům IPo MAP poskytuje metodickou a koordinační podporu. Více informací na: Projekt SRP.

Hlavní úkoly vzdělávací oblasti, prioritní témata, zaměření nabídky DVPP a podpory

 • Tvorba a úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP a informace o InspIS SET
 • Začínající ředitelé škol
 • Aktuální otázky v řízení malotřídních základních škol
 • GDPR srozumitelně a prakticky
 • Interkulturní výchova
 • Společné vzdělávání – vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, děti/žáci cizinci, vzdělávání nadaných dětí
 • Prolínání formálního a neformálního vzdělávání
 • Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních
 • Globální rozvojové vzdělávání
 • Korupce
 • Gender
 • Etická výchova