• Slide Basic 01

Podpora škol a pedagogů pro práci s dětmi/žáky cizinci

Oblasti DVPP a podpory

NIDV poskytuje podporu pro práci s dětmi/žáky cizinci. Od roku 2014 je jedním z prioritních úkolů Národního institutu pro další vzdělávání poskytování systematické vzdělávací, metodické, informační a konzultační podpory pedagogickým pracovníkům mateřských, základních                a středních škol v souvislosti s přijímáním, začleňováním a vzděláváním dětí/žáků cizinců.

Prostřednictvím krajských center podpory (dále KCP) a krajských koordinátorů NIDV pro oblast děti/žáci cizinci působících v každém kraji ČR je ve spolupráci s odborníky a partnery z různých institucí, neziskových organizací, škol a také s Ministerstvem vnitra zabezpečována cílená podpora každé konkrétní škole dle jejích individuálních potřeb.

NIDV nabízí pomoc pro práci s dětmi/žáky cizinci také v dalších oblastech:

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků v dané oblasti. Krajská pracoviště NIDV nabízejí prostřednictvím KCP pro oblast děti/žáci cizinci vzdělávací programy (dále VP) s tematikou začleňování, významnou aktivitou pracovišť jsou také diskusní setkání a sdílení příkladů dobré (inspirativní) praxe.
  • Metodické a informační materiály NIDV pro pedagogické pracovníky. Metodické a informační materiály jsou připravovány ve spolupráci s odborníky z akademické sféry, zkušenými pedagogickými pracovníky ze škol a s nestátními neziskovými organizacemi. Všechny materiály jsou zdarma ke stažení z webového portálu anebo jsou zdarma distribuovány přímo do škol.
  • Webový portál pro pedagogickou veřejnost. 
  • Portál http://cizinci.nidv.cz je průběžně naplňován validními informacemi, odbornými materiály a články ze všech oblastí vzdělávání dětí/žáků cizinců. Jsou zde k dispozici i metodické materiály pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pro komunikační platformu v rámci týmu koordinátorů a odborníků je zprovozněn i intranet NIDV.
  • Dotazy a odpovědi na webovém portálu. Na webu je zprovozněn odkaz „e-Poradenství“ – jedná se o webový formulář, jehož prostřednictvím mohou školy pokládat své dotazy a žádat potřebné informace.
  • Adaptační koordinátoři do škol. Adaptační koordinátor je jako poskytovaná podpora dítěti/žákovi cizinci k dispozici po dobu prvních 4 týdnů výuky od jeho nástupu do školy. Adaptační koordinátor poskytuje dítěti/žákovi cizinci pomoc s adaptací na české školní prostředí a se začleňováním do třídního kolektivu. Pomáhá mu při překonávání tzv. kulturního šoku, precedentů a nežádoucích stereotypů. Místem působiště adaptačních koordinátorů je příslušná škola, tj. nedocházejí do rodin, ani do pedagogicko-psychologických poraden či jinam.
  • Tlumočnické a překladatelské služby. Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb spočívá v zajištění překladu odborných a obecných textů z běžných jazyků i z jazyků s neevropskými znakovými systémy, včetně neobvyklých jazykových kombinací do českého jazyka, dále pak v zabezpečení tlumočnických služeb – především doprovodného tlumočení, tj. tlumočnického servisu s možností výjezdu tlumočníka po celé České republice a dle krajské příslušnosti KCP DŽC NIDV.