• Slide Basic 01

Krajské sítě podpory nadání

Oblasti DVPP a podpory

Hlavním cílem Systému podpory nadání (SPN) je zajištění vzdělávání prohlubující kvalifikaci pedagogických pracovníků všech vzdělávacích stupňů škol s akcentem na kompetence identifikace a rozvoje nadání u všech žáků. 

Volba témat, konkrétních obsahů a forem jednotlivých vzdělávacích programů vychází ze strategických dokumentů MŠMT, z poznatků ČŠI, z koncepční a analytické činnosti NIDV reflektující poskytované vzdělávání a praxi pedagogických pracovníků a navazuje také na aktivity krajských sítí Systému podpory nadání (SPN). Důraz je kladen na didaktické dovednosti jednotlivých učitelů a schopnosti metodicky různorodě vést vyučovací jednotku nebo projekt. Vzdělávací programy (VP) jsou zaměřeny i na rozvoj kompetencí směřujících k zavedení systému péče o nadání na školách v celé jejich komplexnosti.

Hlavní cíle

 • Zvyšovat plošně i cíleně mezi pedagogy povědomí o důležitosti oblasti péče o nadání 
 • Podporovat přesvědčení pedagogů, že péče o nadání je v jejich silách a kompetenci 
 • Zvyšovat motivaci pedagogů pro práci s nadáním 
 • Integrovat oblast péče o nadání do dalších oblastí vzdělávání pedagogů, oborově i průřezově pro jednotlivé vzdělávací stupně 
 • Poskytnout pro motivované pedagogy dostatečnou oporu k realizaci péče o nadání 
 • Podpořit vzděláváním strategický cíl zavádění školských koordinátorů péče o nadání do škol (a SVČ)
 • Realizovat DVPP pokrývající systematicky oblast péče o nadání ve všech regionech
 • Realizovat DVPP poskytující oporu pro pedagogy jednotlivých vzdělávacích stupňů a oborů
 • Podporovat propojování formálního vzdělávání s neformálním (včetně zájmového)
 • Podporovat propojování formálního a neformálního vzdělávání (včetně zájmového) s odbornými pracovišti a výzkumem
 • Pomocí DVPP podporovat systematickou péči o nadání
 • Pomocí DVPP podporovat síťování škol a dalších aktérů
 • Podporovat stáže, sdílení dobré praxe a další formy učení se přímou zkušeností
 • Podporovat webináře, on-line vzdělávání a další formy distančního vzdělávání a asynchronního sdílení zkušeností (tvorba metodik, videozáznamů aktivit a vzorových hodin)
 • V rámci DVPP a stáží naučit učitele vést vnitřně diferencovanou výuku.

Vzdělávací programy

 • Využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky
 • Systematický úvod do problematiky nadání
 • Jak v praxi na badatelsky orientovanou výuku (BOV) v přírodovědných předmětech
 • Zažít studenty jinak aneb tvůrčí osobnosti a aktivní občané ve školních lavicích a mnoho dalších víc na stránkách TALENTOVANÍ

V rámci krajských sítí podpory nadání v roce 2018 byly realizovány v každém kraji v průměru dva tematické kulaté stoly a dvě setkání krajské koordinační skupiny. Objem konzultací dosahuje průměru 10 konzultací na kraj za rok. Cílovou skupinou konzultací jsou pedagogové, školy, rodiče, VŠ, SVČ a další subjekty.