• Slide Basic 01

Konzultace k realizaci a úpravám ŠVP PV a ŠVP ZV pro MŠ a ZŠ

Oblasti DVPP a podpory

Aktivita KP NIDV navazuje na předchozí činnost konzultačních center realizovanou v letech 2008 – 2016 a to poskytování osobních a hromadných konzultací zejména pedagogům i celým pedagogickým sborům MŠ, ZŠ a nižších ročníků gymnázií. Cílem je zajištění činnosti konzultačních center ve všech regionech ČR.

Konzultace k realizaci a úpravám ŠVP PV a ŠVP ZV – pro MŠ, ZŠ a nižší ročníky gymnázií, případně k probíhající kurikulární reformě ve školách a školských zařízeních. Konzultace byly školám a školským zařízením poskytovány buď prostřednictvím osobní návštěvy konzultantů ve školách, nebo formou hromadných setkání s konzultanty na krajských pracovištích NIDV. Jsou poskytovány konzultace i v rámci společného (inkluzívního) vzdělávání k problematice upraveného RVP ZV (bez přílohy pro žáky s LMP) a konzultace k problematice vzdělávání dětí/žáků – cizinců.

Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV B), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním. zájmovém a neformálním vzdělávání. Dále jsou pak realizovány informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. 

Konzultační podpora k realizaci a úpravám ŠVP PV a ŠVP ZV

Bezplatná konzultace pro jednu až tři školy je zaměřena na problematiku zavádění společného vzdělávání (dále SV) do praxe škol. Konzultace je vhodná pro pracovníky školního poradenského pracoviště. Účastníkům je poskytnuta možnost diskutovat ke konkrétním nejasnostem a problémům, které se v průběhu dosavadní realizace na jejich školách vyskytují. Jsou vítány příklady z praxe i náměty na funkční aktivity, které účastníci na svých školách v rámci SV používají. Konzultace se mohou za každou školu účastnit maximálně 3 pedagogové. Více na Projekt APIV B.