• Slide Basic 01

Zřizovací listina

Zřizovací listina

Zřizovací listina Národního institutu pro další vzdělávání je dokument schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kterým byla tato příspěvková organizace s právní subjektivitou zřízena. Její součástí jsou všechny dodatky, které  byly ze strany MŠMT od doby vzniku NIDV schváleny. Obsahuje náležitosti podle § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a řídí se i  dalšími právními předpisy, především zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Soubory