• Slide Basic 01

Poslání

Poslání

K 1. 1. 2020 vznikl sloučením NIDV a NÚV Národní pedagogický institut České republiky. Všechny další informace se vztahují k situaci před 1. 1. 2020.

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace MŠMT. Je zařazen do rejstříku škol a školských zařízení a jako zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků poskytuje služby školám, školským zařízením i dalším institucím v oblasti školství a vzdělávání. Činnost NIDV vychází ze zřizovací listiny a strategických dokumentů vlády a MŠMT a zohledňuje vládní priority ve vzdělávání, zkušenosti s řešením úkolů v uplynulých obdobích, analýzy vzdělávacích potřeb v různých oblastech, podněty České školní inspekce a především aktuální potřeby školského terénu v jednotlivých regionech ČR. Své aktivity realizuje v rámci 13 krajských pracovišť a ústředí, které sídlí v Praze.

NIDV vznikl v roce 2005 sloučením čtrnácti krajských pedagogických center, která začala fungovat jako krajská pracoviště NIDV. V roce 2011 přešlo do správy NIDV učební středisko Richtrovy boudy v Peci pod Sněžkou. Činnost tohoto zařízení pod správou NIDV byla ukončena k 31. 12. 2018.

Na základě opatření MŠMT č. 21632/2013-1 z 9. 7. 2013 se NIDV sloučil s účinností od 1. 1. 2014 s Národním institutem dětí a mládeže (NIDM), stal se jeho nástupnickou organizací a převzal jeho činnosti. Právní forma: příspěvková organizace

Sídlo ředitelství: Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1, statutární zástupce v roce 2018: Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, ředitelka

IČ: 45768455, DIČ: CZ45768455; ID: 8pswgy6

NIDV – lídr ve vzdělávání a profesní podpoře pedagogických pracovníků!

 • Profesionalita a odbornost
 • Celostátní působnost
 • Dostupnost a spolehlivost
 • Záruka kvality
 • Klientský přístup
 • Princip partnerství a spolupráce
 • Systémová metodická podpora škol v každém kraji
 • Platforma pro výměnu zkušeností

V kontextu se svým posláním i perspektivou svého dalšího směřování je NIDV nejen partnerem profesního rozvoje pedagogických pracovníků, ale také dalších subjektů v rezortu i mimo rezort školství: Úzce spolupracujeme s vysokými školami, především pedagogickými fakultami, orgány státní správy a samosprávy, s ostatními přímo řízenými organizacemi MŠMT a dalšími ministerstvy, kulturními instituty, neziskovými organizacemi, zahraničními institucemi atd.

Hlavním posláním NIDV je celostátní garance dalšího vzdělávání a systematické profesní podpory a rozvoje těchto cílových skupin:

 • pedagogických pracovníků škol a školských zařízení (řídící pracovníci škol a školských zařízení, pedagogičtí pracovníci MŠ, ZŠ, SŠ (odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku), VOŠ, ZUŠ a SUŠ, speciální pedagogové, asistenti pedagoga)
 • pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání, pracovníků s dětmi a mládeží v rámci zájmových útvarů a volnočasových aktivit (vychovatelé, pedagogové volného času, pracovníci NNO)

V rámci společného vzdělávání garantuje NIDV systémovou péči o talentované, nadané či mimořádně nadané žáky a cílenou podporu pedagogům pro práci se specifickými skupinami žáků, např. dětmi/žáky cizinci.

Mnoholetá tradice a zkušenosti v oblasti DVPP a rozsáhlá síť našich metodiků, odborných garantů i externích spolupracovníků nám mimo jiné umožňuje kvalitní a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit i rezortních a účelových projektů ministerstva školství.

Prostřednictvím sítě krajských pracovišť – center vzdělávací a metodické podpory reaguje NIDV operativně na aktuální i specifické potřeby a požadavky škol a pedagogů v jednotlivých krajích České republiky a zároveň je platformou pro sdílení zkušeností a přenos informací mezi regionálním školstvím a MŠMT. 

Přehled činností organizace      

Specifika a aktuální požadavky MŠMT na činnost NIDV v každém kalendářním roce jsou konkretizovány a podrobně popsány v Plánu hlavních úkolů NIDV.

1. Hlavní (kmenová činnost)

1.1 Příprava a předkládání programů DVPP a DVPPzv k akreditaci na MŠMT    

1.2 Kariérní vzdělávání: Studia pro splnění kvalifikačních předpokladů
Kvalifikační studia mají v NIDV dlouholetou tradici a vysoký kredit. Pedagogickými pracovníky jsou vyhledávaná, mimo jiné i díky pozitivním zkušenostem, referencím a doporučení od jiných absolventů: jsou prakticky zaměřená a pro účastníky finančně, časově i místně dostupná. Disponujeme kvalitní sítí zkušených lektorů, kteří často s cílovou skupinou pracují i po skončení studia. 

Cílem kariérního vzdělávání NIDV je umožnit pedagogickým pracovníkům získat formou dalšího vzdělávání požadovanou/chybějící kvalifikaci v souladu s příslušnými právními normami. Vzdělávání probíhá na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Každoročně NIDV realizuje studia na všech krajských pracovištích v počtu cca 100 až120 skupin, s průměrně 30 účastníky na skupinu a s celkovým počtem 3.000 až 3.600 absolventů. 

Kvalifikační studia poskytovaná NIDV jsou součástí systémové podpory jednotlivých cílových skupin, kterou bude tato organizace dále rozvíjet i po skončení IPs projektů (ucelený systém vzdělávání, konzultace, poradenství, jiné formy podpory atd.). 
NIDV v současné době realizuje tato kvalifikační studia: 
Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů

 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • Studium pro ředitele školských zařízení pro zájmové vzdělávání
 • Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
 • Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. (pedagog volného času, vychovatel, asistent pedagoga)
 • Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykovává přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání
 • Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání
 • Doplňující didaktické studium cizího jazyka (anglický, německý, ruský a španělský jazyk)

Studium pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů: Studia k výkonu specializovaných činností

 • Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • Tvorba a následná koordinace ŠVP a VP VOŠ
 • Prevence sociálně patologických jevů

1.3 Průběžné vzdělávání
Průběžné vzdělávání, které NIDV poskytuje v každém kraji České republiky, je realizováno formou dlouhodobých a krátkodobých kurzů a seminářů, často na objednávku škol pro celé pedagogické sbory.  Umožňuje pedagogickým pracovníkům prohlubování jejich odborné kvalifikace. 1) Jedinečnost a specifičnost průběžného vzdělávání NIDV spočívá v jeho komplexnosti, pružné reakci na potřeby MŠMT (priority státní vzdělávací politiky) i škol, garanci vysoké a jednotné kvality dostupné prostřednictvím krajských center podpory po celé ČR. Volba témat, obsah a forma jednotlivých vzdělávacích programů vychází jak z konkrétních požadavků škol a pedagogických pracovníků v krajích, tak ze strategických dokumentů MŠMT, z poznatků ČŠI, z koncepční a analytické činnosti NIDV. Mezi témata vzdělávání jsou zařazovány aktuální priority stanovené MŠMT. Významnou součástí vzdělávání jsou i mezinárodní konference realizované např. v oblasti jazykového vzdělávání, využití digitálních technologií ve výuce a v oblasti profesního rozvoje pedagogů.
Celkově se za rok 2018 v průběžném vzdělávání mimo projekty a rezortní úkoly proškolilo téměř 26 000 pedagogů ve více než 1 600 vzdělávacích programech. 
Po ukončení IPs projektů bude NIDV realizovat průběžné vzdělávání (včetně priorit MŠMT v oblasti vzdělávání) především prostřednictvím metodických kabinetů. 
V rámci průběžného vzdělávání nabízí NIDV akreditované vzdělávací programy v těchto vzdělávacích oblastech: 
Řídící pracovníci škol a školských zařízení – Management škol
Předškolní vzdělávání
Základní vzdělávání
Střední vzdělávání
Umělecké vzdělávání (pro ZUŠ a SUŠ)
Zájmové a neformální vzdělávání

Průřezové oblasti

Jazykové vzdělávání
Informační a komunikační technologie
Vzdělávání pro práci s nadanými žáky

1) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (Průběžné vzdělávání) a ve smyslu § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)

1.4 Konzultační centra NIDV    

1.5 Rezortní projekty     

 • CISKOM 8.0 – Příprava a realizace školení pro funkce definované školským zákonem a zajišťující chod procesů maturitní zkoušky na školách
 • Podpora ZUŠ
 • Soutěže vyhlašované MŠMT (viz Talentcentrum)
 • Školská legislativa pro praxi
 • Primární prevence rizikového chování a problematika šikany
 • Podpora implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
 • Podpora implementace „Koncepce jazykového vzdělávání na léta 2017 – 2022“ a vícejazyčnosti ve školách
 • Matematika pro život – podpora výuky matematiky na ZŠ
 • Profesní rozvoj ředitelů (Standard studia pro ředitele)
 • Standardy
 • Významná historická výročí v roce 2018

1.6 Specifické úkoly MŠMT plněné na základě účelově přidělených prostředků

 • Integrace cizinců (personální podpora)
 • Podpora pedagogických pracovníků pro práci s dětmi/žáky – cizinci ve školách
 • Seminář pro učitele/učitelky středních škol na téma „Nové metody výuky holokaustu“

1.7 Koncepční a analytické činnosti

 • Vyhodnocování vzdělávacích programů a studií, analýza vzdělávacích potřeb cílových skupin a trendů v DV a DVPP, evaluace činnosti NIDV
 • Správa Národního registru výzkumů o dětech a mládeži (NRVDM), správa Rozcestníku pro pedagogické pracovníky a příprava Informací pro ředitele škol a školských zařízení
 • Připomínkové řízení rezortních a vnitřních materiálů, řízení inovací
 • Úkoly v rámci realizace implementačních plánů přijatých koncepčních a strategických materiálů
 • Koncepční činnost v oblasti podpory nadání

1.8 Mezinárodní spolupráce v oblasti DVPP a DVPPzv       

1.9 Administrativně-technická podpora realizace dotačních a rozvojových programů sekce II a V MŠMT prostřednictvím NIDV

1.10 Koordinace a monitorování projektů ESIF

1.11 Publicita a propagace NIDV, ediční činnost NIDV

1.12 Provoz majetku státu a podpora činností státní příspěvkové organizace     

2. Realizace projektů ESIF

IPs – Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP)

IPs – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B)

IPs – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) 

IP – Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně zájmového (FNV)