• Slide Basic 01

Výukové objekty vytvořené pro soutěžní přehlídku DOMINO: NĚMČINA

Výukové objekty vytvořené pro soutěžní přehlídku DOMINO: NĚMČINA

SDÍLEJTE ZKUŠENOSTI, INSPIRUJTE SE! VYUŽIJTE NAŠI NABÍDKU DIGITÁLNÍCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ VYTVOŘENÝCH UČITELKAMI A UČITELI PRO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU DOMINO

Englisch im Deutschen -https://domino.nidv.cz/objekt/551

Žáci se při výuce němčiny postupně seznamují s anglickým výrazem Cupcake a na základě videí odkrývají jeho význam. Při práci musí používat média s internetovým připojením.

 

Poslechový portál pro výuku německého jazyka

- https://domino.nidv.cz/objekt/713,

- https://domino.nidv.cz/objekt/681

Učení poslechem na www.penicka.net. Žák poslouchá, odpovídá, ptá se, čte, učí se sebekontrole (poslechem, zrakem), komunikuje s „online paní“ (hlasový syntetizátor), po nastavení delšího času k reakci odpovídá písemně, sám se hodnotí …

 

QR kódy ve výuce – https://domino.nidv.cz/objekt/679

Vedeme žáky k plánování postupů a úkolů, ke spolupráci mezi sebou a učíme žáky hodnotit práci svoji i práci ostatních. Žák aktivně používá německý jazyk a efektivně využívá digitální technologie.

 

Číslovky – https://domino.nidv.cz/objekt/538

Rozšiřování slovní zásoby, vytváření systému – ústní vyjadřování – mluví plynule, srozumitelně a spisovně o skutečnostech, využívá slova ve větách, mění obsah a význam vět, doplňuje, posuzuje užití vhodného slova a výrazu

 

Předložky - https://domino.nidv.cz/objekt/537

Rozšiřování slovní zásoby, vytváření systému, ústní vyjadřování – mluví plynule, srozumitelně a spisovně o skutečnostech, využívá slova ve větách, mění obsah a význam vět, nebojí se chyby, vyhledává podobné znaky a nachází je, vidí souvislosti

 

Lidské tělo – https://domino.nidv.cz/objekt/536

Ústní vyjadřování – mluví plynule, srozumitelně a spisovně o skutečnostech – využívá slova ve větách, mění obsah a význam vět, doplňuje, posuzuje užití vhodného slova a výrazu.

 

Živočichové – skloňování podstatných a přídavných jmen

https://domino.nidv.cz/objekt/535

Rozšiřování slovní zásoby, vytváření systému – pomoc partnerovi, který v komunikaci nebo v CJ není tak dobrý, ústní vyjadřování – mluví plynule, srozumitelně a spisovně o skutečnostech, využívá slova ve větách

 

Časování nepravidelných sloves - https://domino.nidv.cz/objekt/346

Výuka je zaměřena na seznámení, procvičování nebo opakování časování některých typů nepravidelných (silných) sloves (lesen, sehen, geben, essen, laufen, fahren). Výukový materiál také obsahuje nepravidelná slovesa s odlučitelnou předponou, kde kořen slova je tvořen slovesem fahren a sehen.

 

Teilen der Kleidung - https://domino.nidv.cz/objekt/164

žák rozlišuje druhy oděvů podle účelu použití v německém i českém jazyce - žák používá slovíčka vztahující se k tématu oděvy, odívání