• Slide Basic 01

Třetí pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání

Třetí pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání

Jitka Bušková

Dne 24. 9. 2019 se v prostorách PedF Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, uskutečnilo již Třetí pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání (dále NSG). Kromě psychologů a speciálních pedagogů (NÚV), pedagogů metodiků (NÚV), krajských koordinátorů podpory nadání (NIDV – krajské sítě podpory nadání) a pracovníků dalšího vzdělávání pedagogů byli jednání přítomni také pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, zástupci státních institucí, odborníci z dalších společností a subjektů podporujících nadání, spolupracovníci a aktéři participující na podpoře v oblasti nadání ve školách a na regionální i celostátní úrovni.

Plenární část jednání moderoval ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban, který v úvodu přiblížil cíl setkání slovy „My se od roku 2014 snažíme, aby tady vznikl jednotný a ucelený systém pro podporu nadání. V rámci tohoto systému usilujeme o podchycení všech aktérů – krajských koordinátorů, poradenských pracovníků a učitelů metodiků, kteří mohou přispět k rozvoji nadání dětí, žáků a studentů. Od roku 2015 vzniklo 14 krajských center podpory nadání, významně se rozšířilo naše působení v oblastech mezinárodní, ale i mezirezortní spolupráce. Systém podpory nadání byl dokonce v roce 2018 oceněn Zvláštní cenou Inovace roku 2018 a Čestným uznáním Vizionář roku.“

Dále shrnul cíle setkání takto: V loňském roce jsme se na pracovním setkání zaměřili na nástroj plán pedagogické podpory, výstupy z jednání byly hodnoceny jako velmi přínosné a konstruktivní. Letos začínáme přemýšlet o úroveň výš, o tom, kam napřeme vizi v koncepci od roku 2020. Naším cílem je změnit myšlení v celém systému, chtěli bychom dnes přijít s nápady a náměty, jak systém vybudovat co nejefektivněji a propojit ho jako celek. Výstupy opět probereme v panelové diskusi a budeme usilovat o jejich promítnutí do klíčových dokumentů.

Na jednání nechyběla ukázka fungování systému podpory nadání na konkrétní škole. Práci s talenty na ZŠ Karla Čapka v Praze 10 představila paní učitelka Alena Vávrová. Pohled na Systém podpory nadání z pozice studenta přiblížila Veronika Deketová, studentka FIT ČVUT. Informace o přípravě koncepčního materiálu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030 poskytl Jaromír Beran z Kabinetu ministra MŠMT. Plenární část setkání zakončila náměstkyně NIDV Irena Hošková, která se podrobněji věnovala Systému podpory nadání v jeho školním i mimoškolním rozsahu. Mimo jiné shrnula, čeho všeho se v jeho rámci již podařilo dosáhnout, a nastínila další možný vývoj v této oblasti. Svůj apel na uplatňování pozitivního přístupu, změnu učebních stylů a strategií ve výuce, posilování silných stránek žáků a studentů, jejich aktivní zapojení do výuky podpořila citací J. A. Komenského, který žáka charakterizoval nikoliv jako trpný objekt, ale aktivní a kreativní subjekt vzdělávání.

Mgr. Jitka Bušková, PR NIDV