• Slide Basic 01

Projekt NIDV byl nominován na Cenu Domu zahraniční spolupráce

Projekt NIDV byl nominován na Cenu Domu zahraniční spolupráce

Hana Kalinová

Dvouletý projekt Národního institutu pro další vzdělávání s názvem Teacher´s training to the inclusion of the children of foreigners (TTI) neboli Vzdělávání učitelů k inkluzi dětí cizinců, který byl realizován v rámci klíčové akce 2 Strategická partnerství v odborném vzdělávání programu Erasmus+, byl vybrán jako příklad dobré praxe v odborném vzdělávání a přípravě a byl nominován na Cenu Domu zahraniční spolupráce.

 

Národní institut pro další vzdělávání se stal na konci roku 2016 koordinátorem tohoto projektu, zaměřeného na téma přípravy učitelů na zařazení dětí cizinců do běžné výuky. Celý projekt trval dvacet měsíců a jeho aktivity byly ukončeny v květnu 2018. Za partnery projektu si NIDV vybral slovenský Štátny pedagogický ústav, dále řecké 1st General Lyceum of Trikala a italskou neziskovou organizaci CEMEA Neapol.

Během projektu se uskutečnila čtyři setkání partnerů – v Praze (10/2016), Neapoli (4/2017), Bratislavě (11/2017) a Trikale (4/2018). Kromě projektových pracovních jednání se během setkání konaly metodické návštěvy škol a školských zařízení, mezinárodní seminář, diskuse s představiteli organizací pracujících s migranty apod. Projektová práce byla po celou dobu úzce propojena s činností Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince, který NIDV provozuje, a s odborníky zapojenými do jeho aktivit. Poslední projektové setkání v Triklale mělo za cíl shrnout výstupy projektu a představit e-learning NIDV nabízený právě v rámci Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince. E-learningový modul vzniklý v rámci projektu se tak stane součástí DVPP a zároveň bude využit i partnery projektu v jejich činnosti, neboť je k dispozici i v anglické verzi.

Kromě e-learningu jsou dalšími produkty projektu vstupní status quo analýza, mapující aktuální stav legislativy a školství v jednotlivých zemích, dále dotazník týkající se potřeb pedagogů prvních a druhých stupňů základních škol v Itálii, Řecku, na Slovensku a v České republice včetně jeho vyhodnocení, seznam organizací působících v oblasti práce s dětmi/žáky cizinci v jednotlivých zemích projektu a příslušných regionech a v neposlední řadě též množství prezentací, které se týkají tématu inkluze a migrace v zemích projektových partnerů, a příklady dobré praxe.