• Slide Basic 01

Jubileum: 45. výročí soutěže pro nadané češtináře

Jubileum: 45. výročí soutěže pro nadané češtináře

Jitka Bušková

Dne 30. 9. 2019 se v prostorách centrálního pracoviště NIDV konalo při příležitosti 45. výročí zrodu Olympiády v českém jazyce (OČJ) neformální slavnostní setkání zakladatelů, stávajících i bývalých členů ústřední komise, jazykových expertů a vítězů minulých ročníků této soutěže. Setkání zahájila ředitelka NIDV Helena Plitzová, která připomněla, že při založení OČJ v roce 1973 stáli prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc a PhDr. Karel Oliva, CSc.

Ocenění za neutuchající invenci a dlouhodobou obětavou práci obdržela z rukou ředitelky Heleny Pllitzové nejdříve paní Marie Čechová. Za pana Karla Olivu převzal Čestné uznání in memoriam doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. A, který v letech 2003–2016 působil jako ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie věd a který se rovněž dlouhá léta podílí na zdárném chodu OČJ.

Marie Čechová ve svém proslovu poutavou formou přiblížila začátky soutěže, připomněla její poslání, jímž je pečovat nadále o kulturu našeho krásného jazyka, umožnit talentovaným žákům porovnat vlastní jazykový a slohový projev s ostatními a motivovat je k dalšímu odbornému růstu. Karel Oliva pak zdůraznil: „Olympiáda měla vždy své přesahy, nevěnovala se jen jednostranné odborné bohemistické náplni, byl to vlastně takový ostrůvek normality, kritického myšlení a přátelských vztahů. Přidanou kvalitou této soutěže vždy bylo, že soustřeďuje všestranně nadané lidi, kteří mají vztah k vzdělanosti jako celku. Jejími absolventy jsou lékaři, fyzici, meteorologové, děkani,… To je věc, která odlišuje OČJ od jiných soutěží.“

V tomto kontextu je opravdu velmi cenné, že o účast v OČJ je ze strany škol trvale vysoký zájem:

  • školních kol se účastní cca 39.500 žáků,
  • okresních kol cca 4.000 žáků,
  • krajských kol zhruba 550 žáků,
  • do finále postupuje 60 žáků.

V posledních letech se OČJ navíc účastní i mnohé české školy v zahraničí. 45. ročník absolvovali například studenti z francouzského gymnázia Lycée Carnot v Dijonu, žáci z České školy Kubík ve Frankfurtu n. Mohanem a z České školy bez hranic v Paříži, Sofii a Rhein-Main. Soutěž se tedy podílí i na propagování, šíření a udržení českého jazyka a kultury za hranicemi ČR.

Mgr. Jitka Bušková, PR NIDV