• Slide Basic 01

Jednání národních skupin garantů pro podporu nadání

Jednání národních skupin garantů pro podporu nadání

Třetí pracovní jednání národních skupin garantů péče o nadání, jež pořádá NIDV ve spolupráci s MŠMT a NÚV, se uskuteční 24. 9. 2019 v Praze v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Magdalény Rettigové 4.

Letošní setkání se zaměřuje na systém podpory nadání na škole, jenž bude jednou z priorit budovaného Systému podpory nadání, dále pak na vyhodnocení stávající Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období 2014 – 2020 a na přípravu Koncepce nové v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Hlavní funkcí Systému podpory nadání je v oblasti podpory nadání zajistit na škole i mimo ni možnost vzniku a rozvoje bezpečného a příznivého prostředí pro vyhledávání, rozvíjení a podporu nadání s využitím vzájemné spolupráce všech aktérů a se zohledněním všech možností, kapacit a nabídek tohoto systému jak pro děti, žáky, pedagogické a nepedagogické pracovníky a další aktéry, tak i pro školu a region.