Národní institut pro další vzdělávání připravil v roce 2018 ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání vzdělávací program „Rozvoj polytechnického vzdělávání – strategie úspěšných“. Jeho primárním cílem je motivovat účastníky ke zkvalitnění svého profesního působení na SŠ a VOŠ v oblastech polytechnického vzdělávání, což představuje nutnost  získání či prohloubení podstatných informací o polytechnickém vzdělávání, jeho složkách, integračním přístupu a jeho praktickém využití nejen pro výuku samotnou, ale také pro dlouhodobý rozvoj dané školy v této oblasti.

A co bylo impulzem k přípravě takového školení? Poptávka škol v souvislosti s realizací tzv. šablon, jako následek zařazení Polytechnického vzdělávání do podporovaných oblastí MŠMT, dále zařazení tématu do krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání jednotlivých krajů a do školních akčních plánů škol a školských zařízení.

Obsah vzdělávacího programu je koncipován tak, aby se účastníci naučili postupy, jimiž je možné polytechnické vzdělávání ovlivnit, seznámili se s možnostmi moderních forem interaktivní výuky, přístupy a způsoby učení prostřednictvím inovativních metod, badatelskou výukou a experimentováním a naučili se tyto metody následně zhodnotit. Důležité bylo zařadit také diskuzi o roli polytechnického vzdělávání pro profesní budoucnost žáků, stejně jako navrhnout vhodnou exkurzi ve vazbě na oborové zaměření školy vzdělávajících se pedagogů.

Realizace:

První realizace vzdělávání proběhla pod NIDV Plzeň na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni. Celý učitelský sbor strávil s polytechnickým vzděláváním 16 hodin. Hlavní lektorka Ing. Alena Lochmannová, MBA, provedla pedagogy všemi tématy návaznými na cíl programu, navíc účelně zařadila exkurzi do dvou provozů, které jak ona, tak škola pokládala za užitečné. Účastníci navštívili společnost VODÁRNA PLZEŇ, a. s., která je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně, a Západočeskou univerzitu v Plzni. Konkrétně se jednalo o Fakultu strojní, která mimo jiné učitele seznámila s technologickými projekty, včetně protetických nástrojů, které byly s ohledem na oborové zaměření účastníků skvělou demonstrací polytechnického vzdělávání.

Výsledky:

Samotný program i jeho realizaci lze hodnotit veskrze kladně. Přinesl účastníkům nové informace, rozšířil ty stávající, umožnil návštěvu zajímavých provozů a také otevřel plodnou diskusi nad problematikou polytechnického vzdělávání, které dosud není do vzdělávacích nabídek škol v ČR v dostatečné míře a přirozeně integrováno. Další školy jsou v pořadí. Věřme, že se poskytovaná podpora brzy projeví v každodenní pedagogické praxi.

PhDr. Ladislava Šlajchová, Ph.D., Národní institut pro další vzdělávání − Krajské pracoviště Plzeň