V rámci dotačního programu Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně soutěž v jazyce španělském pro žáky základních a středních škol. Garancí soutěže je pověřeno Talentcentrum Národního institutu pro další vzdělávání, které organizuje ústřední kolo ve spolupráci s Institutem Cervates v Praze. Ústřední kolo pro všechny kategorie se uskuteční 19. dubna od 9.00 hodin v Institutu Cervantes, Na Rybníčku 536/6, Praha 2.

Cílem soutěže ve španělštině je rozvíjet zájem žáků o studium tohoto jazyka, posilovat jejich motivaci ke studiu a zvýšit úroveň komunikačních dovedností u žáků základních a středních škol. Porota hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít španělštiny jako prostředku ke sdílení informací. Důraz je kladen na bohatost slovní zásoby, pohotovost a vtipnost vyjádření. Významnými kritérii jsou i výslovnost, gramatická správnost a schopnost porozumět položeným otázkám.

Obsah a formu soutěže ve španělském jazyce v jednotlivých kolech detailně stanoví příslušná soutěžní porota. Tematické okruhy vycházejí z obsahu školní výuky.

Více informací na: http://talentovani.cz/sj-aktualni-rocnik