Globální rozvojové vzdělávání

Globální rozvojové vzdělávání směřuje k utváření postojů a hodnot směrem k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život. Aktivity, jejichž cílem je zlepšovat vnímání důležitosti problematiky globálního rozvojového vzdělávání ze strany učitelů a odborné veřejnosti organizuje NIDV od roku 2015, který byl vyhlášen Evropským rokem rozvoje, a to ve spolupráci s MZV, MŠMT, NÚV a nevládními neziskovými organizacemi (FoRS, Člověk v tísni, Arpok, Česko pomáhá, Na Zemi a dalšími). Zároveň v této oblasti zajišťujeme metodickou podporu a vzdělávání pedagogických pracovníků všech druhů, typů a stupňů škol a školských zařízení.

Zahraniční studijní cesty pro učitele

Cílem aktivit NIDV v oblasti implementace globálního rozvojového vzdělávání (GRV) v roce 2018 je zajištění metodické podpory, dalšího vzdělávání a organizování studijních poznávacích cest pro pedagogické pracovníky základních a střední škol a vyšších odborných škol. Tyto činnosti a aktivity vedou k zatraktivnění tématu globálního rozvojového vzdělávání mezi pedagogickými pracovníky a jejich žáky či studenty, k prohloubení znalostí pedagogických pracovníků o významu GRV a záměrech státních institucí v této oblasti a ke zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků pro integraci GRV do výuky.

Studijní cesty do zahraničí mají českým pedagogům umožnit využít zkušenosti zahraničních kolegyň a kolegů ve vlastní výuce a zlepšit povědomí o významu globálního rozvojového vzdělávání ve školské veřejnosti. Kromě toho se účastníci stáží podílejí na vypracování prakticky orientovaných výukových materiálů (pracovních listů), které využijí nejen oni při realizaci DVPP a vlastní výuce.

V roce 2018, který je pilotním rokem projektu, je realizováno celkem 7 mobilit, a to jak do zemí potýkajících se s důsledky rozvojových problémů (Portugalsko, Španělsko, Itálie, Arménie), tak do zemí s výbornými výsledky ve vzdělávání v GRV (Francie, Finsko). Přijímajícími organizacemi v zahraničí jsou ověření partneři NIDV – vzdělávací instituce a neziskové organizace, které se problematikou aktivně zabývají a které ve spolupráci s NIDV zajišťují obsahovou náplň jednotlivých výjezdů.

Dosavadní ohlas účastníků realizovaných studijních cest je velmi pozitivní. Zájem o účast na mobilitách vysoce převyšuje nabídku. V letošním roce byli upřednostňováni pedagogové z tzv. Světových škol, v letech následujících cílovou skupinu pravděpodobně rozšíříme a mezi cílové destinace zahrneme i země vzdálenější, mimoevropské.

 

Mezinárodní konference GRV pořádané NIDV:

2014 – Evropský rok pro rozvoj a důstojné stáří

2015 – Rozumíme současnému světu?

2016 – Svět v bezpečí

2018 – Udržitelný rozvoj světa: 31. 10. 2018, Autoklub ČR, Praha (https://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1673-ucitele-male-deti-a-velke-problemy-sveta)

 

Publicita:

NIDV otevírá učitellům dveře do světa https://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1679-nidv-otevira-ucitelum-dvere-do-sveta

Bulletin NIDV věnovaný GRV: https://www.nidv.cz/media/materialy/bulletiny/10(4)_2018.pdf

Ediční činnost NIDV na podporu implementace GRV: Ve spolupráci s odborníky a za finanční podpory MŠMT vytváříme metodiky globálního rozvojového vzdělávání pro ZŠ a neformální vzdělávání:

  • Mgr. Jiří Zajíc – Společně tvoříme svět (Inspirace těm, kteří pomáhají dětem i dospívajícím k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život) – ke stažení zde
  • PhDr. Jana Stará, Ph.D. – Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Příručka pro učitele základních škol, kteří se zajímají o to proč a jak zařazovat globální rozvojové vzdělávání do své výuky) – ke stažení zde
... Číst dál