Přehled aktuálních vzdělávacích programů



Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy
        Učební a rekreační středisko Tatranská Štrba

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Dotační program Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") schválilo s účinností ke dni 2. května 2017 dotační program "Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR" (Č. j.: MSMT-9989/2017-1) na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Dotační program má za cíl podpořit rozvoj dvojjazyčného vzdělávání na středních školách vycházející z uzavřených resortních mezinárodních smluv Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Oprávněným žadatelem o dotaci v rámci předkládaného dotačního programu může být pouze střední škola poskytující výuku v českém a španělském nebo českém a francouzském vyučovacím jazyce podle školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). Žádost lze podávat od 18. 5. do 1. 6. 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/dotacni-program-podpora-rozvoje-dvojjazycneho-vzdelavani-na

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podává všem žadatelům o přezkoumání výsledku hodnocení jejich didaktického testu konaného v rámci společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2017 informace o způsobu podávání a vyřizování jejich žádostí.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-k-zadostem-o-prezkoumani-maturitni-zkousky-5

Pokusné ověřování modelu L a H vzdělávání

Pokusné ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách ze dne 4. června 2012 bylo novelizováno. Úplné znění pokusného ověřování včetně dodatků ke dni 24. dubna 2017 je uvedeno na webových stránkách MŠMT.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/pokusne-overovani-modelu-l-a-h
Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách

MŠMT vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 rozvojový program na podporu výuky plavání. Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. stupni základních škol. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy. Dotace bude určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Žádosti o přidělení finančních prostředků se podávají prostřednictvím webové aplikace na této adrese: http://is-plavani.msmt.cz. Registrace v elektronickém systému pro vkládání žádostí o dotaci je otevřena od 22. května do 19. června 2017.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/rozvojovy-program-na-podporu-vyuky-plavani

Vyhlášení pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

MŠMT vyhlašuje na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 pokusné ověřování s názvem Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Cílem pokusného ověřování je především posoudit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami a ověřit vliv zážitkové pedagogiky a oživené historie na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět a Člověk a jeho společnost.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-vzdelavaci-programy-pametovych

Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání zaměřené na kybernetickou bezpečnost

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování upraveného rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie zaměřeného na kybernetickou bezpečnost. Pokusné ověřování bude zahájeno 1. září 2017 ve vybraných středních školách a bude ukončeno 31. srpna 2024.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-vzdelavani-zamerene-na

Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Řídicí orgán OP VVV na základě dotazů ze strany žadatelů k výzvám č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I informuje, že již není možné vyplňovat dotazníkové šetření nutné k možnosti předkládat žádosti o podporu v těchto výzvách. Sběr dat proběhl v několika vlnách v letech 2015 - 2016 a byl již ukončen. Školy, které přes upozorňování dotazník nevyplnily a které mají nyní zájem čerpat finanční prostředky v projektech zjednodušeného vykazování (tzv. šablon), musejí vyčkat na druhou vlnu výzev s plánovaným vyhlášením na jaře 2018. Školy budou dotázány dalším šetřením s předpokládaným termínem na konci roku 2017.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I

MŠMT upozorňuje na změnu výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I. U obou výzev došlo k posunutí nejzazšího data konce realizace projektu z 28. 2. 2020 na 29. 2. 2020. Dále došlo k důležité opravě přílohy Kalkulačka indikátorů. V kalkulačce došlo ke změně u aktivity III/4.2 Podpora podnikavosti žáků SŠ prostřednictvím volnočasové aktivity - fiktivní firma. Tato aktivita byla v kalkulačce chybně navázána na specifický cíl 2 místo specifického cíle 5. Kalkulačka byla opravena. Aktuální verze kalkulačky má název Kalkulačka indikátorů SŠ a VOŠ I verze 3.
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol-formou-projektu

 

Aktuality z NIDV

23.05.2017

Alena Ježková: Zdravá společnost stojí na pochopení a toleranci

"Inkluzi, nejen školskou, ale i tu v nejširším slova smyslu podporuji, protože je obohacující pro všechny děti. A nakonec i pro dospělé, protože zdravá společnost stojí na vnímání různorodosti, pochopení a toleranci," říká Alena Ježková, spisovatelka, novinářka a konzultantka v oblasti public relations.

Více informací

22.05.2017

Česká delegace na mezinárodní soutěži Intel ISEF dosáhla historického úspěchu

Známe výsledky nejprestižnější celosvětové soutěže vědeckých projektů žáků do 20 let. Čeští studenti ve velké konkurenci dosáhli historicky nejlepšího českého výsledku za celou dobu fungování soutěže.

Více informací

19.05.2017

Téměř 650 milionů korun z OP VVV přispěje k lepšímu vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podpoří Místní akční plány rozvoje vzdělávání téměř 650 miliony korun. Hodnotícím procesem úspěšně prošlo 222 projektů napříč celou Českou republikou a většina z nich je již v této chvíli realizována.

Více informací

19.05.2017

Vyhlášení výsledků soutěže v anglickém jazyce na Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska

V prostorách Thunovského paláce proběhne 22. května slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola soutěže v anglickém jazyce. Akce, konající se za přispění garanta celé soutěže Národního institutu pro další vzdělávání, si dala za cíl ohodnotit schopnosti našich studentů ve využití cizího jazyka v komunikaci s rodilými mluvčími.

Více informací

16.05.2017

Bezpečnost na českých školách

Ve středu 10. května 2017 se v pražském Karolinu za spolupráce Střediska bezpečnostní politiky a Národního institutu pro další vzdělávání uskutečnila konference Bezpečnost na českých školách. V početném publiku byli zastoupeni ředitelé, učitelé i zřizovatelé škol.

Více informací

15.05.2017

Vojtěch Polášek: Společné vzdělávání je přirozená věc

"Myslím, že takové společné vzdělávání má velký smysl úplně pro všechny! Pro žáky se speciálními potřebami, pro jejich spolužáky i pro pedagogy," říká Vojtěch Polášek, pětadvacetiletý student oboru Bezpečnost informačních technologií na Fakultě Informatiky Masarykovy Univerzity, který se narodil s těžkým zrakovým postižením a časem přišel o zbytky zraku úplně.

Více informací

15.05.2017

Zlatá medaile od dánského prince

V Kodani se rozdávaly medaile z rukou Joachima Dánského, který během 15. ročníku mezinárodní soutěže EUSO ocenil i dva české týmy. Mladí vědci domů vezou zlatou a bronzovou medaili.

Více informací