Úvodní stránka | Programová nabídka | Programy vhodné pro EU peníze školám

Programy vhodné pro EU peníze školám


V seznamu jsou uvedeny všechny akreditované programy NIDV, které jsou svým obsahem a rozsahem vhodné k zařazení do "projektových šablon" projektu EU peníze školám. Pokud je nenaleznete v programové nabídce vašeho kraje, informujte se o možnosti jejich realizace u vedoucího příslušného krajského pracovišti NIDV.

Název vzdělávacího programu Hodinová dotace
(Ne)známé pomůcky ve vyučování matematice 4
Učitelé si osvojí nové postupy práce ve vyučování matematiky prostřednictvím tradičních, méně známých i zcela nových pomůcek, které využijí zejména k procvičení tematických celků jako jsou dělitelnost přirozených čísel, zlomky, procenta, úpravy výrazů, trojúhelníky, čtyřúhelníky, osová souměrnost aj. 4 hodiny
100 způsobů, jak prezentovat, procvičovat a zkoušet novou slovní zásobu 7
V semináři bude použito jedno téma slovní zásoby, na kterém bude ukázáno, že prezentovat a procvičovat slovní zásobu může učitel pokaždé jinak. Součástí programu jsou praktické ukázky cvičení, výukových plakátů, přehledů, mnemotechnických pomůcek, různých druhů slovníků, akčních her, prožitkových úkolů. 7 hodin
Aktivizující metody při výuce angličtiny 16
Program nabídne aktivity, které budou zaměřené na výslovnost, procvičování gramatických jevů a struktur. 1. blok zahrnuje aktivity zaměřené na výslovnost - artikulační cvičení, postupy na zvládání výslovnosti problémových hlásek, sluchová analýza textu, jazykové hry aj. Ve 2. bloku budou představeny aktivity sloužící k procvičování gramatických jevů. 16 hodin
Aktivizující metody výuky chemie 4
Vzdělávací program je zaměřen na seznámení vyučujících chemie s různými typy aktivizujících praktických činností s ohledem na výchozí úroveň znalostí žáků, jejich věk a zájmy. Pedagogové získají nové náměty pro svou práci a naučí se využívat v hodinách chemie improvizované pomůcky. 4 hodiny
Aktivizující metody výuky chemie 4
Vzdělávací program je zaměřen na seznámení vyučujících chemie s různými typy aktivizujících praktických činností s ohledem na výchozí úroveň znalostí žáků, jejich věk a zájmy. Pedagogové získají nové náměty pro svou práci a naučí se využívat v hodinách chemie improvizované pomůcky. 4 hodiny
Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením 8
Problematika semináře je věnovaná online komunikaci v prostředí Internetu a jak v něm bezpečně komunikovat a pohybovat se. Jednotlivá témata výuky: On-line a off-line komunikační služby Internetu, chat, e-mail, distribuce souborů, sociální sítě, Nepřátelské chování na Internetu (flaming), urážky, nadávky a vyhrožování, Manipulace s cílem sexuálního zneužití oběti (kybergrooming, childgrooming), Obtěžování a pronásledování oběti (stalking), Kyberšikana a další. 8 hodin
Brána jazyků otevřená 60
Kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na školách. Účastníci se naučí rozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých textů, budou se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Naučí se užívat jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Bude vytvářet srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata. Naučí se přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.
Brána jazyků otevřená - německý jazyk pro středně pokročilé 60
Kurz slouží na podporu jazykového vzdělávání pedagogických a ostatních odborných pracovníků na školách. Účastníci se naučí rozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých textů, budou se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Naučí se užívat jazyka pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Bude vytvářet srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata. Naučí se přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.
Burza nápadů do hodin anglického jazyka na 1. stupni ZŠ 5
Praktický seminář nabídne hlavně začínajícím učitelům AJ široké spektrum nápadů do hodin anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Aktivity semináře jsou vedeny v češtině i angličtině a účastníci získají metodické pomůcky, které jsou určeny k okamžitému použití v hodinách anglického jazyka. 5 hodin
Burza nápadů do hodin anglického jazyka na 2. stupni ZŠ 5
Hlavním cílem programu je poskytnout dostatek materiálů a námětů pro práci s žáky 6. - 9. tříd. Učitelé získají přehled o metodách, jak upoutat a udržet pozornost žáků, jak udělat učení se angličtině přitažlivé a poutavé. Seminář také poukáže na možnosti využití hudebních, výtvarných a poslechových prostředků. 5 hodin
Chemický pokus jako východisko při výuce chemie 4
Vzdělávací program je zaměřen na názornou induktivní výuku chemie ve školní laboratoři, kdy je učitel koordinátorem praktických aktivit svých žáků a žáci spoluvytvářejí své vlastní pracovní postupy. Každé téma je uvedeno nějakým zajímavým a motivujícím způsobem. 4 hodiny
Co a jak čteme v matematice? 4
Účastníci se budou seznamovat s různými formami čtení grafických znaků ve vyučování matematice, s rolí jazyka v pochopení matematiky, poznávání významu slov, s metodami směřujícími k prohlubování a zkvalitňování komunikace v matematice, zlepšení dialogu. 4 hodiny
Creative English ? Tvořivá angličtina 16
Vzdělávací program nabízí atraktivní metody, jak procvičovat znalosti angličtiny. Účastníci se seznámí s formou projektu, kdy se skupiny dětí zabývají nejprve sběrem informací, které pak zpracují do výtvarného výrobku ? obrázkový záznam, série kartiček, miniknížka, origami, obrázky s klopnami. Ty pak představí ostatním skupinám ? přičemž procvičují své prezentační dovednosti. Výrobky jsou pak zapracovány do jedné velké projektové knihy. Tuto metodu lze využít ve všech oblastech školní výuky, což umožní dětem uvědomit si vazby mezi poznatky a důležitost jejich osvojování.
Český jazyk a literatura - praktické nápady, náměty a inspirace 4
První část semináře bude zaměřena na to, jak metodicky pracovat s literárními texty v hravé interpretaci ?propojováním? s texty neverbálními (výtvarnými). Druhá část se soustředí na praktické ukázky výuky, jejichž náplň tvoří četba, poslech a interpretace i konfrontace ekvivalentních textů napsaných ve dvou jazycích (čeština ? slovanské jazyky; čeština ? germánské jazyky; čeština ? románské jazyky). 4 hodiny
Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ-cíle a pojetí RVP ZV rozpracované v ŠVP 5
Cílem semináře je především inspirovat učitele k hledání témat, využití metod a forem práce, které vedou k aktivnějšímu vztahu žáků k literatuře, českému jazyku a kultuře všeobecně. Pro účastníky budou k dispozici materiály k danému tématu. 5 hodin
Didaktika práce s interaktivní tabulí (program DOMINO) - pro pedagogy ZŠ a SŠ 10
Vzdělávací program je koncipován jako podpora a inspirace pro pedagogy, kteří chtějí do výuky zařadit práci s interaktivní tabulí. Seminář seznámí s typy, rozdělením a funkčností interaktivních tabulí, s řešením prostorových dispozic ve třídě, didaktikou interaktivních tabulí podle programu DOMINO. Program je rozdělen do tří modulů: a) Motivační a technický (1 hodina) zahrnuje ukázky práce s jednotlivým autorským softwarem, ukázky práce v hodinách, b)Průpravný (3 hodiny) zahrnuje souhrn základních dovedností v ovládání ICT nezbytných pro efektivní práci s autorským softwarem a c) Praktický (6 hodin) zahrnuje vlastní nácvik při přípravě výukového objektu, předpokládá domácí práce s autorským programem. 10 hodin
Einstein English - Jak lépe myslet v angličtině 7
Učitelé si při tvořivých činnostech vyzkoušejí, že cizí jazyk lze učit při různých příležitostech i každodenních aktivitách, získají nové podněty a náměty na jazyková cvičení, které využijí ve své pedagogické praxi. 7 hodin
Evropské a světové vzdělávací portály a jejich možnost využití ve výuce 5
Účastník se seznámí s charakteristikou vzdělávacích portálů na domácím, evropském i světovém internetu, s efektivními způsoby vyhledávání výukových objektů, ale také se zásadami legálního využívání stažených materiálů. Bude schopen zrealizovat zapojení škol do evropských vzdělávacích struktur a využívat mezinárodních výměnných sítí ve výukových objektech. 5 hodin
Finanční gramotnost 6
Účastníci budou seznámeni se způsobem zapracování standardů finanční gramotnosti do platných RVP (pro základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, střední odborné vzdělávání). Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s novými prvky a trendy ve výuce finančního vzdělávání. 6 hodin
Finanční gramotnost 8
Účastníci budou seznámeni se způsobem zapracování standardů finanční gramotnosti do platných RVP (pro základní vzdělávání, gymnaziální vzdělávání, střední odborné vzdělávání). Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s novými prvky a trendy ve výuce finančního vzdělávání. 6 hodin
Finanční gramotnost - DANĚ V PRAXI 6
Podstatou vzdělávacího programu je základní orientace v následujících pojmech: daně, druhy daní a jejich členění, daň z příjmů fyzických osob, formulář daňového přiznání aj. Pedagogičtí pracovníci získají přehled o pojmech z oblastí daní v ČR, bude jim poskytnut soubor studijních materiálů doplněných názornými příklady využitelnými ve výuce.
Finanční gramotnost - FINANCE A JÁ 6
Podstatou vzdělávacího programu je základní orientace v následujících pojmech: peníze ? pojem, definice, vývoj peněz, současná podoba peněz, peníze a dítě. Účastníci obdrží soubor studijních materiálů doplněných názornými příklady využitelnými ve výuce.
Finanční gramotnost - FINANCE A RODINA 6
Podstatou vzdělávacího programu je základní orientace v následujících pojmech: peníze ? pojem, definice, vývoj peněz, současná podoba peněz, peníze a dítě. Účastníci obdrží soubor studijních materiálů doplněných názornými příklady využitelnými ve výuce. 6 hodin
Finanční gramotnost - FINANCE A STÁT 6
Podstatou vzdělávacího programu je základní orientace v následujících pojmech: ekonomický koloběh, domácnosti a firmy a jejich postavení v ekonomice, regulace a vlastnická práva ? ochrana vlastnických práv, státní rozpočet. Účastníci obdrží soubor studijních materiálů doplněných názornými příklady využitelnými ve výuce. 6 hodin
Finanční gramotnost - FINANCE V PRAXI 6
Podstatou vzdělávacího programu je základní orientace v následujících pojmech: banka a její postavení v ekonomice, druhy bankovních obchodů a jejich členění, bankovní produkty a služby, příklady možnosti spoření, příklady možnosti půjček. Účastníci obdrží soubor studijních materiálů doplněných názornými příklady využitelnými ve výuce. 6 hodin
Finanční gramotnost - FINANCE V PRAXI 5
Podstatou vzdělávacího programu je základní orientace v následujících pojmech: banka a její postavení v ekonomice, druhy bankovních obchodů a jejich členění, bankovní produkty a služby, příklady možnosti spoření, příklady možnosti půjček. Účastníci obdrží soubor studijních materiálů doplněných názornými příklady využitelnými ve výuce. 6 hodin
Finanční gramotnost II 6
Vzdělávací program je připraven ve spolupráci s Českou národní bankou, vysvětluje výrazy a pojmy užívané v souvislosti s finanční gramotností, představuje způsoby výuky finanční gramotnosti v jednotlivých předmětech. Cílem je ukázat, že výuka těchto témat může probíhat moderní a zábavnou formou (celotřídní hry a moderované debaty, exkurze mimo školu, práce s rodiči). 6 hodin
Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW 12
Seminář se zabývá řadou praktických návodů, příkladů a výpočtů pro úlohy finančního managementu s využitím pokročilých nástrojů a funkcí kacelářského software MS Office. Účastníci semináře se naučí modelovat analýzy typu ?What if? (co-když), citlivostní analýzu, volbu vhodných variant alternativ (investic) zaměřenou na finanční management, výpočty souvisící s jednoduchým a složeným úrokování, spořením či splácením. Naučí se sestavit rodinný a podnikový rozpočet či odpovědět na otázky zda je lepší hypotéka nebo pronájem apod.
Finanční gramotnost v kostce 5
Učitelé si objasní základní pojmy finanční gramotnosti a naučí se tyto pojmy vyhledávat a následně zpracovávat tak, aby byli schopni se v nich kvalifikovaně orientovat a předávat je žákům. Program je doprovázen příkladovými praktickými studiemi pro učitele, účastníci obdrží studijní materiály. 5 hodin
Genetická metoda čtení a psaní 5
Teoreticko-praktický seminář nabídne základní principy genetické metody a systematické členění aktivit a činností při nácviku čtení a psaní, které povedou k různým sociálním dovednostem a literární tvorbě žáka. Účastníci získají návody, jak pracovat s genetickou metodou i v dalších předmětech. 5 hodin
Genetická metoda čtení a psaní 6
Teoreticko-praktický seminář nabídne základní principy genetické metody a systematické členění aktivit a činností při nácviku čtení a psaní, které povedou k různým sociálním dovednostem a literární tvorbě žáka. Účastníci získají návody, jak pracovat s genetickou metodou i v dalších předmětech. 5 hodin
Hodnocení práce žáků v přírodovědných předmětech 4
Učitelé se naučí rozlišovat úrovně zapojení žáků při výuce. Provedou analýzu vlastního způsobu hodnocení a porovnají ho s předloženým modelem hodnocení, do něhož během semináře získají vhled. Obdrží CD, které obsahuje např. zpracovanou přípravu na vyučování ?Mobil v hodině fyziky?, návrhy laboratorních prací ve fyzice, ?Fyzikální nápadník?. 4 hodiny
Hry ve vyučování - nejen v matematice 4
Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.). Učitelé získají přehled o hrách vhodných pro zařazení do výuky. 4 hodiny
Hry ve vyučování na 2. stupni ZŠ - nejen v matematice 4
Didaktická hra bude prezentována jako zvnějšku řízená motivovaná činnost, při které si žáci procvičují, upevňují vědomosti, dovednosti a návyky a rozvíjejí psychické funkce (paměť, představivost, postřeh atd.). Učitelé získají přehled o hrách vhodných pro zařazení do výuky. 4 hodiny
Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením 6
Záměrem vzdělávacího programu je zprostředkovat pedagogům soubor her a činností zaměřených na získávání poznatků o přírodě. Nabízené činnosti mají charakter tvořivého hraní a učení, rozvíjejí nejrůznější schopnosti a dovednosti, obrazotvornost, vynalézavost. 6 hodin
Interaktivní cvičení v němčině 6
Učitelé získají novou inspiraci do výuky německého jazyka, sami na sobě si vyzkoušejí aktivity směřující k zvládnutí německého jazyka hravou formou a naučí se je vyhodnotit. Zvládnou práci s Evropským jazykovým portfoliem. Dozvědí se také, jak připravovat žáky nenásilnou formou pro německou konverzační soutěž a pro mezinárodní jazykové zkoušky jako je např. zkouška Goethe-Institutu Fit in Deutsch 1 a 2. 6 hodin
Interaktivní cvičení v němčině 6
Učitelé získají novou inspiraci do výuky německého jazyka, sami na sobě si vyzkoušejí aktivity směřující k zvládnutí německého jazyka hravou formou a naučí se je vyhodnotit. Zvládnou práci s Evropským jazykovým portfoliem. Dozvědí se také, jak připravovat žáky nenásilnou formou pro německou konverzační soutěž a pro mezinárodní jazykové zkoušky jako je např. zkouška Goethe-Institutu Fit in Deutsch 1 a 2. 6 hodin
Interaktivní metody ve výuce matematiky 8
Seminář je zaměřen na předání zkušeností s realizací ŠVP v oblasti matematiky na 1. stupni ZŠ z hlediska utváření a rozvíjení kompetencí žáků a pohledu učitele. Jedná se o metody interaktivní výuky pro rozvoj logiky a geometrické představivosti. Matematické rozcvičky, hry, soutěže, kvizy a další náměty činností slouží jako nástroj k aktivaci žáků, k prohloubení zájmu o daný předmět i ke zvýšení pozornosti. Prezentovány budou činnosti motivační, upevňovací, procvičovací nebo činnosti, které rozvíjejí manuální zručnost, zdokonalují paměť a paměťové počítání. Účastníci se seznámí s metodami, jejichž používání přiblíží žákům smysl znalostí matematiky pro potřeby v reálném životě.
Interaktivní systémy ve výuce na základní škole 4
Obsahem vzdělávacího programu je seznámení se s technickými možnostmi při tvorbě výukových materiálů a se základními pracovními postupy při využívání techniky ve výuce. Každý účastník si vyzkouší ovládání interaktivní tabule včetně připojeného notebooku nebo počítače, dataprojektoru a případně dalších zařízení (vizualizéru apod.). Každý účastník po absolvování semináře bude umět ovládat techniku a bude ji umět i sám zprovoznit (zapnout i bezpečně vypnout), zkontrolovat správné nastavení interaktivní tabule. Naučí se využít interaktivní tabuli v různých režimech použití (anotace pracovní plochy a výukových programů, pouštění videoukázek a prezentací, interaktivní výuka s tabulí). Seminář zahrnuje základy využití software k tabuli dodávaného se zaměřením na využití ve výuce (nástroje, postranní panely a jiné využitelné prvky).
Interaktivní tabule a LMS 12
Prakticky zaměřený kurz na využití interaktivních tabulí a výukových materiálů umístěných na LMS (Moodle). Obsahuje tyto vzdělávací moduly: A) Interaktivní tabule ? tvorba výukového materiálu, kompatibilita programového vybavení s MS Office a dalšími programy (jak lze využít materiály připravené v MS Office při výuce s interaktivní tabulí). B) LMS Moodle ? tvorba studijních materiálů, činností - např. ankety, testy (využití LMS v klasické výkladové hodině za pomocí výukových materiálů uložených v centrálním úložišti). C) Další programové vybavení kompatibilní s LMS a interaktivní tabulí ? Exe, Hot Potaoes, Wink.
Interaktivní tabule SmartBoard ve výuce 8
Seminář je zaměřen na praktické využití základních funkcí interaktivní tabule SmartBoard, na znalosti a dovednosti spojené s jejím používáním ve výuce a se začleňováním do různých vyučovacích předmětů. Účastníci se naučí se pracovat s výukovým SW i tvořit vlastní jednoduchý SW a elektronické přípravy. Základní metodou semináře je interaktivní nácvik praktických dovedností v používání interaktivní tabule SmarBoard. 8 hodin
Interaktivní výuka - Hlasovací zařízení SMART Response pro hodnocení žáků 8
Obsahem programu je práce se softwarem SMART Response se zaměřením na praktické využití ve výuce. Vyzkoušejí si tvorbu testů i způsoby získání rychlého vyhodnocení a okamžitého sběru dat z žákovských stanic a jejich vyhodnocení pomocí počítače a případného propojení s interaktivní tabulí SMART Board. Součástí programu je metodika používání hlasovacího zařízení. V ukázkových materiálech získají náměty na využití využívání hlasovacího systému ve všech částech vyučovací hodiny. Účastníci si sami během programu vyzkouší práci s hlasovacím systémem. Není jen pro učitele, kteří pracují s interaktivní tabulí SMART Board. Hlasovací zařízení SMART Board lze využívat i bez interaktivní tabule.
Interaktivní výuka prostřednictvím interaktivní tabule 8
Seminář je zaměřen na základy práce se SW SmartBoard - možnosti software dodávaného spolu s interaktivní tabulí. Prostředí a funkce interaktivní tabule, seznámení s ikonami, galerií ? podle vyučovaných předmětů. Využití internetu, skenování a digitálního fotoaparátu při vytváření prezentací. Ukázka využití softwaru SmartBoard v učebnách, kde interaktivní tabule není umístěna pomocí dataprojektoru a počítače.
Interaktivní výuka prostřednictvím interaktivní tabule 8
Seminář je zaměřen na základy práce se SW SmartBoard - možnosti software dodávaného spolu s interaktivní tabulí. Prostředí a funkce interaktivní tabule, seznámení s ikonami, galerií ? podle vyučovaných předmětů. Využití internetu, skenování a digitálního fotoaparátu při vytváření prezentací. Ukázka využití softwaru SmartBoard v učebnách, kde interaktivní tabule není umístěna pomocí dataprojektoru a počítače.
Internet a počítač ve výuce Nj 4
Seminář je zaměřen na zdokonalení znalostí a dovedností učitelů německého jazyka. Hlavní důraz je kladen na skutečně praktický nácvik využití internetu pro vlastní přípravu výuky a pro práci žáků v hodinách NJ. Učitelé se naučí jak s pomocí počítače vytvářet cvičení pro jazykovou výuku a materiály pro projektovou výuku. Praktický blok tohoto semináře je věnován vyhledávání výukových materiálů pro výuku německého jazyka pomocí internetu. 4 hodiny
Internetový portál Paměť národa jako studijní pomůcka při výuce soudobých dějin 5
Portál ?Paměť národa? je internetová knihovna, která nabízí vzpomínky a svědectví přes 800 pamětníků nejrůznějších historických událostí moderní historie ? 2. světové války, domácího odboje 1939 ? 1945, obětí holocaustu, politických vězňů 50. let, ale ve zvláštní kategorii i funkcionářů výkonné moci ? agentů KGB, StB a dalších.Seminář bude koncipován do dvou bloků. Tématem prvního bude metoda orální historie s důrazem na její přednosti i limity z hlediska důvěryhodnosti a její praktické využití při výuce dějepisu a mediální výchovy.V druhém bloku bude zařazena prezentace internetové databáze ?Paměť národa? a bude vysvětleno, jak s portálem pracovat a efektivně se v něm orientovat.
Jak připravovat žáky ke státní maturitní zkoušce z německého jazyka 8
Vzdělávací program bude zaměřen na metodiku přípravy žáků na státní maturitní zkoušku z německého jazyka. Účastníci budou seznámeni s praktickými ukázkami a jejich nácvikem. Naučí se rozlišit přípravu pro základní a vyšší úroveň ústní části maturitní zkoušky. Seznámí se s problematikou lokálních a globálních chyb a možnostmi vedoucími ke snadnějšímu dosažení co nejlepších výsledků při plnění vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech. Účastníci budou vykonávat činnosti, při kterých získají dovednosti v porozumění ústního projevu.
Jak publikovat na webu nejen DUMy 4
Obsahem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy s formáty souborů kancelářských aplikací MS Office (formát DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX) a Open Office (ODT, ODS, ODP), jejich vzájemnou kompatibilitou a dalšími možnostmi použití, naučí se exportovat z těchto aplikací do přenosného formátu PDF. Obsahem bude také přehled portálů vhodných k nahrávání vytvořených materiálů tak, aby byla zajištěna jejich publikace (nutná např. pro projekt EU peníze školám). Účastník se naučí přenášet data mezi počítači nejen běžnou formou za pomoci flash disku či CD/DVD, ale i za pomoci on-line úložiště (ftp, dropbox.com apod.). Na závěr si každý učitel vyzkouší založení jednoduchého moderního webu pomocí hotové šablony (např. Na Webnode.cz) a vkládání textu a obrázků na takto vytvořený web.
Jak publikovat na webu nejen DUMy 4
Obsahem vzdělávacího programu je seznámit pedagogy s formáty souborů kancelářských aplikací MS Office (formát DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX) a Open Office (ODT, ODS, ODP), jejich vzájemnou kompatibilitou a dalšími možnostmi použití, naučí se exportovat z těchto aplikací do přenosného formátu PDF. Obsahem bude také přehled portálů vhodných k nahrávání vytvořených materiálů tak, aby byla zajištěna jejich publikace (nutná např. pro projekt EU peníze školám). Účastník se naučí přenášet data mezi počítači nejen běžnou formou za pomoci flash disku či CD/DVD, ale i za pomoci on-line úložiště (ftp, dropbox.com apod.). Na závěr si každý učitel vyzkouší založení jednoduchého moderního webu pomocí hotové šablony (např. Na Webnode.cz) a vkládání textu a obrázků na takto vytvořený web.
Jak vyučovat přírodovědné předměty 8
Přínosem vzdělávacího programu je praktické propojení vzdělávacího obsahu OSV s rozvojem klíčových kompetencí v chemii a v biologii. Seminář je veden interaktivními metodami výuky - ukázkami, aplikačními dovednostmi, reflexemi. Předpokládá se maximální zapojení účastníků. 8 hodin
Každodenní život v matematických úlohách 4
Vzdělávací program je zaměřen na nestandardní aplikační úlohy a problémy, které lze využít ve výuce matematiky. Zabývá se úlohami z kombinatorickými náměty, logickými úlohami, číselnými řadami a jejich vytvářením, netradičními geometrickými úlohami. Učitelé získají zásobu námětů a činností do výuky. 4 hodiny
Komunikace ve vyučování matematiky 4
Učitelé si osvojí komunikační techniky vhodné k zařazení do výuky matematiky. Získají zásobu námětů a činností vhodných pro nácvik komunikace v matematické terminologii. 4 hodiny
Landeskunde im Deutschunterricht - Reálie ve výuce německého jazyka 4
Seminář kreativními formami seznámí s reáliemi německy mluvících zemí, blíže ukáže jejich zajímavosti, kulturu a také jejich základní zvyky a tradice (hlavně Vánoce a Velikonoce). Pedagogové obdrží množství materiálů a námětů pro práci s dětmi, např. obrazové a mapové materiály, testové materiály, kvízy, texty, hry, básničky, říkanky aj. 4 hodiny
Letní škola anglického jazyka a metodiky 30
Letní škola zahrnuje výuku anglického jazyka a metodiky rozdělenou do 8 modulů po 4 hodinách - 3 jazykové moduly a 5 metodických modulů. Výuka jazyka (3 moduly = 12 h) bude rozdělena do dvou skupin podle jazykové úrovně A2 a B1 a bude zahrnovat učení gramatiky, nové slovní zásoby, výslovnosti a rozvoj základních jazykových dovedností: mluvení, čtení, porozumění a psaní a to na receptivním i produktivním základě. Metodika výuky angličtiny (5 modulů = 20 h) bude rozdělena do dvou skupin podle stupně školy: MŠ + 1.st. ZŠ a 2.st.ZŠ + SŠ. Zahrnuje metodické postupy pro rozvoj řečových dovedností u žáků. Nabídnou řadu metodických návodů, jak zajímavou a zábavnou formou procvičit základní jazykové dovednosti u žáků. Témata metodických modulů: Výuka jazykových prostředků a jejich funkční využití (mluvnice, slovní zásoba, výslovnost, pravopis). Výslovnost ? hravé a netradiční metody, říkadla, písničky, jazykolamy. Základní principy postupu při rozvoji jednotlivých řečových dovedností. Zásady nácviku mluvení a odpovídající typy aktivit. Zásady nácviku psaní a odpovídající typy aktivit. Rozvoj strukturovaného samostatného psaného projevu. Oprava chyb při nácviku řečových dovedností. Organizace výuky a práce ve třídě. Jazyk ve třídě ? role mateřského jazyka při výuce cizího jazyka, role učitele, pomůcky, zadávání instrukcí. Typy aktivit vhodných při výuce CJ: fyzické aktivity, aktivity spojující pohyb a jazyk a využívající paměť, tvořivé užití jazyka, aktivity využívající všech smyslů. Hodnocení a testování ve výuce cizích jazyků. Práce s chybou. Tvorba testů, typy testovacích úloh. Hodnocení. Evropské jazykové portfolio. Projektová práce v hodinách cizího jazyka. Práce s učebnicí, doplňkové materiály. Práce (hry) s médii - video, DVD, CD, karty, loutky, hračky, atd. Návrh a tvorba vlastních materiálů a pomůcek. Drama a dramatizace ve výuce cizího jazyka. Práce s příběhem a dětskou literaturou. Většinu aktivit lze obměňovat a přizpůsobovat žákům různých věkových kategorií a jazykových znalostí. Metodické moduly zahrnují i večerní aktivity, které obsahují zábavné prvky výuky: hry, písničky, kvízy, ukázky z filmů a kulturní aspekty výuky angličtiny.
Matematika v běžném životě 6
Učitelé si osvojí formy a metody práce vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život, které ve své pedagogické praxi využijí jako motivační, výukový i shrnující prvek. Seznámí se s různými druhy skládaček, křížovek, šifrování, her, deskových her. Součástí programu bude ukázka tvorby a přípravy projektů. 6 hodin
Matematika v běžném životě 6
Učitelé si osvojí formy a metody práce vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život, které ve své pedagogické praxi využijí jako motivační, výukový i shrnující prvek. Seznámí se s různými druhy skládaček, křížovek, šifrování, her, deskových her. Součástí programu bude ukázka tvorby a přípravy projektů. 6 hodin
Mediální výchova 12
Záměrem semináře je seznámit učitele základních škol s principy prezentace mediální komunikace a to s cílem vybudovat u žáků dovednost vyhodnocování vzájemné relace mezi stavem reality a způsobem jejího zobrazování v médiích. Pozornost je věnována především praktickým ukázkám práce s informacemi z různých médií. 12 hodin
Metodika výuky francouzštiny na základní škole 4
Účastníci vzdělávacího programu získají informace o nejnovějších trendech v didaktice a metodice výuky francouzštiny ve výuce na základních školách. Zvládnou teoreticky vysvětlit i prakticky si vyzkoušet, jak stanovit jednotlivé cíle progresivního učení. Budou řešit, jak dosáhnout splnění stanovených vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech. 4 hodiny
Metodika výuky francouzštiny na základní škole 4
Účastníci vzdělávacího programu získají informace o nejnovějších trendech v didaktice a metodice výuky francouzštiny ve výuce na základních školách. Zvládnou teoreticky vysvětlit i prakticky si vyzkoušet, jak stanovit jednotlivé cíle progresivního učení. Budou řešit, jak dosáhnout splnění stanovených vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech. 4 hodiny
Modelování v geometrii jako příležitost k aktivnímu učení 4
Účastníci seznámí s několika způsoby modelování v geometrii: geometrie překládaného papíru, geometrické skládačky, provázková geometrie, z roviny do prostoru (pop-up geometrie, origami), geometrie krabice, geometrické stavebnice - Polydron. 4 hodiny
Motivační náměty a metody ve výuce zeměpisu 8
Cílem vzdělávací akce je poskytnout učitelům zeměpisu soubor námětů her, motivačních technik a způsobů výuky, které obohatí hodiny zeměpisu. Účastníci si připraví si zásobník zeměpisných her. Získají nové náměty na využívání didaktických technologií a internetu ve výuce a na různé způsoby organizace zeměpisné vycházky. Budou obeznámeni s možnostmi projektové výuky a s možnostmi hodnocení zeměpisných znalostí.
Motivační setkání vyučujících angličtiny 8
Setkání nabídne v jednom časovém úseku čtyři devadesátiminutové bloky tak, aby si každý účastník mohl vybrat podle své kvalifikace, zaměření nebo stupně školy. Profilová témata: gramatika, lexikologie, fonetika, čtení a poslech s porozuměním, práce se slovní zásobou, písničky a hry, reálie anglicky mluvících zemí, Evropský referenční rámec, Evropské jazykové portfolio, metoda CLIL, hodnocení a testy, maturitní zkouška, mezinárodní zkoušky z angličtiny aj. Setkání je připraveno ve spolupráci s British Council a zájmovým sdružením metodiků cizích jazyků AMATE. 8 hodin
Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 8
Motivační setkání nabídne učitelům cizích jazyků vzdělávací, metodické semináře ve 3 ? 5 blocích v jednom časovém úseku, přičemž si každý účastník může vybrat akci podle své kvalifikace, zaměření nebo stupně školy. Jednodenní program je sestaven z 2 výběrových dopoledních bloků a 2 výběrových odpoledních bloků. Učitelé cizích jazyků si rozšíří své metodické zkušenosti, vyzkouší si nové interaktivní metody práce. Další témata: hodnocení a testování v cizích jazycích, maturitní zkouška, využití ICT a multimédií ve výuce, využití her a činnostní učení, práce se slovníkovými příručkami, gramatika, lexikologie, fonetika, psaní, písničky a hry, reálie.
Motivační setkání vyučujících němčiny a francouzštiny 6
Setkání nabídne účastníkům vzdělávací metodické semináře a dílny, které jsou vhodné pro učitele němčiny nebo francouzštiny 2. stupně ZŠ, SŠ, JŠ a VOŠ. V jednom dni budou připraveny 2 x 3 devadesátiminutové bloky pro učitele NJ a 3 devadesátimimutové bloky pro učitele FJ tak, aby si každý účastník mohl vybrat podle své kvalifikace. Profilová témata budou následující témata z těchto oblastí: gramatika, lexikologie, fonetika, čtení a poslech s porozuměním, práce se slovní zásobou, psaní, písničky a hry, reálie německy a francouzsky mluvících zemí, Evropský referenční rámec, Evropské jazykové portfolio, hodnocení a testy, maturitní zkouška. 6 hodin
Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 2. stupni ZŠ 8
Cílem semináře je představit text jako nástroj k dosažení různých učebních cílů. Učitelé si osvojí interaktivní metody práce s textem ve výuce, naučí se rozvojet čtenářskou gramotnost žáků v různých vzdělávacích předmětech. 8 hodin
Multimédia v DUMech 4
Obsahem vzdělávacího programu je seznámit učitele s tvorbou multimediálních aplikací při vytváření DUMů. Účastníci se naučí. Naučí se vyhledávat video a zvukové soubory na internetových zdrojích a seznámí se s jejich možným využitím při tvorbě výukových materiálů. Naučí se vyhledaný zvukový záznam nebo videozáznam převést do souboru v počítači. Dále se seznámí s problematikou kódování zvuku a s konkrétními aplikacemi k tomu vhodnými. Vyzkouší si pořízení vlastní zvukové nahrávky a jednoduché úpravy nahrávky v editoru (změna hlasitosti, případně redukce šumu apod.). Závěrem proběhne seznámení s úpravou videa (formáty obrazu a zvuku, příklady aplikací, úprava v jednoduchém editoru).
Multimédia v DUMech 4
Obsahem vzdělávacího programu je seznámit učitele s tvorbou multimediálních aplikací při vytváření DUMů. Účastníci se naučí. Naučí se vyhledávat video a zvukové soubory na internetových zdrojích a seznámí se s jejich možným využitím při tvorbě výukových materiálů. Naučí se vyhledaný zvukový záznam nebo videozáznam převést do souboru v počítači. Dále se seznámí s problematikou kódování zvuku a s konkrétními aplikacemi k tomu vhodnými. Vyzkouší si pořízení vlastní zvukové nahrávky a jednoduché úpravy nahrávky v editoru (změna hlasitosti, případně redukce šumu apod.). Závěrem proběhne seznámení s úpravou videa (formáty obrazu a zvuku, příklady aplikací, úprava v jednoduchém editoru).
Na němčinu trochu jinak - Písničky ve výuce 4
Cílem prakticky zaměřeného semináře je motivovat učitele ke kreativnímu přístupu při přípravě vlastních hodin a ukázat jim, jaké možnosti nabízí písničkový text při výuce NJ v souvislosti s novými trendy v českém školství ? práce ve skupinách, vyhledávání informací a práce s nimi, schopnost spolupráce a komunikace. 4 hodiny
Náměty a inspirace pro český jazyk a literaturu 4
První část semináře bude zaměřena na to, jak metodicky pracovat s literárními texty v hravé interpretaci ?propojováním? s texty neverbálními (výtvarnými). Druhá část se soustředí na praktické ukázky výuky, jejichž náplň tvoří četba, poslech a interpretace i konfrontace ekvivalentních textů napsaných ve dvou jazycích (čeština ? slovanské jazyky; čeština ? germánské jazyky; čeština ? románské jazyky). 4 hodiny
Nástroje Lesson Activity Toolkit pro snadnou přípravu učitele na výuku 8
Obsahem programu je práce s jednotlivými nástroji Lesson Activity Toolkit, získání orientace v Galerii nástrojů a metodice začlenění interaktivních materiálů do výuky i jejich zapojení v jednotlivých fázích hodiny a doporučení na vhodná grafická řešení. Po absolvování programu bodou účastníci znát další nástroje interaktivní tabule SMART Board, které jim pomohou při snadné přípravě na hodinu. Budou znát typy a kategorie aktivit a umět je využít podle výukového cíle, který si stanovili. Dokáží připravit a editovat předefinované interaktivní aktivity Lesson Activity Toolkit podle potřeb výukového předmětu a aprobace účastníků.
Nové směry ve výuce anglického jazyka 8
Seminář pro pedagogy, kteří chtějí mít přehled a zapojovat nové metody výuky do anglického jazyka. Teoreticko ? praktická náplň semináře si klade za cíl představit spektrum nových směrů a aktivit určených pro učitele anglického jazyka, které jsou v současnosti používány k výuce anglického jazyka v jiných evropských i mimoevropských zemích. Seminář nabídne nejen přehled nových směrů výuky, ale zároveň je podpoří praktickými příklady a návrhy aplikací do výuky. Aktivity budou doplněny informacemi o využití nových didaktických prostředků pro osvojení učiva a nových poznatků. Seminář je veden v češtině i angličtině. Seminář je veden zkušeným lektorem se zahraničními zkušenostmi v oblasti vzdělávaní v anglickém jazyce.
Osvojení technik ICT v didaktice francouzštiny 12
Vzdělávací program představí analytickým způsobem různé internetové adresy a interaktivní metody používané v současné době v didaktice francouzštiny pro děti a mládež. Účastníci budou mít možnost seznámit se s prostředky, které mohou použít k motivaci žáků prostřednictvím komunikativních aktivit. Školení bude zaměřeno na výukové materiály rozvíjející následující dovednosti: čtení, poslech, psaní a mluvený projev. 12 hodin
Pestrá paleta postupů jak vyučovat gramatiku anglického jazyka 7
Učitelé si procvičí metody, které vedou k lepší motivaci žáků k učení. Dozvědí se, jak prezentovat, procvičovat a testovat gramatické jevy zábavnou formou, jak zaujmout děti tak, aby spolupracovaly a soustředily se na výuku. 7 hodin
Pětiminutové aktivity (hry) v němčině 4
Praktický seminář nabídne účastníkům celou řadu aktivit vhodných k zařazení do výuky při procvičování nejrůznějších jevů. Velkou většinu aktivit lze v různých obměnách použít pro různé věkové kategorie a pro žáky/studenty různých úrovní jazykových znalostí. V semináři se budou učitelé zabývat aktivitami, které jim zaberou kolem 5 - 15 minut. 4 hodiny
PowerPoint 2007 jako efektivní forma prezentace školy 8
Praktický seminář umožní účastníkům naučit se základní zpracování PowerPoint prezentací. Od systému přípravy vhodných podkladových materiálů, přes samotnou tvorbu (šablony návrhů, uspořádání obsahu snímku, vkládání textů, obrázků, animace, přidávání dalších odkazových souborů, vytvoření ukázky vlastní prezentace, příprava předvedení prezentace) až k závěřečnému přepisu na CD-ROM. 8 hodin
Prezentační dovednosti a metody používané při tvorbě DUMů 4
Obsahem vzdělávacího programu je rozbor vybraných hotových materiálů z DUM.rvp.cz, případně vlastních zdrojů. Pedagogové se naučí posuzovat vzhled a obsah podle kritérií správné prezentace, dále se seznámí s použitím metod a forem práce. Seznámí se i s hodnocením po stránce metodické ? jaké metody práce s dětmi se v materiálech vyskytují, jaké prvky přispějí k větší pozornosti žáků, jaké naopak nejsou vhodné. Jak nejlépe vytvořit osnovu prezentace na dané téma s přesně stanovenými podmínkami, jaké metody práce by se v dané hodině měly objevit. Dále se seznámí s tvorbou jednoduché prezentace podle stanovených kritérií, jak vytvářet snímky za účelem navození přesně dané formy práce s žáky. Připomenuty budou základních prezentačních dovedností (verbální a neverbální komunikace). Závěrem budou odprezentovány vytvořené materiály a formou diskuse ohodnoceny
Prezentační program MS PowerPoint a jeho využití při tvorbě DUMů 4
Obsahem vzdělávacího programu je nejprve připomenutí základních prvků správné prezentace na připravených ukázkách a poté se učitelé seznámí s prezentační aplikací MS PowerPoint. Následovat bude tvorba vzorových snímků pod vedením lektora podle předem stanovených úkolů (výběr šablon, změna pozadí, vkládání obsahu do připravených polí, tvorba "na zelené louce"). Účastníci obdrží okamžitou zpětnou vazbu a možnost porovnání s ostatními pracemi. Dále se učitelé seznámí se začleněním dalších prvků do prezentace: vkládání animací a zvuků, časování jednotlivých prvků, vkládání odkazů, zvuku nebo videa. Výsledkem bude prezentace použitelná v projektu EU-peníze školám.
Připravenost dítěte na školu, školní matematiku 4
Učitelé získají vhled do problematiky přechodu dítěte z MŠ do ZŠ z hlediska vývojových fází dítěte a jeho zralosti ve výuce matematiky a budou umět využít propojenosti matematiky s ostatními předměty. 4 hodiny
Proč a jak učit finanční gramotnost 4
Rozvoj tržního hospodářství v naší republice vytvořil nové ekonomické podmínky pro všechny občany. Současné generace na to však nejsou nijak připraveny. Projevuje se to tím, že lidé většinou tíhnou ke konzervativním způsobům ukládání peněz, které znají z minulé doby. Čtyřhodinový seminář založený na činnostním učení, společném reflektování aktivit, práci s metodickými materiály a pracovním materiálem pro žáky. Odborná část zahrnuje poznatky z oblasti finanční gramotnosti, zde především znalost práce s rozpočtem domácnosti.
Projektová výuka, mezipředmětové vztahy a průřezová témata ve výuce němčiny 6
Učitelé budou informováni o projektové výuce - jak připravit a realizovat projekt týkající se výuky německého jazyka v podmínkách základní školy. Získají přehled o možných mezipředmětových vazbách a využití průřezových témat ve výuce němčiny. Řada aktivit bude prezentována na praktických příkladech a některé aktivity si účastníci sami vyzkouší. 6 hodin
Prožitková angličtina 7
Prakticky zaměřený seminář ukáže, že výuka cizího jazyka může probíhat při každodenních činnostech i u předškolních dětí. U dětí mladšího školního věku může být zařazena angličtina v rámci jiných předmětů (přírodověda, prvouka...). Seminář je doplněn ukázkami z praxe. 7 hodin
Rozvíjení čtenářské a informační gramotnosti na 1. a 2. stupni ZŠ 8
Cílem semináře je představit text jako nástroj k dosažení různých učebních cílů. Učitelé si osvojí interaktivní metody práce s textem ve výuce, naučí se rozvojet čtenářskou gramotnost žáků v různých vzdělávacích předmětech. 8 hodin
Rozvíjení geometrické představivosti 4
Učitelé se naučí, jak ve výuce využít poznatky z běžných životních situací týkajících se geometrie v rámci klasických tematických celků jako jsou trojúhelníky, čtyřúhelníky, kruh, shodnost a podobnost, shodná zobrazení, obvod a obsah aj. Získají náměty na zpestření výuky. 4 hodiny
Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 8
Cílem semináře je představit text jako nástroj k dosažení různých učebních cílů. Učitelé si osvojí interaktivní metody práce s textem ve výuce, naučí se rozvojet čtenářskou gramotnost žáků v různých vzdělávacích předmětech. 8 hodin
Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se SVP 8
Vzdělávací program je zaměřen na alternativní přístupy nácviku čtení u dětí. Program se bude zabývat sedmi základními strategiemi čtenářské gramotnosti s přihlédnutí ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků, kteří při nácviku potřebují více důrazu na význam a symboliku slov.V praktické části semináře budou předvedeny názorné ukázky jednotlivých strategií a možnosti jejich výuky v hodinách již od nejnižších ročníků ZŠ. Účastníkům budou předvedeny různé formy nácviku prvotního čtení a možností předcházet poruchám čtení. Účastníkům budou dány k dispozici ilustrativní kazuistky z praxe za zaměřením na konkrétní postupy k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků se SVP.
Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se SVP II - praktický nácvik prvotního čtení 8
Vzdělávací program je zaměřen na alternativní přístupy nácviku čtení u dětí. . Účastníkům budou předvedeny různé formy nácviku prvotního čtení a možností předcházet poruchám čtení. Účastníkům budou dány k dispozici ilustrativní kazuistky z praxe za zaměřením na konkrétní postupy k rozvoji čtenářské gramotnosti u žáků se SVP. Účastníci budou seznámeni s potřebami těchto dětí, příčinami potíží; s možnostmi ovlivnění vývoje dítěte tak, aby negativní dopad odlišností oproti ostatní populaci byl co možná nejnižší.
Rozvoj učebních dovedností žáků 8
Seminář definuje konkrétní postupy pro motivaci k učení, postupy zefektivňující čtení a záznam informací a metody a techniky třídění a záznamu informací, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků. Dalším tématem je paměť, typy paměti, práce na zlepšení paměti. Z kurzu si účastníci odnesou konkrétní doporučení, některé aktivity si sami vyzkoušejí. 8 hodin
Ruština na základních školách jako druhý cizí jazyk 8
Učitelé získají informace o výuce a metodách ruštiny jako povinně volitelného cizího jazyka na základní škole. Zdůrazněna bude práce s průřezovými tématy a mezipředmětové vztahy v hodinách ruského jazyka. Více prostoru bude věnováno mediální výchově. Součástí programu je i praktická dílna (mluvené, psané, pantomimické a další činnostně orientované aktivity). 8 hodin
Škola matematických dovedností 20
Škola matematických dovedností podpoří učitele ve využívání efektivních výukových metod v matematice. Umožní učitelům a následně jejich žákům pochopit smysl znalostí matematiky a potřebnost matematiky pro reálný život ve společnosti. Proběhne formou třídenního pobytového kurzu rozčleněného do pracovních dílen. Pedagogové získají množství prakticky použitelných nápadů, návodů a metod do výuky matematiky. Prezentovány budou činnosti motivační, upevňovací, procvičovací a činnosti, které rozvíjí představivost, zdokonalují paměť a dokáží zaujmou žáky.
Školní knihovna v informačním světě internetu 21. století 5
Obsah programu zaměřen na inovaci školní knihovny, která má být informačním centrem školy, zázemím pro rozvoj, podporu informační gramotnosti žáků a podpůrným prostředkem při realizaci školního vzdělávacího programu školy. 5 hodin
Teaching English - Spolupráce se školami a bezpečné surfování 4
Kurz byl vyvinut pro učitele angličtiny a bude probíhat v anglickém jazyce. Řešeny budou tipy a nápady na projektovou spolupráci mezi školami a bezpečné surfování po internetu. Program je připravován ve spolupráci s British Council a jím vyškoleným lektorským týmem. 4 hodiny
Teaching English - Spolupráce se školami a bezpečné surfování 4
Kurz byl vyvinut pro učitele angličtiny a bude probíhat v anglickém jazyce. Řešeny budou tipy a nápady na projektovou spolupráci mezi školami a bezpečné surfování po internetu. Program je připravován ve spolupráci s British Council a jím vyškoleným lektorským týmem. 4 hodiny
Teaching English - Výukové technologie v jazykové třídě 4
Kurz byl vyvinut pro učitele angličtiny a bude probíhat v anglickém jazyce. Pedagogové získají znalosti, jak funkčně využívat výukové materiály v jazykových hodinách. Osvojí si cílené vyhledávání informací na internetu, porozumí termínům a bezpečnostním rizikům spojených s využíváním internetu. Program je připravován ve spolupráci s British Council a jím vyškoleným lektorským týmem. 4 hodiny
Teaching English - Výukové technologie v jazykové třídě 4
Kurz byl vyvinut pro učitele angličtiny a bude probíhat v anglickém jazyce. Pedagogové získají znalosti, jak funkčně využívat výukové materiály v jazykových hodinách. Osvojí si cílené vyhledávání informací na internetu, porozumí termínům a bezpečnostním rizikům spojených s využíváním internetu. Program je připravován ve spolupráci s British Council a jím vyškoleným lektorským týmem. 4 hodiny
Teaching English - Využití aplikací MS Office v hodinách jazykové výuky 4
Kurz byl vyvinut pro učitele angličtiny a bude probíhat v anglickém jazyce. Účastníci získají základní návod, jak nejvhodněji používat PowerPointové prezentace a začleňovat je do výuky cizího jazyka v součinnosti s požíváním tištěných materiálů. Pedagogové získají znalosti, jak nejlépe a nejvhodněji vuyžívat počítačové techonologie při výuce cizího jazyka. Program je připravován ve spolupráci s British Council a jím vyškoleným lektorským týmem. 4 hodiny
Teaching English - Využití aplikací MS Office v hodinách jazykové výuky 4
Kurz byl vyvinut pro učitele angličtiny a bude probíhat v anglickém jazyce. Účastníci získají základní návod, jak nejvhodněji používat PowerPointové prezentace a začleňovat je do výuky cizího jazyka v součinnosti s požíváním tištěných materiálů. Pedagogové získají znalosti, jak nejlépe a nejvhodněji vuyžívat počítačové techonologie při výuce cizího jazyka. Program je připravován ve spolupráci s British Council a jím vyškoleným lektorským týmem. 4 hodiny
Teaching English - Web a jeho využití v hodině cizího jazyka 4
Kurz byl vyvinut pro učitele angličtiny a bude probíhat v anglickém jazyce. Učastníci se naučí popsat, jak jsou tvořeny webové adresy, jak sestavit seznam kritérií pro evaluaci webových stránek a použít tato kritéria při samotné evaluaci těchto stránek. Budou umět vybrat vhodné webové stránky pro výuku. Získají přístup k online verzi kurzu od lektora, který je proškoklen British Council a uvedené může poskytovat díky pověření BC. 4 hodiny
Teaching English - Web a jeho využití v hodině cizího jazyka 4
Kurz byl vyvinut pro učitele angličtiny a bude probíhat v anglickém jazyce. Učastníci se naučí popsat, jak jsou tvořeny webové adresy, jak sestavit seznam kritérií pro evaluaci webových stránek a použít tato kritéria při samotné evaluaci těchto stránek. Budou umět vybrat vhodné webové stránky pro výuku. Získají přístup k online verzi kurzu od lektora, který je proškoklen British Council a uvedené může poskytovat díky pověření BC. 4 hodiny
Testovací metody v anglickém jazyce 8
Seminář pro pedagogy, kteří chtějí zapojovat testovací metody výuky do anglického jazyka. Seminář reaguje na stále častější využívání testovacích nástrojů pro ověřování znalostí a dovedností žáků v cizích jazycích. Zaměřuje se na možnosti a formy testování žáků (formativní, sumativní) i to, jak je správně a vhodně aplikovat do výuky. Jak s testy pracovat. Rizika nežádoucího vlivu testování na výuku. Jak v rámci testování vytvořit vhodnou zpětnou vazbu pro žáky. Dalším tématem semináře budou informace o možnostech využití testů a certifikovaných zkoušek ze zahraničí. Testování v 5. a 9. ročníku základní školy. Diskuse o námětech a praktických zkušenostech z testování, které účastníci na svých školách používají.
Textový procesor Writer/MS Word a jeho využití v DUMech 4
Obsahem vzdělávacího programu je seznámení učitelů se základními funkcemi programu Writer a srovnání s Microsoft Wordem. Dále je součástí i problematika importu a exportu dokumentů napsaných ve Wordu (konkrétně DOC a RTF). Účastníci se dále seznámí s prostředím aktuálně používaných verzí MS Word, s editací nebo vkládáním kopií textu, typografickými pravidly, základními i pokročilejší metodami formátování (styly), automatickými funkcemi (obsah, záhlaví, zápatí) a dalšími prvky (textová pole, vkládání obrázků, kopírování tabulek z jiných programů - Calc, Excel). Praktickým výstupem bude např. pracovní list vhodný jako šablona v EU peníze školám.
Tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku cizích jazyků I. 4
Účastníci budou seznámeni se základy práce s interaktivní tabuli SmartBoard a s metodickými postupy vhodnými pro začlenění do jazykového vyučování. Naučí se pracovat v prostředí programu SmartNotebook (úprava vzhledu stránky, vkládání objektů, využití specifických funkcí, např. roletka atd.). Na konci semináře budou učitelé schopni samostatně tvořit jednoduché digitální učební materiály (výkladové hodiny, různá cvičení na gramatiku, slovní zásobu, aktivity k vyprovokování konverzace, využití obrázků, aj.) a zároveň si odnesou i vzorové hodiny na CD pro další inspiraci. Na tento workshop volně navazuje Tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku cizích jazyků II.
Tvorba digitálních učebních materiálů pro výuku cizích jazyků II. 4
Účastníci kurzu se zdokonalí v práci s interaktivní tabulí, získají dovednosti pro vytváření vlastních výukových materiálů. Seznámí se s dalšími způsoby jak udělat vyučování interaktivní s využitím audia, videa, internetu, aj. Účastníci se naučí pracovat s některými nástroji Lesson Activity Toolkitu, jenž je součástí programu SmartNotebook. Na konci semináře budou učitelé schopni samostatně tvořit pokročilejší digitální učební materiály a zároveň si odnesou i vzorové hodiny na CD pro další inspiraci.
Úvod do bezpečnosti v kyberprostoru 6
Problematika semináře je věnovaná základdům online komunikace v prostředí Internetu a jak se v něm bezpečně pohybovat. Jednotlivá témata výuky: On-line a off-line komunikační služby Internetu, chat, e-mail, distribuce souborů, sociální sítě, Nepřátelské chování na Internetu (flaming), urážky, nadávky a vyhrožování, Manipulace s cílem sexuálního zneužití oběti (kybergrooming, childgrooming), Obtěžování a pronásledování oběti (stalking), Kyberšikana a další. 6 hodin
Úvod do mediální výchovy 8
Záměrem semináře je seznámit učitele základních škol s principy prezentace mediální komunikace a to s cílem vybudovat u žáků dovednost vyhodnocování vzájemné relace mezi stavem reality a způsobem jejího zobrazování v médiích. Pozornost je věnována především praktickým ukázkám práce s informacemi z různých médií. . 12 hodin
Výuka matematiky s podporou počítače - Cabri pro začátečníky 12
Ve třech blocích po 4 hodinách se učitelé seznámí s aplikací Cabri geometrie. Díky jednoduchému ovládání je tento software ideálním doplňkem výuky geometrie. Na účastníky kurzu nejsou kladeny žádné požadavky na vstupní znalosti aplikace, předpokládají se pouze základní dovednosti obsluhy PC. Účastníci se seznámí s prostředím programu, s objekty na ploše (volný a vázaný objekt), se základními konstrukcemi v rámci učiva daného RVP, s možnostmi použití čísla v geometrických konstrukcích a výhodami aplikace při provádění diskuzí konstrukčních úloh atd. 12 hodin
Výukové programy a DUMy pro interaktivní tabuli 4
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení ukázek různých výukových programů podle vzdělávacích oborů. Učitelé budou motivováni k většímu využívání interaktivní tabule a naučí se přejít od pasivního využití techniky k aktivnímu. Hlavní náplní bude vyhledávání digitálních učebních materiálů (DUMů) na internetu (např. portály dum.rvp.cz, www.veskole.cz nebo www.activucitel.cz). Učitelé se naučí vyhledávat a třídit vhodné materiály. Dále se naučí kopírovat si odkaz na vybraný materiál a ukládat jej na flash disk nebo on-line úložiště, hodnotit stažené výukové materiály, hledat společné prvky, hodnotit kladné a záporné stránky a čeho se vyvarovat. Účastník semináře bude schopen na příkladech hotových DUMů provést jejich hodnocení
Výukové programy a DUMy pro interaktivní tabuli 4
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na představení ukázek různých výukových programů podle vzdělávacích oborů. Učitelé budou motivováni k většímu využívání interaktivní tabule a naučí se přejít od pasivního využití techniky k aktivnímu. Hlavní náplní bude vyhledávání digitálních učebních materiálů (DUMů) na internetu (např. portály dum.rvp.cz, www.veskole.cz nebo www.activucitel.cz). Učitelé se naučí vyhledávat a třídit vhodné materiály. Dále se naučí kopírovat si odkaz na vybraný materiál a ukládat jej na flash disk nebo on-line úložiště, hodnotit stažené výukové materiály, hledat společné prvky, hodnotit kladné a záporné stránky a čeho se vyvarovat. Účastník semináře bude schopen na příkladech hotových DUMů provést jejich hodnocení
Využití digitální fotografie ve výuce 24
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na využití techniky digitální fotografie při výuce výtvarné výchovy a při volnočasových aktivitách. Forma fotografie umožňuje zaměřit se na čistě autorské projekty, ale také např. ilustrovat poezii, literární dílo apod. Témata: Digitální fotografie v praxi; Seznámení s digitálním fotoaparátem a jeho možnostmi; Tvůrčí - výtvarná fotografie v praxi. V průběhu celého semináře lektor s každým účastníkem individuálně diskutuje nad jeho tvorbou a průběžně odpovídá na dotazy technického i obsahového charakteru. Podmínkou účasti na workshopu je vlastní digitální fotoaparát (na značce ani kategorii nezáleží).
Využití digitální fotografie ve výuce - skupinová konzultace 6
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na využití techniky digitální fotografie při výuce výtvarné výchovy a při volnočasových aktivitách, velmi dobře využitelný je i při práci s handicapovanými. Výhodou kurzu je malý počet účastníků; v průběhu celého semináře se s každým účastníkem individuálně diskutuje nad jeho tvorbou, lektor průběžně odpovídá na dotazy technického i obsahového charakteru. Důraz je zde kladen nejen na vlastní obrazovou, ale především obsahovou hodnotu díla. Podmínkou účasti na workshopu je vlastní digitální fotoaparát (na značce ani kategorii nezáleží). 6 hodin
Využití digitální fotografie ve výuce přírodovědných předmětů 24
Seminář nabídne návod, jak fotografovat přírodovědné objekty, a postupy, kterými lze subjektivně upravovat vzniklé fotografie, případně je přetvářet i do abstraktních obrazů. Témata: Digitální fotografie v praxi; Základní seznámení s digitálním fotoaparátem; Vlastní tvůrčí proces. Prostor bude věnován úskalím a rizikům při fotografování flóry, fauny, různých přírodních scenérií, přírodovědných pokusů apod. V průběhu semináře lektor s každým účastníkem individuálně diskutuje nad jeho tvorbou a odpovídá na dotazy technického i obsahového charakteru. Podmínkou účasti na workshopu je vlastní digitální fotoaparát (na značce ani kategorii nezáleží).
Využití interaktivní tabule v hodinách AJ 4
Seminář je zaměřen na interaktivní nácvik praktických dovedností v používání interaktivní tabule, ale i na propojení společně s interaktivní učebnicí Aj a internetem např. ve výuce a rozšiřování slovní zásoby určitých tematických okruhů, procvičování gramatických jevů, možnosti výuky reálií, práce s písničkami a dalšími tématy. 4 hodiny
Využití počítačové grafiky ve výuce přírodovědných předmětů 18
Ve vhodně zvoleném počítačovém grafickém programu bude ukázáno, jak tvořit přírodovědné studie rostlin i živočichů, např. detaily listů a květů, struktury křídel hmyzu apod. Většinu těchto námětů je možné zachytit prostřednictvím fotografie, ale v praxi je mnoho případů, kdy je vhodnější použít grafickou zkratku ? symboliku. Témata semináře: Grafika v praxi (ukázky grafických projektů s tématem přírody ? katalogy, plakáty, publikace, PF, pohlednice, logotypy, grafické studie časopisů, billboardů); Základní seznámení s grafickým programem a tvorba jednoduchých grafických návrhů; Grafický manuál (účastník realizuje ucelený grafický projekt).
Využití počítačů ve výuce 4
Seminář je určen zájemcům, kteří si chtějí osvojit znalosti potřebné k efektivnímu začlenění počítačů do výuky. V semináři bude rozvinuta práce s běžnými i specializovanými softwarovými aplikacemi s ohledem na jejich možné využití ve výuce různých předmětů či oblastí. Dále budou představeny zásady práce s Internetem včetně upozornění na bezpečné postupy v jeho používání. Současně si účastníci posílí své dovednosti spojené s použiváním pokročilejších funkcí běžně dostupných a používaných aplikačních programů.
Zpíváte s dětmi v hodinách anglického jazyka? 4
Seminář se věnuje netradičním metodám výuky anglického jazyka ve spojení s hudbou, představuje různé způsoby využití písní v hodinách. Témata: použití audiovizuálních pomůcek, použití DVD, propojení poslechu a následné komunikace, použití písní jako základu pro komunikační cvičení. 4 hodiny
Zpíváte s dětmi v hodinách anglického jazyka? 4
Seminář se věnuje netradičním metodám výuky anglického jazyka ve spojení s hudbou, představuje různé způsoby využití písní v hodinách. Témata: použití audiovizuálních pomůcek, použití DVD, propojení poslechu a následné komunikace, použití písní jako základu pro komunikační cvičení. 4 hodiny