Přehled aktuálních vzdělávacích programů


14. 10. 2015

Současné trendy ve školním stravování

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

14. 10. 2015

Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních

pedagogům MŠ, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

14. 10. 2015

Zelená zahrada - zahrada objevů - netradiční využití školních zahrad v MŠ a ZŠ

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

14. 10. 2015

Dvojjazyčná (bilingvní) výchova

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

14. 10. 2015

Kouzelná půda - celoroční motivační hry

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

14. 10. 2015

Jazykově - metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

14. 10. 2015

Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí v MŠ

pedagogům MŠ

Krajské pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

14. 10. 2015

Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

Hotel Bystré, náměstí Na podkově 84, 569 92 Bystré

14. 10. 2015

Role výtvarného umění ve válečné propagandě I. světové války

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Stavbařů 5 , 40011 Ústí nad Labem

14. 10. 2015

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami

pedagogům 1. stupně ZŠ, výchovným poradcům, speciálním pedagogům

NIDV, krajské pracoviště Zlín

14. 10. 2015

Kouzelná půda - celoroční motivační hry

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

14. 10. 2015

Rozvíjíme matematickou gramotnost

pedagogům všech SŠ, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Liberec

14. 10. 2015

Dítě s poruchami autistického spektra v běžné MŠ

pedagogům MŠ, asistentům pedagoga

MŠ, Čs. exilu 670, Ostrava-Poruba

15. 10. 2015

Využití nových metod a forem ve výuce v akordeonovém oddělení na ZUŠ

pedagogům ZŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

učebna ZUŠ Klimkovice

15. 10. 2015

Pohybové hry pro děti mladšího školního věku

ZV

DDM hl.m. Prahy, Praha 8 - Karlínské nám.7

15. 10. 2015

Osudné výstřely. Krize světové politiky v předvečer 1. světové války

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

15. 10. 2015

Repetitorium školské legislativy

ZV

Salesiánské středisko volného času Don Bosco (Vítkovická 1949/28, 702 0 Moravská Ostrava)

15. 10. 2015

Materiály pro výuku angličtiny u dětí předškolního věku a mladšího školního věku

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

15. 10. 2015

Žena a válka

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

15. 10. 2015

Rozumíme současnému světu? Aneb globální dimenze ve výuce

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

15. 10. 2015

Komunikace pro vedoucí pracovníky

pedagogům ZUŠ a SUŠ

ZUŠ Zlín, Štefánikova 2987

15. 10. 2015

Památník Pečkárna

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ

Petschkův palác, Politických vězňů 931/20 110 00 Praha 1

15. 10. 2015

Den otevřených dveří k Týdnu globálního rozvojového vzdělávání

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

15. 10. 2015

Vývojové tendence v současné češtině

pedagogům ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ, ředitelům škol a školských zařízení

Krajské pracoviště NIDV Praha a Střední Čechy, Senovážné nám. 25, Praha 1

15. 10. 2015

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí ? výuka ve školách

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

15. 10. 2015

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

16. 10. 2015

Vlastivěda - tematické vyučování a projekty

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

16. 10. 2015

Čeština z druhé strany, jak ji učit děti - cizince I.

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

16. 10. 2015

Čtenářské dílny - v souvislosti s vyhlášením výzvy č. 56 v rámci OP VK

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

16. 10. 2015

Náměty a inspirace pro přírodopis na 2. stupni ZŠ

pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

16. 10. 2015

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

16. 10. 2015

Matematika v běžném životě

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

16. 10. 2015

Rozvíjení klíčových kompetencí u dětí dle jejich osobnosti

ZNV

Loretánské náměstí - kapucíni, Praha 1

17. 10. 2015

Hry s pohádkovými příběhy

pedagogům 1. stupně ZŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

ZŠ Majakovského, Prostějov (budova školní družiny)

17. 10. 2015

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb.

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ, výchovným poradcům, výchovným poradcům bez spec. ped. vzdělání, vychovatelům školských zař

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

19. 10. 2015

Tvořivost jako součást nadání - podpora nadání v sítích

Akademie věd České republiky

19. 10. 2015

Využití metod tvořivé dramatiky k rozvoji vybraných kompetencí

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

19. 10. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Český jazyk a literatura (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

19. 10. 2015

Hodnotitel písemné práce - Český jazyk a literatura (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

19. 10. 2015

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning
Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky Matematika+

MŠMT vydává Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky, kterou lze konat jako nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky, č. j. MSMT-42192/2013-1 ze dne 12. prosince 2013, ve znění dodatku č. j. MSMT-7441/2015-1 ze dne 31. 3. 2015, kterým upravuje text Vyhlášení pokusného ověřování.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/dodatek-c-2-k-vyhlaseni-pokusneho-overovani-obsahu-formy?lang=1&ref=m&source=email

Dvojjazyčná gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia
MŠMT vydává Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (RVP DG). V novém oboru vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium se žáci vzdělávají od školního roku 2016/2017 počínaje 1. ročníkem.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/ramcovy-vzdelavaci-program-pro-dvojjazycna-gymnazia-1?lang=1&ref=m&source=email
Nařízení vlády ze dne 1. července 2015, kterým se mění NV č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
Novelou nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, se zavádí nový obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/narizeni-vlady-ze-dne-1-cervence-2015-kterym-se-meni?lang=1&ref=m&source=email

Evropský den jazyků - zaměření na jazyky vyučovací a zapomenuté

Evropský den jazyků je den, ve kterém podporujeme jazykové vzdělávání po celé Evropě. Od Evropského roku jazyků v roce 2001 se z iniciativy Rady Evropy slaví Evropský den jazyků každoročně 26. září. Konkrétní cíle této akce:
o zvýšit povědomí veřejnosti o tom, jak důležité je učení se jazykům pro podporu vícejazyčnosti a mezikulturního porozumění;
o propagovat bohatství jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy;
o podpořit celoživotní učení se jazykům ve škole i mimo ni.
Stránka věnovaná Evropskému dni jazyků je dostupná v 31 jazycích. V kalendáři events´ calendar jsou zaregistrovány stovky aktivit. Akce, které se odehrávají v Evropě a stále více i na ostatních kontinentech, organizují zejména školy, univerzity, jazykové a kulturní instituty a asociace.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/prohlaseni-rady-evropy-k-evropskemu-dni-jazyku-1?lang=1&ref=m&source=email

Informace k přihlašování a přijímání do školních družin a školních klubů

Vzhledem k zahájení nového školního roku 2015/2016 a množícím se dotazům k přijímání do školní družiny/školního klubu podává MŠMT upřesňující informace k přihlašování a přijímání. Otázka kapacit školních družin je plně v kompetenci zřizovatelů (např. obcí, církví, právnických osob). MŠMT má roli především koncepční, legislativní a metodickou.
http://www.msmt.cz/mladez/informace-k-prihlasovani-a-prijimani-do-skolnich-druzin-a-1

Informace o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části pro rok 2016

MŠMT v souladu s čl. II bodem 2 vyhlášky č. 214/2015 Sb. zveřejňuje informaci o zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky, které ředitel školy může určit pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období roku 2016.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-k-nahrazovani-zkousek-z?lang=1&ref=m&source=email

Juvenes Translatores 2015

Od 1. září se mohou střední školy hlásit do soutěže Juvenes Translatores , kterou každoročně po celé EU pořádá Evropská komise.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/juvenes-translatores-2015?lang=1&ref=m&source=email

MŠMT podporuje technické vzdělávání

Ministerstvo školství podporuje odborné a technické vzdělávání. Na zvyšování kvality se podílí několik opatření už od předškolního vzdělávání. Kvalitu odborné přípravy zvyšuje například rozšíření polytechnické výchovy už v mateřských školách, praktické vyučování žáků přímo na pracovištích zaměstnavatelů, nebo spolupráce firem s kraji. MŠMT technické a odborné vzdělávání podporuje také rozvojovým programem, který má za cíl zajistit lepší kvalitu a úroveň středního odborného vzdělávání.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-skolstvi-podporuje-technicke-vzdelavani?lang=1&ref=m&source=email

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Ve Sbírce zákonů byla vydána s účinností od 1. 9. 2015 novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Stěžejním tématem novely je stanovení podmínek, za nichž lze zkoušku z cizího jazyka profilové části MZ nahradit mezinárodně uznávaným jazykovým certifikátem.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-177-2009-sb-o-blizsich-podminkach?lang=1&ref=m&source=email

Přijímací řízení SŠ 2016

MŠMT vyhlásilo "Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016". Tento projekt navazuje na úspěšné pokusné ověřování organizace přijímacího řízení s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které proběhlo na jaře 2015. Bližší podrobnosti k organizaci pilotního ověřování zveřejnilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

Propozice soutěží žáků základních uměleckých škol ve šk. roce 2015/2016

MŠMT ČR v návaznosti na vyhlášení rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016, vyhlašuje soutěže pro školní rok 2015/2016 a zveřejňuje propozice soutěží a soutěžních přehlídek žáků základních uměleckých škol hudebního a literárně dramatického oboru. Propozice soutěží jsou sestaveny podle návrhů předsedů a členů jednotlivých sekcí Ústřední umělecké rady základních uměleckých škol a jsou závazné pro všechny účastníky soutěží. Soutěžními disciplínami hudebního oboru v uvedeném roce jsou: hra na elektronické klávesové nástroje, komorní hra s převahou dechových nástrojů, hra na akordeon, komorní hra s převahou smyčcových nástrojů, soutěžní přehlídka pěveckých sborů, skladatelská soutěž a soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/propozice-soutezi-zaku-zakladnich-umeleckych-skol-ve-skolnim-1?lang=1&ref=m&source=email

Standard studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy

Standard studia k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy naplňuje ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a Metodický pokyn k zajištění environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty, č. j. 16745/2008-22 vydaný MŠMT. Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří jsou, nebo mají zájem být pověřeni výkonem specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy (EVVO) ve škole nebo školském zařízení.
http://www.msmt.cz/file/36120/

Věstník MŠMT 7-8/2015

Věstník MŠMT. Ročník LXXI. Sešit 7-8/2015. (92 s.)
Část normativní
o Protokol z druhého zasedání Smíšené komise podle článku 18 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu z 21. listopadu 2008
o Dodatek k vyhlášení pokusného ověřování organizace a průběhu modelu vzdělávání umožňujícího dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách, č. j.: MSMT- 18477/2012-23 (ze dne 2. 5. 2015, č.j.: MSMT-10537/2015-1)
o Dodatek č. 2 k Vyhlášení pokusného ověřování tvorby rámcového vzdělávacího programu a školních vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia a následného vzdělávání podle vytvořených školních vzdělávacích programů (č. j. 19242/2007-23 ze dne 26. září 2007, ve znění Dodatku č. j. 1805/2009-23 ze dne 1. dubna 2009) (ze dne 16. 6. 2015, č.j.: MSMT-9981/2015-2)
Část oznamovací
o Dodatečný výběr do 10. a 11. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně
o Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (kvalifikace schválené dne 18. 2., 28. 4. a 29. 6. 2015)
o Oznámení o změnách u organizace přímo řízené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy
o Oznámení o změně názvu organizace zřizované MŠMT
o Informace u udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům za červen 2015
o Informace u udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům za červenec 2015
o Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze dne 11. 8. 2015, kterým se vydává seznam regulovaných činností (povolání) v České republice, členěný podle příslušnosti uznávacích orgánů a podle působnosti směrnic Evropského společenství v oblasti uznávání odborných kvalifikací, aktualizovaný k 11. 8. 2015
o Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2015/2016
http://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-7-8-2015


 

Aktuality z NIDV

08.10.2015

Pětkrát o Karlu IV. a pokaždé originálně

Další z konferencí rezortního úkolu Významná historická výročí - odkaz velkých Čechů byla tentokrát věnována osobnosti Karla IV.

Více informací

10.09.2015

Podpora logopedické prevence v mateřských školách

Seminář zaměřen na tvorbu vlastního projektu mateřských škol v rámci vyhlášeného Rozvojového programu MŠMT.

Více informací

10.09.2015

Talnet otevírá on-line kurzy pro mladé zájemce o přírodní vědy

V rámci projektu Talnet, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání, se v tomto školním roce uskuteční on-line kurzy a další aktivity, při kterých se mohou účastníci setkávat s experty v oborech přírodních věd a techniky i s podobně zaměřenými vrstevníky.

Více informací

09.09.2015

IV. mezinárodní konference cizích jazyků: Význam výuky odborného cizího jazyka pro profesní uplatnění

Rok 2015 byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlášen jako Rok průmyslu a technického vzdělávání. K tomuto tématu se váže již IV. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti ve školách, která je letos zaměřena na význam výuky odborného cizího jazyka pro uplatnění absolventů v profesní praxi. Konference, kterou pořádají MŠMT a Národní institut pro další vzdělávání ve spolupráci se zastoupením Evropské komise, Goethe Institutem, Francouzským institutem a British Council, se uskuteční dne 12. října 2015 v budově MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1. Bližší informace a program naleznete v příloze.

Více informací

04.09.2015

Odkaz mistra Jana Husa stále aktuální

Dne 3. září 2015 se uskutečnil v prostorách MŠMT vzdělávací program Moderní výklad mistra Jana Husa a husovského odkazu. Odborný seminář byl připraven v rámci resortního úkolu Významná historická výročí - odkaz velkých Čechů ve spolupráci NIDV a NPMK JAK.

Více informací

01.09.2015

Aktuální informace pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

NIDV pořádá pro žadatele rozvojového programu MŠMT seminář na téma předškolní vzdělávání.

Více informací

01.09.2015

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Školské zařízení je právnická osoba, příspěvková organizace nebo organizační složka státu, která poskytuje služby a vzdělávání, jež doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní a ochrannou anebo preventivně výchovnou péči. V České republice se pro neformální výchovu, pokud se jí věnují školská zařízení, zavedl termín zájmové vzdělávání.

Více informací