Přehled aktuálních vzdělávacích programů


27. 11. 2014

Anglická gramatika hrou

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

27. 11. 2014

Nudná vlastivěda? Ani náhodou!

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

27. 11. 2014

Zdravý životní styl

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

27. 11. 2014

Kulatý stůl - Podpora ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

Velký sál Novoměstské radnice, Praha 2

27. 11. 2014

Pomůcky a metodické materiály ve výchově řeči

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

27. 11. 2014

Aktuální otázky v činnosti školních družin

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Zlín

27. 11. 2014

Individuální výchovný program - smlouvy se školou

pedagogům ZŠ

ZŠ Zdeňka Štěpánka 2912, Most

27. 11. 2014

Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Liberec

27. 11. 2014

Moderní směry ve výuce pohybových aktivit dětí v MŠ

pedagogům MŠ

Ostrava, krajské pracoviště NIDV, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

27. 11. 2014

Agrese, šikana a proces jejich řešení

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

27. 11. 2014

Národnostní menšiny, historie, současnost, multikulturní výchova a lidská práva

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení, asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

27. 11. 2014

Válka a revoluce - eskalace sociálních problémů v době I. světové války

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Zlín

27. 11. 2014

Metodika výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

28. 11. 2014

UČÍME (SE) S RADOSTÍ: Slabikář činnostně a interaktivně

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

28. 11. 2014

Klíčové kompetence vychovatele školského zařízení

ZNV

Středisko volného času Ivančice, Zemědělská 2, 664 91 Ivančice

29. 11. 2014

Příprava obsahu prezenčních školení a prezentací pro mentory/tutory/lektory

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

29. 11. 2014

Renesanční a barokní kytarová a loutnová hudba na dnešní kytaře

ZUŠ Adolfa Voborského, Školní 24/4, Praha 4 Braník

1. 12. 2014

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

1. 12. 2014

Učitel střední školy a tvorba ŠVP

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

1. 12. 2014

Studium pedagogiky

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

1. 12. 2014

Práce na školním projektu Všední den v zázemí I. světové války

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

1. 12. 2014

Hodnotitel ústní zkoušky - Německý jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

1. 12. 2014

Hodnotitel ústní zkoušky - Ruský jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

1. 12. 2014

Školský management v teorii a praxi

ředitelům škol a školských zařízení

MŠMT Praha, Karmelitská 7

1. 12. 2014

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

1. 12. 2014

Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

1. 12. 2014

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

1. 12. 2014

Podpora metodika prevence

pedagogům - metodikům prevence

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 12. 2014

Hodnotitel ústní zkoušky - Anglický jazyk (e-learning)

pedagogům všech SŠ

e-learning

1. 12. 2014

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí ? výuka ve školách

pedagogům ZŠ

Hasičská stanice, Masarykova 342/380, Ústí nad Labem - Všebořice 400 10

1. 12. 2014

Dítě se zdravotním postižením v běžné mateřské škole

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

1. 12. 2014

Aktuální obsahové a metodické otázky výuky ekonomiky na SŠ

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

1. 12. 2014

Individuální výchovný program - smlouvy se školou

pedagogům ZŠ

ZŠ Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem

2. 12. 2014

Hospitace - součást řízení školy

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

2. 12. 2014

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí ? výuka ve školách

pedagogům ZŠ

Stanice Chomutov, Beethovenova 1347/19

2. 12. 2014

Zdravý životní styl

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

2. 12. 2014

Výtvarné techniky

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

2. 12. 2014

Procesy učení a zrání člověka, výuka a kompetence učitele

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Zlín

2. 12. 2014

Hrajeme si spolu aneb společná výchova řeči dětí a rodičů

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

2. 12. 2014

Národnostní menšiny, historie, současnost, multikulturní výchova a lidská práva

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU, výchovným poradcům, vychovatelům školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Doporučení MŠMT pro mateřské školy a přípravné třídy základní školy k užívání technických pomůcek ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti

MŠMT vydává doporučení mateřským školám a přípravným třídám základní školy k užívání technických pomůcek sloužících ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti mimo prostory školy.
Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Obsah předškolního vzdělávání se podle závazného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny.
MŠMT doporučuje ředitelkám a ředitelům škol, aby při výběru technických pomůcek pro snazší kontrolu pohybu dětí nebo ke zvýšení bezpečnosti dětí pečlivě zvažovali způsob jejich použití a soulad se školským zákonem a RVP PV.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/doporuceni-msmt-pro-materske-skoly-a-pripravne-tridy?lang=1&ref=m&source=email

DP Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

MŠMT vyhlašuje na rok 2015 dotační program Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015. Projekty mohou být směrovány pouze na podporu dětí, žáků-cizinců z třetích zemí pobývajících na území ČR. Nebudou podporovány aktivity dětí, žáků z Evropské unie, ze zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska ani žadatelů o mezinárodní ochranu formou azylu a doplňkové ochrany. Dotační program podporuje: projekty na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka pro děti a žáky-cizince a projekty k podpoře interkulturní výchovy dětí a žáků zaměřené na cizince z třetích zemí.
Předkladateli projektů mohou být právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení všech zřizovatelů, vysoké školy, spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy a další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména kulturních a vzdělávacích služeb. Projekt musí být podán nejpozději do 3. 12. 2014 do 15 h.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-integrace-cizincu?lang=1&ref=m&source=email

Mezinárodní konference "Neformální vzdělávání - důraz na participaci a inkluzi"

EAICY - Evropská asociace institucí neformálního vzdělávání dětí a mládeže zve všechny zájemce na výroční mezinárodní konferenci "Neformální vzdělávání - důraz na participaci a inkluzi", která se koná v Praze, zasedacím sále DDM hl.m. Prahy, dne 21. listopadu 2014.
Cílem konference je:
o Popsat, jaké nástroje neformálního vzdělávání umožňují a usnadňují účast mladých lidí při participaci na rozhodovacích procesech jak na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni.
o Popsat přínos neformálního vzdělávání pro začleňování mladých lidí do občanské společnosti.
o Výměna informací o stávajících modelech spolupráce formálního a neformálního vzdělávání v Evropě.
o Vytváření možností a praktických postupů výše uvedených cílů na evropské, národní, regionální a místní úrovni.
Více na: http://www.nidv.cz/cs/kdo-jsme/aktuality.ep/1_1583-mezinarodni-konference-eaicy--%E2%80%9C-neformalni-vzdelavani-%E2%80%93--duraz-na-participaci-a-inkluzi%E2%80%9D-/1/


Mezinárodní setkání k posilování institucionálních kapacit za účelem romské integrace

V říjnu 2014 se ve Vídni uskutečnilo setkání s názvem ,,Posilování institucionálních kapacit a spolupráce za účelem romské integrace v Podunajském regionu". Cílem bylo představit možnosti využívání Evropských strukturálních a investičních fondů, jako je například Evropský sociální fond (ESF) nebo Evropský fond region pro regionální rozvoj (ERDF), na podporu romské integrace na jak národní, tak i na mezinárodní úrovni. Tato ambice je nejen v souladu s hlavními cíli Strategie EU pro Podunají, neboť naprostá většina evropských Romů se nachází právě v Podunajském regionu, ale i se stěžejním cílem Strategie Evropa 2020, kterým je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
V tomto kontextu byly na setkání ve Vídni také představeny příklady národních strategií romské integrace a různé přístupy evropských států k řešení romské otázky ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou bydlení, zaměstnanost, vzdělání a zdravotní péče. Za Českou republiku se akce zúčastnili zástupci Úřadu vlády, MŠMT, MPSV a MMR. Na stránkách MŠMT je ke stažení zápis ze setkání i prezentace diskutovaných témat.
Více na: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-setkani-k-posilovani-institucionalnich-kapacit?lang=1&ref=m&source=email
MŠMT připravilo metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících

K novele zákona o pedagogických pracovnících, která začne platit od 1. 1. 2015, přichystalo ministerstvo školství metodický výklad, který pomůže ředitelům škol a školských zařízení aplikovat nová ustanovení zákona v praxi.
Novela zákona o pedagogických pracovnících upravuje předpoklad odborné kvalifikace a možnost dalšího výkonu pedagogické činnosti některým osobám, které odbornou kvalifikaci nezískaly.
Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-metodicky-vyklad-k-novele-zakona-o-pg?lang=1&ref=m&source=email

Právo svobody projevu ve školách

MŠMT zveřejnilo sdělení k právu svobodně projevovat své náboženství nebo víru v kontextu pravidel teoretické a praktické výuky ve školách a školských zařízeních
Každému člověku je zaručeno právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru (viz mj. čl. 16 Listiny základních práv a svobod, ústavní zákon č. 23/1991 Sb.). Toto právo není neomezené, omezeno může být na základě zákona, sleduje-li takové omezení legitimní cíl a je v demokratické společnosti nezbytné. Tím se rozumí ochrana jiných práv, do nichž nesmí projev náboženského vyznání zasahovat (viz též čl. 9 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., dále též čl. 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.). V této věci bylo již poměrně podrobně judikováno českými soudy i Evropským soudem pro lidská práva.
Právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru v rámci vzdělávání může být omezeno jedině tehdy, je-li to nezbytné k zachování jiných práv stanovených zákonem (např. veřejná bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana práv a svobod druhých).
Školní řád nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by byla v rozporu s ústavně zaručenými právy a svobodami a znamenala omezení nad rámec výše uvedených výjimek. Pokud by tedy byl výslovně nebo i nepřímo zakázán symbol určitého náboženství, zatímco pro ostatní náboženství by takový zákaz neplatil, bylo by takové ustanovení zjevně diskriminační a protiústavní.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/pravo-svobody-projevu-ve-skolach-sdeleni-msmt-rijen-2014?lang=1&ref=m&source=email

RP Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí na rok 2015

MŠMT vyhlašuje na rok 2015 rozvojový program ve vzdělávání, kterým se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol zapsaných ve školském rejstříku na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků-cizinců z třetích zemí, která usnadní a umožní rychlejší integraci těchto žáků, poznání legislativních a společenských zákonitostí naší společnosti, zabezpečí rozvoj komunikativní složky, zajistí překonání sociokulturních bariér. Na základě tohoto programu lze rovněž poskytovat finanční prostředky na částečnou úhradu, popřípadě krytí nákladů souvisejících s poskytováním jazykového vzdělávání v přípravných intenzivních jazykových kurzech pro žáky-cizince. Žáci-cizinci vzdělávaní v přípravných intenzivních jazykových kurzech musí být žáky právnické osoby, která přípravné jazykové intenzivní kurzy zajišťuje, jedná se o aktivitu vykonávanou v rámci činnosti školy.
Cílem programu je umožnit právnickým osobám ve třídách, v nichž se vzdělávají žáci - cizinci, přizpůsobit počet žáků náročnosti výuky, dále pak při poskytování platů, osobních příplatků, odměn a příplatků za vedení zohlednit kvalitu a množství vykonané práce vyplývající z poskytování vzdělávání žákům - cizincům, popřípadě také vyšší nároky na řídící a koncepční práci vedoucích pracovníků.
Žádost se podává prostřednictvím Krajského úřadu. Školy zašlou svou žádost příslušnému krajskému úřadu v termínu stanoveném tímto úřadem.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/bezplatna-vyuka-prizpusobena-potrebam-zaku-cizincu-z-tretich?lang=1&ref=m&source=email

RP Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zaji

MŠMT vyhlašuje na rok 2015 rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců.
Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání v souladu s § 16 odst. 6 školského zákona žákům se sociálním znevýhodněním podle § 16 odst. 4 písm. c) školského zákona a dětem cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců podle § 130 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud podle § 36 odst. 1 a 2 školského zákona podléhají povinné školní docházce.
Na základě tohoto programu lze rovněž poskytovat finanční prostředky na částečnou úhradu, popřípadě krytí nákladů souvisejících s poskytováním zájmového vzdělávání v pravidelné denní docházce ve školní družině nebo školním klubu žákům uvedeným výše, pokud činnost základní školy, o jejíž žáky se jedná, a školní družiny nebo školního klubu vykonává tatáž právnická osoba.
Cílem programu je zejména umožnit právnickým osobám:
a) ve třídách, v nichž se vzdělávají žáci podle odstavce 1, přizpůsobit počet žáků náročnosti výuky, v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,
b) při poskytování mezd, platů, osobních příplatků, odměn a příplatků za vedení zohlednit kvalitu a množství vykonané práce vyplývající z poskytování vzdělávání žákům uvedeným v odstavci 1 a 2, popřípadě také vyšší nároky na řídící a koncepční práci vedoucích pracovníků.
Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti právnické osoby předložené MŠMT nejpozději do 3. 12. 2014 do 15 h.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-zajisteni-podminek-zakladniho?lang=1&ref=m&source=email

RP Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

MŠMT vyhlašuje na rok 2015 rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.
Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání žáků podle § 20 odst. 5 písm. a) školského zákona a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádostí jednotlivých krajských úřadů předložených ministerstvu nejpozději do 3. 12. 2014 do 15 h. Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-zajisteni-bezplatne-pripravy?lang=1&ref=m&source=email

Vláda schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 je součástí Komplexního strategického záměru Digitální vzdělávání - Touch your Future, který byl vytvořen na základě vládního materiálu Digitální Česko. Cílem strategie je zapojení moderních technologií do vyučování tak, aby prostupovaly celým procesem výuky na základních školách, nikoli jen v určitých předmětech. Plné zapojení moderních technologií do výuky všech předmětů by tak mělo být nezbytné v rámci posunu vzdělávacího systému od memorování faktů k důrazu na čtenářskou gramotnost, komunikační dovednosti a logické myšlení.
Smyslem strategie je rozvoj kompetencí žáků v oblasti práce s informacemi a s digitálními technologiemi, a také rozvoj informatického myšlení žáků tak, aby měli možnost uplatnění v informační společnosti v průběhu celého života. Nevyhnutelná je také podpora ředitelů a učitelů ve školách, přičemž je potřeba postupně propojovat školní vzdělávání s učením se mimo školu.
Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-strategii-digitalniho-vzdelavani-do-roku?lang=1&ref=m&source=email

 

Aktuality z NIDV

19.11.2014

Učebnicím etické výchovy na cestu

V prostorách hotelu Olšanka v Praze na Žižkově se 12. listopadu sešla závěrečná konference projektu Etická výchova a učebnice.

Více informací

13.11.2014

Mezinárodní konference EAICY “Neformální vzdělávání – důraz na participaci a inkluzi”

Mezinárodní konference EAICY “Neformální vzdělávání – důraz na participaci a inkluzi”

Více informací

07.11.2014

Získání pedagogické způsobilosti - Studium pedagogiky a) - Praha

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, si dovoluje informovat, že letos otevírá poslední skupinu Studia pedagogiky.

Více informací

29.10.2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce pořádané NIDV do konce roku 2014.

Více informací

03.10.2014

Evropa ve škole

V pátek 3. října 2014 se v prostorách Evropského domu v Praze uskutečnila vernisáž výstavy oceněných výtvarných a literárních prací 23. ročníku soutěže Evropa ve škole.

Více informací

01.10.2014

Národní institut pro další vzdělávání najdete už i na Facebooku!

Národní institut pro další vzdělávání už je od září 2014 i na Facebooku! Do vyhledávače stačí zadat internetovou adresu https://www.facebook.com/NIDV.cz. Těšíme se na Vaše postřehy a příspěvky.

Více informací

25.09.2014

Etická výchova a učebnice

V průběhu října 2014 se budou konat na všech krajských pracovištích NIDV Instruktážních workshopy k souboru učebnic , pracovních listů a metodik ETV, které byly vytvořeny v rámci projektu.

Více informací