Přehled aktuálních vzdělávacích programů


25. 08. 2014

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

27. 08. 2014

Matematika v běžném životě

pedagogům 1. stupně ZŠ

Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, 761 73 Zlín

28. 08. 2014

Tvorba 3D modelů a jejich využití na interaktivní tabuli

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

28. 08. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

28. 08. 2014

Didaktické studium cizího jazyka - angličtina

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

28. 08. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

28. 08. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

29. 08. 2014

Angličtina pro nejmenší

pedagogům MŠ, pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

Richtrovy Boudy, Krkonoše

30. 08. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

1. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - španělský jazyk A1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

1. 09. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

1. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B2

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2014

Úskalí chvály

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2014

Studium pedagogiky b) - asistenti pedagoga se středním vzděláním s maturitou

asistentům pedagoga

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 09. 2014

Studium pedagogiky b) - pedagogové volného času

pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 09. 2014

Studium pedagogiky

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Ostrava

1. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2014

Brána jazyků otevřená - Ruský jazyk

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2014

Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Liberec

1. 09. 2014

Osobní konzultace k ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

bude upřesněno - dle potřeby školy

1. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - anglický jazyk B1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

jednotlivé školy v rámci Jihočeského kraje

1. 09. 2014

Školní vzdělávací program - změny a realizace ve výuce

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - kurz anglického jazyka zakončený zkouškou C1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

ZŠ Krčín Nové Město nad Metují

1. 09. 2014

Výuka tělesné výchovy a školská legislativa

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 09. 2014

Konzultace k úpravám ŠVP ZV

pedagogům ZŠ, koordinátorům ŠVP

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

Alternativa - Kulturní institut Zlín

1. 09. 2014

Brána jazyků otevřená - Francouzský jazyk

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2014

Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ

pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2014

Brána jazyků otevřená / 60 hodin - kurz anglického jazyka zakončený zkouškou C1

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

1. 09. 2014

Studium pedagogiky

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 09. 2014

Studium pedagogiky a)

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

1. 09. 2014

Studium pedagogiky

pedagogům všech SŠ, pedagogům ZUŠ a SUŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

1. 09. 2014

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2014

Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

1. 09. 2014

Osobní konzultace k ŠVP PV

pedagogům MŠ

Bude upřesněno - dle potřeb školy

1. 09. 2014

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

1. 09. 2014

Studium pedagogiky b)

pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

1. 09. 2014

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Plzeň
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Finanční vzdělávání

Ministerstvo financí spustilo nový internetový portál o finančním vzdělávání ,,Proč se finančně vzdělávat?". Pokračuje tak ve spolupráci s MŠMT a ostatními partnery v podpoře finančního vzdělávání a snaze o zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti. Portál provozuje Ministerstvo financí na adrese www.psfv.cz.
MF společně s MŠMT zveřejňují principy nezávislosti v oblasti finančního vzdělávání. V roce 2013 byly přijaty Pracovní skupinou pro finanční vzdělávání tvz. principy nezávislosti v oblasti finančního vzdělávání sestávající se z vymezení pojmu finančního vzdělávání a rozpracování principu obecnosti, včetně praktických příkladů. MF společně s MŠMT chtějí přiblížit tyto principy všem ředitelům škol a učitelům zabývajícím se finanční gramotností. Přestože nejsou principy závazné, věříme, že se jimi budou školy při vzdělávání řídit.
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/principy-nezavislosti-v-oblasti-financniho-vzdelavani?source=rss

Novela zákona o pedagogických pracovnících

Touto novelou ministr školství ve spolupráci s odbory a pedagogickými fakultami fakticky odvrátil hrozbu personální krize na školách po celé České republice. Novela umožní ředitelům škol zaměstnávat po nezbytně nutnou dobu pedagogické pracovníky, kteří nesplňují podmínky odborné kvalifikace, kdy ředitel školy prokazatelně nemůže zajistit výuku kvalifikovaným pedagogickým pracovníkem nebo v průběhu školního roku bude nucen nečekaně zajistit na přechodnou dobu výuku jiným pedagogickým pracovníkem, který by případně nesplňoval podmínky kvalifikace (např. z důvodu náhlého dlouhodobého onemocnění kvalifikovaného pedagoga),
Ředitel školy může v odůvodněných případech rozhodnout, že upouští od předpokladu splnění odborné kvalifikace u pedagogického pracovníka, který k 1.1.2015 dosáhl věku 55 let, a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 20 let prokázal schopnost výkonu požadované činnosti; rozhodnutí musí být vydáno písemnou formou; v tomto případě se předpoklad odborné kvalifikace pro pracovně právní účely nepovažuje za splněný.
Zavede institut ,,rodilých mluvčí" tak, aby tyto osoby mohly po 1.1.2015 vykonávat činnost pedagogického pracovníka a byly považovány za kvalifikované. Novela zákona rovněž umožní na základě rozhodnutí ředitele zaměstnávat na zkrácený úvazek (do 0.5) odborníky z praxe, aktivní umělce či trenéry, kteří by jinak nesplňovali podmínky kvalifikace a mohou být pro školy přínosem v rámci své odbornosti.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novela-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-1?lang=1&ref=m&source=email

Strategie vzdělávací politiky 2020

Strategie vzdělávání 2020 je klíčovým dokumentem a zároveň podmínkou pro čerpání prostředků z Evropské unie. Dokument obsahuje tři klíčové priority:
snižování nerovnosti ve vzdělávání
o zvýšit dostupnost a kvalitu předškolního vzdělávání a rané péče, zavést povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, specificky podporovat účast na předškolním vzdělávání dětí ze skupin a lokalit ohrožených sociálním vyloučením
o snížit počet odkladů školní docházky, resp. je povolovat pouze ve výjimečných případech a provázat je se systémem přípravných tříd
o zlepšovat kvalitu vzdělávaní na druhém stupni základní školy jako hlavního vzdělávacího proudu
o podporovat kompenzaci všech typů znevýhodnění a rozvoj všech typů nadání, a to na principu individualizace podpory
o do společné části maturitní zkoušky povinně zařadit matematiku, a to nejdříve od roku 2020, v návaznosti na systémové změny ve výuce tohoto předmětu v základním a středním vzdělávání
o podpořit další profesní růst absolventů oborů středního vzdělávání bez maturitní zkoušky zavedením mistrovské zkoušky
o udržet otevřený přístup k terciárnímu vzdělání
podpora kvalitní výuky a učitele
o dokončit a zavést kariérní systém pro učitele a zlepšovat podmínky pro jejich práci
o modernizovat počáteční vzdělávání učitelů a vstupní vzdělávání ředitelů
o posílit význam kvalitní výuky ve vysokoškolském vzdělávání
o modernizovat systém hodnocení na úrovni dítěte, žáka a studenta a školy
odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému
o ustavit Národní radu pro vzdělávání
o zlepšit dostupnost a kvalitu informací o vzdělávacím systému
o systematicky využívat výsledky výběrového testování výsledků žáků jako zpětnou vazbu o fungování vzdělávacího systému
o otevřeně a srozumitelně prezentovat změny rodičům i širší veřejnosti
o zlepšit komunikaci mezi aktéry ve vzdělávání včetně široké veřejnosti
http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020?lang=1&ref=m&source=email

Šetření výsledků žáků na úrovni 4. a 8. tříd ZŠ a 2. ročníků SOŠ

Výběrového šetření výsledků žáků na úrovni 4. a 8. tříd ZŠ a 2. ročníků SOŠ se mezi 19. 5. a 6. 6. 2014 zúčastnilo kolem 16 tisíc žáků z 305 základních a 79 středních odborných škol. Zatímco ve 4. třídách se testovala oblast Člověk a jeho svět, v 8. třídách to byly přírodovědná gramotnost a cizí jazyk, ve 2. ročnících SOŠ pak cizí jazyk (ve standardu platném pro konec 9. třídy ZŠ).
Nejlépe dopadli žáci 4. tříd, za nimi pak osmáci a nejhorší výsledky měli žáci 2. ročníků SOŠ. "Ukazuje to na neuspokojivý stav, který vyžaduje hlubší analýzu a efektivní opatření. Už nyní ale víme, že jednou z hlavních příčin je chybějící motivace. Ukázalo se také, že metody, o kterých se učitelé domnívají, že jsou pro žáky atraktivní, takové nejsou," komentoval situaci M. Chládek. Řešením je podle něj zavedení kariérního řádu, který bude motivací pro učitele. Ti pak budou moci lépe motivovat své žáky.
Školám, které se šetření účastnily, poskytne Česká školní inspekce zpětnou vazbu. Všechny školy pak budou mít testy volně a zdarma k dispozici. "V tom vidím velký pokrok - školy už nemusí nakupovat drahé testy u soukromých firem," prohlásil ministr Chládek. ČŠI plánuje provádět výběrová šetření každý rok - v různých ročnících a z různých předmětů.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-a-csi-poskytne-skolam-testy-zdarma?lang=1&ref=m&source=email

Věstníky MŠMT

MŠMT v měsíci červnu zveřejnilo na webových stránkách věstníky za rok 2014 (čísla 1 - 5). Jednotlivá čísla přinášejí následující informace:
Věstník MŠMT 5/2014 http://www.msmt.cz/file/33785/
o Příkaz ministra č. 4/2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám (ze dne 28. 1. 2014, č.j. MSMT-44726/2013)
o Organizace školního roku 2015/2016 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. MSMT-13598/2014 ze dne dne 5. 5. 2014)
o Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2014/2015 (č.j. MSMT-4551/2014)
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
o Oznámení o ztrátě razítka
Věstník MŠMT 3-4/2014 http://www.msmt.cz/file/33659/
o Informace o statistickém zjišťování v roce 2014 - výkaz S 5-01
o Informace o resortních statistických zjišťováních v roce 2014
o Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2013/2014
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
o Kvalifikační a hodnotící standardy profesních kvalifikací schválených dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
o Oznámení o ztrátě razítka
Věstník MŠMT 2/2014 http://www.msmt.cz/file/33453/
o Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k udělování čestného názvu právnickým osobám vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení podle § 170 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (ze dne 30. 1. 2014 č.j.: MSMT-3271/2014-1)
o Vzor kolektivní smlouvy (ze dne 23. 1. 2014 č.j.: MSMT-48303/2013)
o Stanovení normativů neinvestičních výdajů na rok 2014 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (č.j.: MSMT-480/2014)
o Oznámení o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům
Věstník MŠMT 1/2014 http://www.msmt.cz/file/33221/
o Příkaz ministra č. 20/2013, kterým se ruší Příkaz ministra č. 33/2012 (č.j. MSMT-32193/2013-2)
o Výnos č. 10/2013, kterým se upravuje postup při organizaci vyřizování žádostí žáků o přezkoumání maturitní zkoušky (č.j. MSMT-32193/2013-3)
o Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání (ze dne 12. 12. 2013, č.j. MSMT-45997/2013-1)
o Pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2013 (ze dne 12. 12. 2013, č.j. MSMT-42683/2013)
o Informace o společném studiu českých a německých žáků v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
o Soustava republikových normativů pro rok 2014 (č.j. MSMT - 47408/2013)
o Oznámení změn názvů a adres organizací zřizovaných MŠMT - leden 2014
o Informace o udělení schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům

Vláda schválila návrh na rozšíření kapacit základních a mateřských škol

Vláda schválila navýšení finančních prostředků na rozšíření kapacit v mateřských a základních školách. Ministr školství Marcel Chládek požádal kabinet o navýšení financí v rámci návrhu státního rozpočtu pro rok 2015 v rozpočtu MŠMT s cílem zahájit dotační program s názvem Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. V národním fondu bude k dispozici jeden a půl miliardy a v evropském pak 12 miliard korun. Členové vlády tím splnili další ze svých programových priorit.
Hlavním cílem rozvoje kapacit v oblasti regionálního školství je nastavit dlouhodobý systém podpory, a to ve vazbě na demografický vývoj a potřeby trhu práce. Podpora bude v sobě zahrnovat jak novou výstavbu, tak rekonstrukce a modernizace stávajících kapacit, a stejně tak pořízení a modernizaci vybavení a zařízení. K navýšení kapacit budou využity jak zdroje státního rozpočtu, tak prostředky ze strukturálních fondů EU.
Zahájení realizace tohoto programu z prostředků MŠMT je navrženo v úzké vazbě na řízení podpory kapacit v oblasti regionálního školství z programů ostatních kapitol státního rozpočtu a připravovaných operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU. ,,Očekávám, že se problémy s kapacitami základních a mateřských škol vyřeší do tří let. Vznikem tohoto fondu řešíme problém, který byl dlouhodobě minulými vládami zanedbáván," říká ministr školství Marcel Chládek. Se zajištěním dostatečných kapacit mateřských škol podle ministra souvisí i plán zavést povinný poslední ročník předškolního vzdělávání.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-navrh-ministra-chladka-na-rozsireni-kapacit?lang=1&ref=m&source=email

 

Aktuality z NIDV

08.08.2014

Kvalitněji, hodnotněji, kompetentněji a zodpovědněji v neformálním vzdělávání

V rámci klíčové aktivity Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu K2, který realizuje spolu s MŠMT Národní institut pro další vzdělávání, se připravuje k vydání publikace na téma kompetence, kvalita, kvalifikace a (sebe)koncepce v neformálním vzdělávání.

Více informací

24.06.2014

Sebehodnocením lépe porozumíte své organizaci

V rámci klíčové aktivity Aplikace nástrojů řízení kvality projektu "K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání" se vyvíjí on-line systém řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání s názvem OLINA. V současné době tento systém pilotuje 16 organizací zabývajících se touto formou vzdělávání. O tom, proč a pro koho OLINA vznikla, jsme hovořili s Mgr. Pavlem Brabencem, garantem výše zmíněné aktivity.

Více informací

05.06.2014

Za jeden rok proškolil NIDV téměř 1400 pedagogů k písmu Comenias Script

V rámci plnění rezortního úkolu Podpora čtenářské gramotnosti realizuje NIDV také certifikované školení k používání písma Comenia Script, které bylo zahájeno již v březnu 2013, a to proškolením a certifikací 15 lektorek. Od května do června 2013 se uskutečnilo celkem 14 vzdělávacích programů, které finančně podpořilo MŠMT. Následně zahájil NIDV vzdělávání v rámci DVPP ve všech krajích ČR, mimo jiné i pro české učitele působící na zahraničních školách, kterého se zúčastnilo 13 zájemců. V 1. pololetí 2013 absolvovalo certifikační vzdělávání k písmu Comenia Script 700 účastníků z 541 škol a od září 2013 do června 2014 se jej zúčastnilo dalších 658 pedagogů ze 498 škol. Asi pětina realizovaných programů byla na objednávku pro konkrétní kolektiv školy. Program se skládá se z 6 vyučovacích hodin (3 teorie, 3 praktické činnosti), následovalo cca 21 dní na procvičování dovednosti písmo používat, poté se konala závěrečná 2hodinová část, kdy došlo k testování učitelů a po opravě testů byla úspěšným absolventům předána nebo zaslána osvědčení s certifikační doložkou. K výuce byly používány materiály od autorky písma MgA. Radany Lencové. Rozhodnutí, zda škola zavede výuku tohoto písma od 1. ročníku, je zcela v její kompetenci. Od září 2013 se vyučovalo toto písmo na 33 pilotních školách v ČR.

16.05.2014

Studium pedagogiky -kvalifikační studium 2014-2015

Akreditovaný program "Studium pedagogiky" je realizován v rámci udržitelnosti projektu Zvyšování kvalifikace pedagogů v celé ČR. Je určen k získání pedagogicko-psychologické kvalifikace pro cílovou skupinu pedagogů, kteří působí jako: - učitelé odborných předmětů střední školy - učitelé praktického vyučování střední školy - učitelé odborného výcviku střední školy - učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SUŠ a konzervatoří - učitelé jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Studium pedagogiky je rozloženo do dvou semestrů, teoretická témata z oblasti pedagogických a psychologických věd jsou doplněna distančním studiem, pedagogickou praxí, seminářem k závěrečné práci, samostudiem a dílčími semestrálními zkouškami. Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní zkouškou před komisí.

30.04.2014

Proč uznávat neformální vzdělávání?

Snaha o prosazení myšlenky uznávání neformálního vzdělávání je stále aktuálnější téma nejen u nás, ale i v okolních státech Evropské unie. Proč? Jeho celospolečenské uznání může například pozitivně ovlivnit narůstající problém zaměstnatelnosti mladých lidí. Touto oblastí se také zabývá aktivita Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání projektu "K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání", který realizuje Národní institut pro další vzdělávání.

Více informací

16.04.2014

Národní institut pro další vzdělávání nabízí pedagogům možnost doplnit si vzdělání

V rámci nabídky studií ke splnění kvalifikačních předpokladů dle platné legislativy umožňuje Národní institut pro další vzdělávání doplnění potřebné kvalifikace ředitelům škol a školských zařízení, učitelům, vychovatelům, pedagogům volného času a asistentům pedagoga. Studium pedagogiky je v NIDV realizováno již od roku 2006.

Více informací

07.03.2014

NIDV pomáhá učitelům zvyšovat kvalifikovanost

Od roku 2006 si v NIDV prohloubilo odbornou kvalifikaci 4000 učitelů, asistentů pedagoga, vychovatelů a pedagogů volného času! Na základě zájmu učitelů může NIDV v roce 2014 otevřít studium pedagogiky až pro dvě studijní skupiny v každém kraji, tedy celkem pro 520 zájemců. V rámci své nabídky studií ke splnění kvalifikačních předpokladů dle platné legislativy umožňuje NIDV doplnění potřebné kvalifikace ředitelům škol a školských zařízení, učitelům, pedagogů volného času a asistentům pedagoga. V souvislosti s vysokým procentem nekvalifikovaných učitelů především v některých regionech ČR tak NIDV již řadu let sehrává významnou roli při řešení tohoto problému, a to nabídkou alternativní a dostupné možnosti pro učitele a další pedagogické pracovníky doplnit si potřebné vzdělání. Od roku 2006 absolvovalo Studium pedagogiky nabízené NIDV 1631 učitelů (2006/2007 - Rozvojový program MŠMT, který NIDV pilotně realizoval v pěti krajských pracovištích; 2009, 2010, 2011 a 2012 v rámci DVPP v deseti krajích ČR; 2013 pouze na krajském pracovišti Praha a Střední Čechy). V uplynulých dvou letech absolvovalo Studium pedagogiky v rámci individuálního projektu ostatního (financovaného ESF a státním rozpočtem ČR) Zvyšování kvalifikace pedagogů (zkratka SPAP) dalších 556 účastníků, letos do něj nově přistoupilo dalších 325 zájemců. V rámci projektu SPAP získá do roku 2015 odpovídající kvalifikaci také 211 vychovatelů, cca 900 asistentů pedagoga a 385 pedagogů volného času Z dlouhodobé zkušenosti realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů v NIDV může být Studium pedagogiky do budoucna pokládáno za jeden ze stavebních kamenů pro vznik koncepčního systému kariérního DVPP v ČR.