Přehled aktuálních vzdělávacích programů


24. 11. 2014

Konzultace k zavedení metody CLIL do školy

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

Francouzský institut Praha

24. 11. 2014

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí ? výuka ve školách

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ, pedagogům SOŠ a SOU, pedagogům VOŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

24. 11. 2014

Jak úspěšně vést mateřskou školu

ředitelům škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

24. 11. 2014

Obtížné manažerské rozhovory

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Ostrava, krajské pracoviště NIDV, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

24. 11. 2014

Konzultace k zavedení metody CLIL do školy

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

Francouzský institut Praha

24. 11. 2014

Výtvarné techniky

pedagogům MŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

24. 11. 2014

Konzultace k zavedení metody CLIL do školy

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

Francouzský institut Praha

24. 11. 2014

Konzultační semináře pro management škol

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

24. 11. 2014

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

pedagogům MŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

24. 11. 2014

Hodnocení práce učitele a školy pomocí evaluačních nástrojů

pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům gymnázií, ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům všech druhů a ty

NIDV, krajské pracoviště Brno

24. 11. 2014

Konzultační semináře pro management škol

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

24. 11. 2014

Dopravní abeceda - Dopravní výchova

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

25. 11. 2014

Konzultační semináře pro management škol

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

25. 11. 2014

Moderní směry ve výuce TV na ZŠ a metodika TV se zaměřením na BOZ

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

25. 11. 2014

Metodika výuky francouzštiny jako druhého cizího jazyka

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem

25. 11. 2014

Výtvarné techniky

pedagogům ZŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům nižšího stupně gymnázií, pedagogům ZUŠ a SUŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, speciálním pedagogům, vychovat

NIDV, krajské pracoviště Jihlava

25. 11. 2014

Jazyková propedeutika ? jazykové probouzení v předškolním a raném školním věku

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Zlín

25. 11. 2014

Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Pardubice

25. 11. 2014

Konzultační semináře pro management škol

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

25. 11. 2014

Konzultační semináře pro management škol

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

25. 11. 2014

Hospitace - součást řízení školy

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Zlín

25. 11. 2014

Učitelská profese a zdravý životní styl

pedagogům ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

25. 11. 2014

PowerPoint 2007 a 2010

pedagogům ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům všech SŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům SOŠ a SOU

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

25. 11. 2014

Metodické inovace v hudební výchově na MŠ

pedagogům MŠ, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení

Základní škola speciální a Mateřská škola Chomutov, Palachova 4881

25. 11. 2014

Dopravní abeceda - Dopravní výchova

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy

25. 11. 2014

Stížnosti a jejich řešení

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

Ostrava, krajské pracoviště NIDV, Blahoslavova 1576/2, Moravská Ostrava

25. 11. 2014

PowerPoint 2007 a 2010

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové

26. 11. 2014

Ukázková hodina s použitím metody CLIL ve školní třídě

pedagogům ZŠ

ZS Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526, Česká Lípa

26. 11. 2014

Vzdělávací potřeby dětí a žáků s vývojovou dysfázií a vývojovou dysartrií - NKS

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary

26. 11. 2014

Vlastivěda - tematické vyučování a projekty

pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

26. 11. 2014

Konzultační seminář k didaktickému testu z matematiky

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Olomouc

26. 11. 2014

Zdravý životní styl

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

26. 11. 2014

Aktivity k přípravě studentů ke státní maturitě z angličtiny

pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Plzeň

26. 11. 2014

Naučte se propagovat svou organizaci jednoduše a kreativně II.

ZV

Salesiánské středisko volného času Don Bosco (Vítkovická 1949/28, 702 0 Moravská Ostrava)

26. 11. 2014

Aktuální trendy v oblasti školních knihoven

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ

Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně, 14|15 BAŤŮV INSTITUT, budova 15, Vavrečkova 7040, Zlín

26. 11. 2014

Hudební činnosti podporující logopedickou prevenci

pedagogům MŠ, pedagogům 1. stupně ZŠ

NIDV, krajské pracoviště České Budějovice

26. 11. 2014

Zeměpis a ICT - GIS ve škole

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům všech SŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

26. 11. 2014

Správní řízení ve škole a školském zařízení

ředitelům a zástupcům ředitelů škol a školských zařízení

NIDV, krajské pracoviště Praha a střední Čechy

26. 11. 2014

Grantové příležitosti

pedagogům ZŠ

NIDV, krajské pracoviště Brno

26. 11. 2014

Mimořádné události ve škole a jejich řešení

pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol

NIDV, krajské pracoviště Jihlava
Praha a Střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.

        Krajská pracoviště

Klikněte na kraj.
        Učební středisko Richtrovy boudy

        Centrální pracoviště
 

      Informace z MŠMT


Doporučení MŠMT pro mateřské školy a přípravné třídy základní školy k užívání technických pomůcek ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti

MŠMT vydává doporučení mateřským školám a přípravným třídám základní školy k užívání technických pomůcek sloužících ke kontrole pohybu dětí nebo ke zvýšení jejich bezpečnosti mimo prostory školy.
Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Obsah předškolního vzdělávání se podle závazného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny.
MŠMT doporučuje ředitelkám a ředitelům škol, aby při výběru technických pomůcek pro snazší kontrolu pohybu dětí nebo ke zvýšení bezpečnosti dětí pečlivě zvažovali způsob jejich použití a soulad se školským zákonem a RVP PV.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/doporuceni-msmt-pro-materske-skoly-a-pripravne-tridy?lang=1&ref=m&source=email

DP Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

MŠMT vyhlašuje na rok 2015 dotační program Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015. Projekty mohou být směrovány pouze na podporu dětí, žáků-cizinců z třetích zemí pobývajících na území ČR. Nebudou podporovány aktivity dětí, žáků z Evropské unie, ze zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska ani žadatelů o mezinárodní ochranu formou azylu a doplňkové ochrany. Dotační program podporuje: projekty na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka pro děti a žáky-cizince a projekty k podpoře interkulturní výchovy dětí a žáků zaměřené na cizince z třetích zemí.
Předkladateli projektů mohou být právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení všech zřizovatelů, vysoké školy, spolky, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy a další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména kulturních a vzdělávacích služeb. Projekt musí být podán nejpozději do 3. 12. 2014 do 15 h.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-program-podpora-aktivit-v-oblasti-integrace-cizincu?lang=1&ref=m&source=email

Mezinárodní konference "Neformální vzdělávání - důraz na participaci a inkluzi"

EAICY - Evropská asociace institucí neformálního vzdělávání dětí a mládeže zve všechny zájemce na výroční mezinárodní konferenci "Neformální vzdělávání - důraz na participaci a inkluzi", která se koná v Praze, zasedacím sále DDM hl.m. Prahy, dne 21. listopadu 2014.
Cílem konference je:
o Popsat, jaké nástroje neformálního vzdělávání umožňují a usnadňují účast mladých lidí při participaci na rozhodovacích procesech jak na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni.
o Popsat přínos neformálního vzdělávání pro začleňování mladých lidí do občanské společnosti.
o Výměna informací o stávajících modelech spolupráce formálního a neformálního vzdělávání v Evropě.
o Vytváření možností a praktických postupů výše uvedených cílů na evropské, národní, regionální a místní úrovni.
Více na: http://www.nidv.cz/cs/kdo-jsme/aktuality.ep/1_1583-mezinarodni-konference-eaicy--%E2%80%9C-neformalni-vzdelavani-%E2%80%93--duraz-na-participaci-a-inkluzi%E2%80%9D-/1/


Mezinárodní setkání k posilování institucionálních kapacit za účelem romské integrace

V říjnu 2014 se ve Vídni uskutečnilo setkání s názvem ,,Posilování institucionálních kapacit a spolupráce za účelem romské integrace v Podunajském regionu". Cílem bylo představit možnosti využívání Evropských strukturálních a investičních fondů, jako je například Evropský sociální fond (ESF) nebo Evropský fond region pro regionální rozvoj (ERDF), na podporu romské integrace na jak národní, tak i na mezinárodní úrovni. Tato ambice je nejen v souladu s hlavními cíli Strategie EU pro Podunají, neboť naprostá většina evropských Romů se nachází právě v Podunajském regionu, ale i se stěžejním cílem Strategie Evropa 2020, kterým je boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
V tomto kontextu byly na setkání ve Vídni také představeny příklady národních strategií romské integrace a různé přístupy evropských států k řešení romské otázky ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou bydlení, zaměstnanost, vzdělání a zdravotní péče. Za Českou republiku se akce zúčastnili zástupci Úřadu vlády, MŠMT, MPSV a MMR. Na stránkách MŠMT je ke stažení zápis ze setkání i prezentace diskutovaných témat.
Více na: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-setkani-k-posilovani-institucionalnich-kapacit?lang=1&ref=m&source=email
MŠMT připravilo metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících

K novele zákona o pedagogických pracovnících, která začne platit od 1. 1. 2015, přichystalo ministerstvo školství metodický výklad, který pomůže ředitelům škol a školských zařízení aplikovat nová ustanovení zákona v praxi.
Novela zákona o pedagogických pracovnících upravuje předpoklad odborné kvalifikace a možnost dalšího výkonu pedagogické činnosti některým osobám, které odbornou kvalifikaci nezískaly.
Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-metodicky-vyklad-k-novele-zakona-o-pg?lang=1&ref=m&source=email

Právo svobody projevu ve školách

MŠMT zveřejnilo sdělení k právu svobodně projevovat své náboženství nebo víru v kontextu pravidel teoretické a praktické výuky ve školách a školských zařízeních
Každému člověku je zaručeno právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru (viz mj. čl. 16 Listiny základních práv a svobod, ústavní zákon č. 23/1991 Sb.). Toto právo není neomezené, omezeno může být na základě zákona, sleduje-li takové omezení legitimní cíl a je v demokratické společnosti nezbytné. Tím se rozumí ochrana jiných práv, do nichž nesmí projev náboženského vyznání zasahovat (viz též čl. 9 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., dále též čl. 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.). V této věci bylo již poměrně podrobně judikováno českými soudy i Evropským soudem pro lidská práva.
Právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru v rámci vzdělávání může být omezeno jedině tehdy, je-li to nezbytné k zachování jiných práv stanovených zákonem (např. veřejná bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana práv a svobod druhých).
Školní řád nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by byla v rozporu s ústavně zaručenými právy a svobodami a znamenala omezení nad rámec výše uvedených výjimek. Pokud by tedy byl výslovně nebo i nepřímo zakázán symbol určitého náboženství, zatímco pro ostatní náboženství by takový zákaz neplatil, bylo by takové ustanovení zjevně diskriminační a protiústavní.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/pravo-svobody-projevu-ve-skolach-sdeleni-msmt-rijen-2014?lang=1&ref=m&source=email

RP Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí na rok 2015

MŠMT vyhlašuje na rok 2015 rozvojový program ve vzdělávání, kterým se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol zapsaných ve školském rejstříku na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám svých žáků-cizinců z třetích zemí, která usnadní a umožní rychlejší integraci těchto žáků, poznání legislativních a společenských zákonitostí naší společnosti, zabezpečí rozvoj komunikativní složky, zajistí překonání sociokulturních bariér. Na základě tohoto programu lze rovněž poskytovat finanční prostředky na částečnou úhradu, popřípadě krytí nákladů souvisejících s poskytováním jazykového vzdělávání v přípravných intenzivních jazykových kurzech pro žáky-cizince. Žáci-cizinci vzdělávaní v přípravných intenzivních jazykových kurzech musí být žáky právnické osoby, která přípravné jazykové intenzivní kurzy zajišťuje, jedná se o aktivitu vykonávanou v rámci činnosti školy.
Cílem programu je umožnit právnickým osobám ve třídách, v nichž se vzdělávají žáci - cizinci, přizpůsobit počet žáků náročnosti výuky, dále pak při poskytování platů, osobních příplatků, odměn a příplatků za vedení zohlednit kvalitu a množství vykonané práce vyplývající z poskytování vzdělávání žákům - cizincům, popřípadě také vyšší nároky na řídící a koncepční práci vedoucích pracovníků.
Žádost se podává prostřednictvím Krajského úřadu. Školy zašlou svou žádost příslušnému krajskému úřadu v termínu stanoveném tímto úřadem.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/bezplatna-vyuka-prizpusobena-potrebam-zaku-cizincu-z-tretich?lang=1&ref=m&source=email

RP Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území ČR a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zaji

MŠMT vyhlašuje na rok 2015 rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců.
Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním základního vzdělávání v souladu s § 16 odst. 6 školského zákona žákům se sociálním znevýhodněním podle § 16 odst. 4 písm. c) školského zákona a dětem cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců podle § 130 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud podle § 36 odst. 1 a 2 školského zákona podléhají povinné školní docházce.
Na základě tohoto programu lze rovněž poskytovat finanční prostředky na částečnou úhradu, popřípadě krytí nákladů souvisejících s poskytováním zájmového vzdělávání v pravidelné denní docházce ve školní družině nebo školním klubu žákům uvedeným výše, pokud činnost základní školy, o jejíž žáky se jedná, a školní družiny nebo školního klubu vykonává tatáž právnická osoba.
Cílem programu je zejména umožnit právnickým osobám:
a) ve třídách, v nichž se vzdělávají žáci podle odstavce 1, přizpůsobit počet žáků náročnosti výuky, v souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,
b) při poskytování mezd, platů, osobních příplatků, odměn a příplatků za vedení zohlednit kvalitu a množství vykonané práce vyplývající z poskytování vzdělávání žákům uvedeným v odstavci 1 a 2, popřípadě také vyšší nároky na řídící a koncepční práci vedoucích pracovníků.
Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti právnické osoby předložené MŠMT nejpozději do 3. 12. 2014 do 15 h.
Více na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-zajisteni-podminek-zakladniho?lang=1&ref=m&source=email

RP Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie

MŠMT vyhlašuje na rok 2015 rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie.
Na základě tohoto programu se poskytují finanční prostředky státního rozpočtu právnickým osobám vykonávajícím činnost základních škol na částečnou úhradu, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání žáků podle § 20 odst. 5 písm. a) školského zákona a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 256/2012 Sb. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádostí jednotlivých krajských úřadů předložených ministerstvu nejpozději do 3. 12. 2014 do 15 h. Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-zajisteni-bezplatne-pripravy?lang=1&ref=m&source=email

Vláda schválila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 je součástí Komplexního strategického záměru Digitální vzdělávání - Touch your Future, který byl vytvořen na základě vládního materiálu Digitální Česko. Cílem strategie je zapojení moderních technologií do vyučování tak, aby prostupovaly celým procesem výuky na základních školách, nikoli jen v určitých předmětech. Plné zapojení moderních technologií do výuky všech předmětů by tak mělo být nezbytné v rámci posunu vzdělávacího systému od memorování faktů k důrazu na čtenářskou gramotnost, komunikační dovednosti a logické myšlení.
Smyslem strategie je rozvoj kompetencí žáků v oblasti práce s informacemi a s digitálními technologiemi, a také rozvoj informatického myšlení žáků tak, aby měli možnost uplatnění v informační společnosti v průběhu celého života. Nevyhnutelná je také podpora ředitelů a učitelů ve školách, přičemž je potřeba postupně propojovat školní vzdělávání s učením se mimo školu.
Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-strategii-digitalniho-vzdelavani-do-roku?lang=1&ref=m&source=email

 

Aktuality z NIDV

19.11.2014

Učebnicím etické výchovy na cestu

V prostorách hotelu Olšanka v Praze na Žižkově se 12. listopadu sešla závěrečná konference projektu Etická výchova a učebnice.

Více informací

13.11.2014

Mezinárodní konference EAICY “Neformální vzdělávání – důraz na participaci a inkluzi”

Mezinárodní konference EAICY “Neformální vzdělávání – důraz na participaci a inkluzi”

Více informací

07.11.2014

Získání pedagogické způsobilosti - Studium pedagogiky a) - Praha

NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy, si dovoluje informovat, že letos otevírá poslední skupinu Studia pedagogiky.

Více informací

29.10.2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce pořádané NIDV do konce roku 2014.

Více informací

03.10.2014

Evropa ve škole

V pátek 3. října 2014 se v prostorách Evropského domu v Praze uskutečnila vernisáž výstavy oceněných výtvarných a literárních prací 23. ročníku soutěže Evropa ve škole.

Více informací

01.10.2014

Národní institut pro další vzdělávání najdete už i na Facebooku!

Národní institut pro další vzdělávání už je od září 2014 i na Facebooku! Do vyhledávače stačí zadat internetovou adresu https://www.facebook.com/NIDV.cz. Těšíme se na Vaše postřehy a příspěvky.

Více informací

25.09.2014

Etická výchova a učebnice

V průběhu října 2014 se budou konat na všech krajských pracovištích NIDV Instruktážních workshopy k souboru učebnic , pracovních listů a metodik ETV, které byly vytvořeny v rámci projektu.

Více informací