Úvodní stránka | Kdo jsme | Aktuality

Aktuality

Nový projekt podpoří pedagogy v oblasti společného vzdělávání / 13. 04. 2017 /

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) spouští pětiletý projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který se zaměřuje především na posílení kompetencí pedagogických pracovníků potřebných k úspěšnému zvládnutí společného vzdělávání žáků. Projekt zpřístupní školám po celé republice komplexní nabídku vzdělávání, poradenských a konzultačních služeb, mentorského vedení či koučinku a zefektivní vzájemnou výměnu zkušeností. Prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol by měl přispět ke zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky s různou mírou potřeby podpůrných opatření v běžných školách.

Hlavní aktivity

Úspěšná realizace společného vzdělávání mnohdy naráží na malou podporu pro učitele, ředitele škol nebo školská poradenská zařízení. V rámci tohoto projektu vzniknou ve všech krajích centra, která školám poskytnou tuto podporu v podobě vzdělávání, konzultací, spolupráce s experty, mentory či metodiky. Školy by mohly prostřednictvím například stáží sdílet a šířit dobré praxe a zkušenosti dále do celé krajské sítě. Pro pedagogy připravujeme ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání programy profesního rozvoje, posílíme naši poradenskou a konzultační činnost. Do budoucna chystáme i interaktivní informační databázi, která usnadní orientaci v celém systému společného vzdělávání.“, přibližuje klíčové aktivity, které budou v rámci projektu probíhat, jeho hlavní manažer Tomáš Machalík z Národního institutu pro další vzdělávání.

Centra podpory v každém kraji

V každém kraji vzniknou Centra podpory pro společné vzdělávání, která budou pomáhat školám a školským zařízením přímo v regionech. Vybraná skupina škol v kraji absolvuje vzdělávací programy základní přípravy pedagogických pracovníků a programy pro vedení škol. Další školy budou příjemci portfolia rozšířených vzdělávacích, mentorských a koučovacích služeb a služeb externích odborníků (speciálních pedagogů, psychologů, metodiků DVPP aj.). Takto podpořené školy vytvoří základ krajské sítě škol vzájemně spolupracujících při předávání know-how a příkladů dobré praxe. Odborníci se v rámci Center budou podílet na přípravě Školských inkluzivních koncepcí krajů.

Základní data

Projekt je pětiletý (od 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022) a bude realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), v souladu se specifickým cílem 3: Podpora společného vzdělávání. Realizátorem projektu je Národní institut pro další vzdělávání. Pro realizaci projektu budou využity finanční prostředky z OP VVV a státního rozpočtu ČR . Metodickou podporu projektu zajistí Národní ústav pro vzdělávání.

Kontakty pro média:

Mgr. Jana Odstrčilová, týmová manažerka klíčové aktivity Veřejnost, Národní institut pro další vzdělávání, mobil: 774 422 910; e-mail: odstrcilova@nidv.cz

Archiv novinek